Názov občianskeho združenia: INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt


logo_maleSídlo:
Jilemnického 13, Banská Bystrica, 974 04
IČO: 37817001
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 1.9.2000
Bankové spojenie: Fio banka : SK67 8330 0000 0021 0235 2540
 

Hlavný cieľ a zameranie občianskeho združenia

Občianske združenie je mimovládne, nezávislé a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb s plnou právnou subjektivitou. Cieľom občianskeho združenia je venovať pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj dospelých na základe poznatkov psychologických, pedagogických, medicínskych, právnych a sociologických vied. Prednostne sa zameriava na komplexnú primárnu, sekundárnu a terciálnu prevenciu v oblasti zhubných kultov a siekt a pôsobenia psychickej manipulácie. Svoje ciele v tejto sfére dosahuje poskytovaním informácií, poradenstva, pomoci a ochrany pred psychickou manipuláciou a pôsobením zhubných kultov a siekt.

Hlavné činnosti

 1. osvetová činnosť pre širokú verejnosť v oblasti primárnej prevencie sociopatogénnych javov a vzniku závislostí;
 2. poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení problémov detí, mládeže aj dospelých v oblasti zhubných kultov a siekt uplatňovaním psychologických, poradenských, pedagogických, a resocializačných metód;
 3. v rámci najefektívnejšej a najúčinejšej primárnej prevencie propagovať a organizovať vzdelávacie semináre pre rodičov aj pedagógov zamerané na výchovu slobodného, zodpovedného, aktívneho človeka so zvnútornenými morálnymi hodnotami a kritickým myslením (princípy Rešpektovať a byť rešpektovaný, Naomi Aldort, prvky pedagogiky Márie Montessori, systematický rozvoj kritického myslenia);
 4. publikačná a vydavateľská činnosť zameraná na osvetu a informovanie verejnosti o výchove a prevencii;
 5. vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity pre odborníkov aj širokú verejnosť – organizovanie besied, seminárov, prednášok, konferencií;
 6. psychologické a sociologické prieskumné a výskumné projekty mapujúce aktuálne problémy spoločnosti v oblasti sociopatogénnych javov a pôsobenia zhubných kultov a siekt ako aj s tým súvisiacou problematikou;
 7. získavanie aktuálnych informácií a budovanie databanky informácií a literatúry zameranej na cieľ činnosti;
 8. riešenie aktuálnych problémov v spolupráci so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami.

 

Aktuálne služby pre odbornú aj laickú verejnosť

 • Poskytovanie informácií o sporných spoločenstvách, nelátkových závislostiach, prevencii aj výchove.
 • Požičiavanie kníh z našej odbornej knižnice – zoznam na požiadanie, pri prevzatí knihy sa platí záloha v cene knihy plus 10€, ktorú vrátime v celej výške po odovzdaní knihy do jedného mesiaca od vypožičania.
 • Vypracovanie stručnej analýzy sporných spoločenstiev a rôznych prevenčných ponúk pre školy a iné organizácie – na požiadanie, podľa našich kapacitných aj odborných možností, zašleme do mesiaca.
 • Poradenstvolinka dôvery 0907409294, meilové poradenstvo integra@fost.sk,  osobný rozhovor, rodinné stretnutia – podpora, sprevádzanie, poradenstvo pre  blízkych aj bývalých členov pri riešení problémov s dôsledkami sporných spoločenstiev, pri výstupe, nelátkovej závislosti aj spoluzávislost, výchovných problémoch. Odpoveď na požiadavku,  e-mail od nás očakávajte do 2 týždňov, osobný rozhovor po dohode termínu je možný aj počas víkendu a večerných hodinách.
 • Primárna prevencia – workshopy pre školy o sporných spoločenstvách, vzdelávacie semináre pre rodičov aj pedagógov o výchove podľa princípov Rešpektovať a byť rešpektovaný a rozvoj kritického myslenia.

 

Mgr. Ivana Škodová, predagogička,  Mgr. Zuzana Škodová, psychologička, externá spolupracovníčka