Patrí joga do našich škôl?

Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička Týmto článkom sa chceme zapojiť do širokej diskusie o probléme zavádzania jogy do našich škôl, na ktorý reagovali viditeľne a nahlas zatiaľ rôzne cirkvi. Nás zaujíma viac odborný pohľad. V príspevku sa pokúšame hľadať pravdu a analyzovať na obidvoch stranách názorového spektra “pre aj proti”. Skúmali sme širšie súvislosti tohoto problému, ako aj možné pozitívne aj negatívne dôsledky z rôznych prameňov – od odbornej literatúry a časopisov, príručiek jogy, výskumy v tejto oblasti až po osobné výpovede bývalých aj súčasných cvičite-ľov jogy a ľudí, ktorí majú s jogou osobné skúsenosti.   Kto sa snaží presadzovať jogu do škôl? V… Read More

Continue Reading

Možné vysvetlenie úspešnosti liečiteľov alternatívnej medicíny

Mgr. Zuzana Škodová, psychológ Centrum drogové prevence a krizové pomoci v Kladně Mgr. Ivana Škodová, pedagóg – KPPP Banská Bystrica Pravdepodobne každý z nás sa už stretol s niektorou z metód alternatívnej medicíny, či už na stránkach novín, kníh alebo v praxi. Väčšina z týchto metód prejde obdobím “boomu”, kedy informuje o fantastických výsledkoch, o stovkách úspešne vyliečených klientov a o zaručenom uzdravení z nevyliečiteľných chorôb. Ako je možné, že tieto metódy v niektorých prípadoch fungujú, pokiaľ im chýba vedecký základ? Na túto otázku sa pokúsime aspoň čiastočne odpovedať v nasledujúcom príspevku. Ako príklad na ilustráciu úspešnosti “liečenia” sme si vybrali momentálne veľmi populárnu metódu kineziológie. 1.ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KINEZIOLÓGII… Read More

Continue Reading

Informácie o spoločenstve SAIB

SAIB Autorom tohto učenia je Ing. Martin Marek. Vyštudoval leteckú elektroniku a techniku. So svojimi „filozofickými“ prednáškami začal v roku 1990 a celý systém svojho učenia nazval SAIB. Je zaloţené na kozmológii a teórii hmoty – rozoberá také problémy ako tajomstvo mysle, vitálne sily človeka (fyzické aj psychické), mimozmyslové vnímanie, zmenené stavy vedomia. V roku 1998 vydal knihu „Úsvit a súmrak ducha“ kde rozoberá tieto svoje teórie a pripravuje knihu „Anatómia ţivota a smrti“. Robí pravidelne 13 rokov kaţdý mesiac víkendové semináre v Demänovskej doline, Smoleniciach aj na Morave. V dlhodobých ročníkových seminároch ide uţ o postupné dlhodobejšie a systematickejšie vplývanie na človeka cez jeho prednášky aj praktické cvičenia, ktoré… Read More

Continue Reading

Banská Bystrica a Mierové kvety Sri Chinmoya

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka občianskeho združenia Integra – Centrum pre-vencie v oblasti siekt Ing. Ján Biba, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Ponúkame vám príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sa Banská Bystrica stala mierovým kvetom a bola zasvätená bez nášho vedomia aj proti našej vôli Sri Chinmoyovi. Možno aj vám pomôže pri hľadaní spôsobu ako presadiť pravdu, ako odolať psychickej manipulácii a ako dosiahnuť zmenu, aby zvíťazil zdravý rozum. V rozprávke stačilo aby zvolalo naivné dieťa bez zábran “Kráľ je nahý!” čím otvo-rilo ľuďom oči a pomohlo im vidieť pravdu. Život je však zložitejší. V našom príbehu museli rozmýšľajúci a neľahostajní ľudia prekonávať množstvo zábran a vytrvalo opakovať svoje… Read More

Continue Reading