Zložitosť magického myslenia

Jozef Benka Úvod Magické myslenie je pojem označujúci zvláštny druh myslenia. Môžeme sa ním stretnúť v rôznych oblastiach. Napríklad v antropológii, psychológii alebo religionistike. Nepopierateľne je to pojem patriaci aj do prostredia kultov a siekt. Táto šírka oblastí, v ktorých sa tento pojem používa na označenie určitého špecifického spôsobu myslenia ho predurčuje k tomu, aby zahrňoval pomerne široké pole rôznych javov, ktoré sa v procese myslenia môžu vyskytovať. Širokosť či obsiahlosť pojmu ho determinuje k tomu, aby sa stal len ťažko presne definovateľným. Dôkazom sú rôzne náhľady na to, čo magické myslenie vlastne je. V psychologickom slovníku (Hartl a Hartlová, Portál, Praha 2000) je magické myslenie definované nasledovne: „Magické myslenie… Read More

Continue Reading

Herbalife

1. Úvod Každý z nás sa dozaista stretol s písomnou pozvánkou alebo osobnou formou na „stretnutie s Bohom“ alebo na niečo podobné. Výzvy ako „VER“ alebo „APOKALYPSA“ alebo dokonca „CHCEŠ SCHUDNÚŤ“ a iné sú pre mnohých hlavne mladých ľudí v dnešnej dobe lákadlom. Mnohí však netušia, čo sa za týmito výzvami skrýva. V seminárnej práci sa pokúsime stručne teoreticky analyzovať staronový fenomén súčasnosti – kultová závislosť so zameraním sa na komerčné kulty. Túto tému sme si vybrali v rámci predmetu Kulty a sekty z dôvodu málo informovanosti verejnosti ako aj z dôvodu veľkého nebezpečenstva číhajúceho na nás v tak skrytých a tichých formách ako to prezentujú kulty. Iste súhlasíme s… Read More

Continue Reading

Industriálne kulty

ZUZANA ŠKODOVÁ Industriálny kult je strešný názov pre rôzne kulty, ktoré zasahujú priemyselné a pracovné oblasti. Patria sem niektoré náboženské (Cirkev zjednotenia-moonisti, Scientológia-Dianetika), komerčné (Amway, Herbalife, Golden world club) aj politické kulty. Hlavný priamy zisk zvyšujú ideológia a motivačné kurzy. Amway Slovensko, s.r.o. je organizácia, ktorá začala svoje podnikate ľské aktivity na Slovensku v novembri 1994. Je právne registrovanou spoločnosťou, platí dane a všetky odvody v súlade s právnymi nariadeniami. Túto firmu založili Richard De Vos a Jay Van Andel v roku 1959 a dnes má okolo 10 000 platených zamestnancov a viac než 2 milióny distributérov a pôsobí vo viac ako 70 krajinách (údaje z roku 1996). Systém obchodovania… Read More

Continue Reading