Posvätné texty v živote Scientológie
Lucia Grešková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví


Holy Scripture in the life of Scientology. The Scripture of Scientology consists of the writings and recorded words of L. R. Hubbard on the issue of Dianetics and Scientology. This Scripture includes more than half a million written pages, over 3,000 tape-recorded lectures and more than 100 films on different aspects of this religion. This Scripture is the sole source of the whole doctrine, principles, beliefs, philosophies, practices and rituals of the scientology religion. This contribution deals just with practical application of the Scripture in the daily life, especially on Sunday services, and about its sense in the sacral ritual.


Posvätné knihy scientologického náboženstva pozostávajú z písaných a hovorených slov L. Rona Hubbarda k predmetu dianetiky a scientológie. Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov scientológie. Nik Hubbarda nenasledoval a ani scientológia podľa jeho učenia nikdy žiadneho nasledovníka mať nebude.

Tieto posvätné knihy zahŕňajú viac ako pol milióna písaných strán, takmer tritisíc zaznamenaných prednášok a viac ako sto filmov o rôznych aspektoch tohto náboženstva. Tieto texty sú jediným zdrojom scientologického náboženstva, všetkých princípov, učení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery.

Jedine ich presným nasledovaním môže človek dosiahnuť duchovnú spásu. Tento koncept ortodoxie v náboženskej praxi je v scientológii fundamentálny. Preto každý pokus o doplnenie alebo skreslenie posvätných textov sa považuje za vážne porušenie cirkevnej etiky. Princípy a praktiky scientologického náboženstva sú označované ako duševné alebo náboženské „technológie“ scientológie.

Na zaistenie čistoty a ortodoxie posvätných textov sú práva na všetky jeho publikované diela, ktoré vlastní výhradne cirkev pre úžitok náboženstva, registrované v každej krajine. Táto registrácia zabezpečí, že posvätné texty nebudú dopĺňané, zneužité alebo z kontextu kvôli podvodným a škodlivým cieľom.

Prehľad posvätných textov „E-meter“ sa stal nevyhnutným nástrojom scientológie. Elektro-psychometre ale neboli novou myšlienkou. Ich pôvod je v 19. storočí. Jung bol nadšený z „psychogalvanometrov“ pred prvou svetovou vojnou, a tie sa stále používali v 40. rokoch 20. storočia. A podaktorí psychológovia ich používajú dodnes, a boli štandardne začlenené do detektorov lži. (Atack, 1990:128)

História Scientologickej cirkvi

a životopis jej zakladateľa L. Rona Hubbarda sú silne kontroverzné. Scientológia je jedným na verejnosti najviditeľnejším novým náboženským hnutím, ktor má za sebou neblahé skúsenosti s rôznymi predstaviteľmi vládnych autorít po celom svete, a v poslednej dobe najmä v Európe, ako aj časté nabádanie a obviňovanie od ex- členov, „anti-kultových“ organizácii a podobne (Beckford, 1985).

Cirkev bola založená v roku 1954, vychádzala z Dianetiky, terapeutického hnutia, ktoré Hubbard začal r. 1948. Pred tým Hubbard napísal science-fiction pre známy časopis „Udivujúce science-fiction“, redigovan Johnom Cambellom mladším, ktorý publikoval aj prvú Hubbardovu esej popisujúcu terapiu.

Kniha Dianetika (Hubbard, 1987) bola publikovaná v roku 1950 a stala sa za jednu noc senzáciou. Hlavnou terapiou bol „auditing“, ktorý sa prirovnáva k psychoanalýzam, hoci Hubbard ostro odmietol podobné paralely.2 A predsa, opis auditingu to dokazuje, zahŕňa otázky o minulých skúsenostiach, najmä zahŕňa traumatické udalosti.

Tieto produkujú „engramy“, ktoré sa auditing snaží zmeniť na stav „clear“ (čistý). „Clear“ je osoba, ktorá má pod kontrolou svoje konanie a ovláda „analytickú myseľ“,opísanú cez počítačovú metaforu slovami ako: dokonalý počítač, prístup k „dátam“, perfektný výpočet, presné učenie, analyzátor a podobne (Hubbard, 1987).

Analytická myseľ je v kontraste s „reaktívnou mysľou“, kde sa nachádzajú engramy. Reaktívna myseľ pracuje na základe podnetov, je to tá časť mysle, ktorá vníma,ale nemyslí, len reaguje a človek ju nemá pod kontrolou. Tak auditing nahrádza behavioristickú reaktívnu myseľ plne sebavedomou analytickou mysľou.

Napriek tomu, čo som tu napísala o dianetike, scientológiasa prezentuje radšej ako náboženstvo než terapia. Auditing znamená hlavnú činnosť, ale sa mu dáva rôzny význam, vzhľadom na pojem thetan. Scientológia sa pozerá na človeka ako na duchovnú bytosť, ktorá je v podstate dobrá. Tejto bytosti sa hovorí „thetan“, čo je odvodené od gréckeho písmena theta, čo je tradičný symbol pre myšlienku alebo ducha.

Ľudia sú thetani, tiež nazývaní duše alebo duchovia. Človek nemá dušu, on sám je duša (Hubbard, 1999). Ľudia sú tak definovaní v kontraste k materiálnej úrovni bytia, ktorá zahŕňa naše telá a našu myseľ. Thetani sú nesmrteľne, všemocné bytia, ktoré žijú množstvo životov viac ako trilión rokov v celom vesmíre.

Tento záznam minulých životov je známy ako „časová stopa“, ktorá sa objasňuje počas auditingu. Thetan je vlastne v tele spútaný nesprávnymi rozhodnutiami z minulých životov. Jedinou možnosťou thetana ako sa oslobodiť z pút materiálneho univerza sú fundamentálne zákony, ktoré určujú vzťahy medzi thetanom a fyzikálnou masou, ktorá sa nazýva v scientológii MEST3 .

Scientológia sa snaží pomocou presných duchovných konzultácií (auditingov) oslobodiť thetana od neustáleho cyklu rodenia a smrti a nastoliť plnú sebeurčenosť thetana ako duchovnej bytosti. Tieto zákony objavil R. Hubbard a plne ich vyjadril v svojich písaných dielach a prednáškach posvätných textov, a sú používané pri auditingu, aby umožnili jednotlivcovi objaviť pravdu o jeho vlastnej spirituálnej prirodzenosti a jeho vzťahoch k fyzickému univerzu. Je to pochopenie pravdy, čo napokon prináša slobodu.

Knihy

Zatiaľ čo iné náboženstvá kladú dôraz na vieru, a ich prax zvyčajne pozostáva z jednej alebo viacerých kníh, scientológia kladie dôraz na precíznu aplikáciu doktríny v službách ako i v každodennom živote, čo má za následok nárast počtu kníh a iných verejných textov. Učenie Scientologickéj cirkvi sa riadi Hubbardovými spismi a inštrukciami, ktoré sú považované za neomylné. Hubbardove početné diela o rôznych aspektoch scientológie a jej výskumov ohľadne ľudskej duše ponúkajú audítorom a scientológom množstvo vieroučných textov: Scientológia, základy myslenia – úvod do základných princípov scientológie.

Opisuje podstatu thetana a základné princípy, z ktorých pochádzajú mnohé ďalšie zásady scientológie, zahrňujúce dynamiku, základy afinity, reality a komunikácie a tri časti človeka – thetan, myseľ a telo. 2 Wallis (1976: 31 – 38). 3 Jedna z ôsmich dynamík, fyzický vesmír, ktorý bol vytvorený duchovnými bytosťami – z ang. matter, energy, space, time (hmota, energia, priestor, čas). Scientológia 0 – 8: Kniha základov – Táto kniha obsahuje všetky základné princípy scientológie.

Sú v nej axiómy scientológie, kódex scientológa a logiky, viac ako 30 škál a tabuliek, popis symbolu scientológie a mnohé ďalšie. Názov tejto knihy znamená Scientológia od nuly do nekonečna, pričom číslica 8 predstavuje kolmo postavený symbol pre nekonečno /∞/. Scientológia, nový pohľad na život – Táto kniha je zbierkou 30 článkov L. Rona Hubbarda na témy ako napr.:

Z čoho sa presne skladá výhra a prehra;

  • Čo tvorí základ manželského úspechu;
  • Ako pomôcť deťom, aby mali vo svojich vlastných životoch úspech;
  • Dve pravidlá pre šťastný život;
  • Z čoho sa skladajú problémy;
  • Ako vedenie ovplyvňuje istotu niekoho rečo je poctivosť dôležitá;
  • acovanie slobody…

Dianetika.

Moderná veda o duševnom zdraví – Príručka L. Rona Hubbarda, ktorá poskytuje základy, použitie a presné, krok za krokom vytýčené procedúry dianetiky. Dianetika 55 – Nazývaná aj druhá kniha dianetiky; táto kniha obsahuje sumarizáciu vývoja a prelomových objavov za päť rokov, ktoré nasledovali po vydaní knihy Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví.

Veda o prežití – L. Ron Hubbard dosiahol prelom, prvýkrát popísaný v tejto knihe, izolovaním „životnej energie“ ako typu energie existujúcej oddelene od fyzikálneho vesmíru. Je to práve účinok tejto energie na fyzikálny vesmír, ktorý nám dáva celý rozsah ľudského správania a jeho skúseností.

Vývoj ľudskej schopnosti – Vysvetľuje dôležité scientolgické kódexy, ako aj prepisy množstva Hubbardových kázní, ktoré tvoria základ Scientológie. Táto kniha tiež obsahuje niektoré základné audítorské procedúry. Rozvinuté procedúry a axiómy – Citlivé axiómy, ktoré dávajú štruktúru ľudského poznania vlastnej spirituality a vzťahu ducha fyzikálnemu univerzu. Tieto axiómy obsahujú základné princípy, ktoré riadia myseľ a život a opisujú, ako moc thetanových myšlienok a rozhodnutí tvaruje existenciu.

Sebaanalýza – Kompletná príručka pre kohokoľvek, kto chce zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť potenciál svojej úspešnosti. Technické a administratívne texty Ako Hubbard zaznamenával nové objavy a zdokonaľovania, zverejňoval a vydával výtlačky rôznej veľkosti o rozličných aspektoch náboženskej praxe.

Tieto sú pozbierané do rôznych príručiek a špeciálnych kurzov pre audítorov a predstaviteľov cirkvi, i ostatných členov.

Nahrávky prednášok

Počas svojho života Hubbard skúmal ľudskú dušu, nahral viac ako 3000 prednášok pre scientológov a verejnosť. Najväčšiu časť posvätných textov však obsahujú tieto prednášky: Saint Hill Special Briefing Course Lectures – ktoré nahral v rokoch 1961 – 1966 pre scientológov z celého sveta, zhromaždených v Saint Hille, v Londýne; 447 prednášok obsahuje najkomplexnejšiu zbierku jeho učenia o filozofii a praxi dianetiky a scientológie.

Philadelphia Doctorate Course – je ďalšou dôležitou zbierkou Hubbardových nahrávok. Obsahuje najúplnejšie vyjadrenie o duši vo vzťahu k fyzickému univerzu a možnostiach duše. Tieto prednášky vysvetľujú základy našej existencie, spolu so skutočnou podstatou reality, anatómiu svetov a ich budovanie, zachovávanie a ničenie. Stelesnenie a fenomén vesmíru –popisujú, ako thetan, pod neustálym tlakom fyzického sveta, sa stáva neschopným vyžarovať energiu a zrúti sa ako tmavá hviezda.

The Phoenix Lectures – v nich sú rozplánované náboženské a filozofické korene scientologického náboženstva, vychádzajúc zo starodávnych védskych hymnov.

Filmy Hubbard je tiež autorom mnohých filmových scenárov, ktorými vyučuje audítorským technikám, poukazuje na riešenie sociálnych a osobných problémov a ako majú byť scientologické princípy aplikované na ich riešenie. Hubbard je autorom scenárov viac ako 30 filmov. Rozširovanie a ochrana posvätných textov

Na šírenie scientologických posvätných textov boli ustanovené dve vydavateľské spoločnosti, filmové štúdio a nahrávacie štúdio. Ďalej sú to osobne zaangažovaní pracovníci cirkvi, ktorí „posvätné texty sprístupňujú, zostavujú existujúce písma do špeciálnych brožúrok“, a prekladatelia, ktorí ich prekladajú do viac ako 50 jazykov.

Rozsiahlou cirkevnou aktivitou je zachovávanie písem pre večnosť. Program cirkevnej ochrany vyvinul a využíva kvalitný špeciálny archívny papier na knihy a nahráva texty na nehrdzavejúce oceľové platne. V kombinácii s progresívnymi skladovacími technikami, ktoré cirkev vyvinula, tieto opatrenia zabezpečia ochranu a uchovanie posvätných textov pre mnohé ďalšie tisícročia.

Spisovateľ Hubbard, svojimi nasledovníkmi nazývaný aj „kapitán, zakladateľ“, je duchovným otcom tzv. Scientologickej cirkvi, a Dianetika má byť akousi „bibliou“ tohto náboženstva.

Centrum náboženskej technológie (RTC)

– toto scientológmi vytvorené má bdieť nad ortodoxnosťou scientologickej spisby a dohliadať na to, aby bola zachovávaná filozofia scientológie a dianetiky v plnom funkčnom stave, tak ako ju tu zanechal pre ďalšie generácie L. R. Hubbard. Oficiálne je majiteľom práv na registrované značky Dianetika a Scientológia, ktoré sú chránené ochrannými známkami.

RTC vlastní licencie na všetky scientologické produkty a dnes je vlastne najmocnejšou scientologickou organizáciou a najvyšším kontrolným orgánom. Podniky, ktoré sa rozhodli používať Hubbardovu manažérsku technológiu, odvádzajú licenčné poplatky (približne 10% obratu) v rámci siete nazvanej Svetový inštitút scientologických podnikov (WISE).

Pre scientológiu je charakteristické používanie špecifického jazyka (a to v oveľa väčšej miere ako u akéhokoľvek iného náboženstva, či metódy). Na začiatku každej knihy je upozornenie na fakt, že v knihe sa používajú novotvary a tiež odvolanie na poznámky pod čiarou, či glosár. Tento jazyk obsahuje niekoľko tisíc novotvarov alebo redefinícií, ktoré vychádzajú predovšetkým z anglického jazyka, napr.:

  • Dianetika – znamená „skrz dušu“ ( z gréckeho dia – skrz a nous – duša). Je ďalej definovaná ako to, „čo duša robí telu“.
  • Clear – človek bez aberácií. Clear je cieľom dianetickej terapie, cieľom, ktorý je možné pri určitej trpezlivosti a troche štúdia dosiahnuť.
  • Scientológia – aplikovaná náboženská filozofia, z latinského slova scio, ktoré znamená „vedenie v plnom zmysle slova“ a gréckeho slova logos, ktoré znamená „štúdium“. Samo osebe toto slovo znamená vedenie, ako vedieť.
  • Engramy – mentálne obrazové záznamy, ktoré zachytávajú skúsenosti obsahujúce bolesť, bezvedomie a skutočné alebo domnelé ohrozenie prežitia.

Scientologická cirkev je organizácia so znakmi náboženstva, psychoterapie a obchodnej spoločnosti. Jej zakladateľ L. R. Hubbard v roku 1948 napísal skriptá „Dynamiky života“, neskôr 9. mája 1950 bola publikovaná jeho kniha „Dianetics: The Modern Science of Mental Health“ (Dianetika – moderná veda o duševnom zdraví), ktorá mala podľa jeho názoru tvoriť základ nového smeru v psychológii, medicíne a náboženstve.

Scientológia obsahuje predovšetkým prvky týchto smerov:

– buddhizmu (rozpoznávanie a uvedomovanie si svojho božského potenciálu),

– hinduistických náboženských prúdov (viera v reinkarnáciu),

– teistických náboženstiev (viera v najvyššiu bytosť),

– kresťanstva (uznanie prínosu Ježiša Krista, viera v očisťovanie, a zbavenie „vín“),

– gnózy (samovykúpenie cestou vyššieho poznania),

– hnutia New Age,

– niektorých myšlienok známych filozofov a vedcov (Platón, Sokrates, Einstein),

– mnoho myšlienok kľúčových osobnosti psychológie (Freud, Jung).

Scientológia je jedným z najsynkretickejších náboženstiev vôbec. Tento synkretizmus je šikovne zamaskovaný svojráznou scientologickou terminológiou, ktorá premenúva rôzne tradičné termíny úplne novými (napr. duša sa nazýva thetan).

Scientológovia majú vlastné nedeľné bohoslužby, majú tiež vlastné krstné, svadobné obrady, obrady pre chorých a zomierajúcich, pohrebné a ordinačné obrady.

Najdôležitejším materiálom pre nich samých je, okrem knihy Diabetika, predhovor L. Ron Hubbarda na videokazete ako jediná jeho nafilmovaná prednáška. Hoci scientológia má obrady a rituály podobné ostatným náboženstvám v zmysle funkcie a cieľa, sa vo svojej podstate. Napr. scientológovia veria, že každý jednotlivec je nesmrteľné duchovné bytie (thetan), ktoré nie je jeho telom, ale má telo: toto sa odráža v obrade udeľovania mena a v pohrebnom servise, na začiatku jeho života a na jeho konci.

V obrade udeľovania mena duchovný predstaví thetana jeho novým rodičom a krstným rodičom, povie mu jeho nové meno, privíta ho v zhromaždení a pripomenie rodičom a krstným rodičom ich zodpovednosť pri pomáhaní thetanovi v jeho novom živote.

Pohrebný obrad na druhej strane sa snaží rozlúčiť s thetanom, ktorý opustil telo, aby našiel nové, a pomôcť mu zorientovať sa v tom, čo sa práve stalo. Nedeľa je tradične časom, keď sa členovia cirkvi schádzajú zhromaždení miestnej cirkvi, aby si znovu potvrdili svoje náboženské záväzky a nadobudli hlbšie pochopenie svojho náboženstva, svojej duchovnej povahy a svojho postupu na Moste.

Nedeľné zhromaždenia sa konajú v kaplnkách scientologických cirkví. Nedeľné služby sa skladajú z čítania Viery, kázní z Hubbardových diel alebo, na špeciálnych nedeľných službách, z počúvania nahratých Hubbardových lekcií, skupinového processingu zhromaždenia (skupinový auditing), cirkevných oznamov.

Vždy sa zakončujú modlitbami, a najmä modlitbou za úplnú slobodu. Scientológia vedie k tomu, že človek si určuje vlastnú duchovnú budúcnosť aplikovaním princípov a praktizovaním obsahu posvätných kníh náboženstva. Takže nedeľná kázeň je centrálnym prvkom každej nedeľnej omše.

Všetky scientologické posvätné texty vychádzajú doslovne z písaného alebo hovoreného originálu L. Rona Hubbarda. Tieto slová sú prísne chránené a zabraňuje sa akejkoľvek ďalšej interpretácii Hubbardových textov. Využitie posvätných textov pri nedeľných obradoch4

Bezprostredná príprava: duchovný si vyberie a premyslí kázeň, rovnako ako i nasledovné obrady. Taktiež si pripraví prostredie, aby vylúčil všetky možné rušivé prvky. Zabezpečí, aby veriaci a účastníci obradu mali vypnuté mobilné telefóny, a skontroluje zabezpečenie okien, aby obrad nerušil prípadný hluk z ulice. Duchovný skontroluje všetky možné potenciálne zdroje rušenia pokojného priebehu nedeľného obradu. Prekontroluje technické prostriedky, ktoré bude počas obradu používať (napr. magnetofón).

Pred vstupom do kostola každý farník 4 Theology & Practice of a Contemporary eligion – Scientology. Los Angeles: Bridge Publications, INC., 1998. a hosť dostane brožúrku Úvod do cirkevných obradov, ktorá obsahuje Vyznanie viery, Scientologickú modlitbu za úplnú slobodu, vysvetlenie niektorých ďalších scientologických princípov a slovník scientologických slov, použitých počas obradu. Počas vchádzania farníkov do miestnosti hrá vhodná hudba.

Pozdravy: Keď sa farníci a hostia usadia, duchovný ich pozdraví a privíta na zhromaždení. Ďalej ich informuje o používaní brožúry. Nakoniec duchovný nahlas prečíta Vyznanie viery zhromaždeniu. Vyznanie viery Scientologickej cirkvi

My z cirkvi veríme: že všetci ľudia akejkoľvek rasy, farby alebo vyznania boli stvorení s rovnakými právami; že všetci ľudia majú neodňateľné právo na vlastné náboženské praktiky a ich vykonávanie; že všetci ľudia majú neodňateľné právo na vlastný život; že všetci ľudia majú neodňateľné právo na svoje duševné zdravie; že všetci ľudia majú neodňateľné právo na vlastnú obranu; že všetci ľudia majú neodňateľné právo vytvárať, voliť, podporovať vlastné organizácie, cirkvi a vlády alebo im pomáhať; že všetci ľudia majú neodňateľné právo slobodne myslieť, slobodne rozprávať, slobodne písať svoje vlastné názory a reagovať na názory druhých, hovoriť o nich alebo písať; že všetci ľudia majú neodňateľné právo na stvorenie svojho vlastného druhu; že duše ľudí majú práva ľudí; že štúdium mysle a liečenia mysľou zapríčinených chorôb by nemalo byť oddelené od náboženstva alebo by sa nemalo prehliadať, že sa realizuje v nenáboženských odboroch a že žiadna iná inštancia menšia než Boh5 nemá moc zrušiť alebo prehliadať tieto práva, či už otvorene alebo skryto. A my z cirkvi veríme: že človek je v podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; že jeho prežitie závisí od neho samotného a od jeho blížnych a od dosiahnutia bratstva s vesmírom. A my z cirkví veríme, že zákony Boha človeku zakazujú: zničiť svoj vlastný druh; zničiť duševné zdravie iného; zničiť alebo zotročiť dušu iného človeka; zničiť alebo znížiť prežitie svojich spoločníkov alebo skupiny. A my z cirkvi veríme, že duch môže byť spasený a že duch sám má moc zachrániť alebo vyliečiť telo. 5

Vnímanie stvoriteľa je vyjadrené 8. dynamikou: Je to boh alebo stvoriteľ alebo nekonečno. V scientológii nie je určené, kto alebo čo je boh. To ale neznamená, že by vo vyšší princíp alebo boha neverili. Každý by si mal sám pre seba zistiť, kto alebo čo je tým bohom. Ako môžeme vidieť, vyznanie viery je v Scientologickej cirkvi zamerané skôr na definovanie svojho postoja k vonkajšiemu svetu.

Je zamerané viac politicky a sociálne. Prvá časť pripomína úryvok z Charty ľudských práv. Len v záverečnej časti je prítomná pasáž venovaná vyznaniu viery jednotlivého veriaceho scientológa. Čítanie o „osobnej integrite“: duchovný uvedie Hubbardovo vyhlásenie o „osobnej integrite“. Prečíta toto vyhlásenie zhromaždeniu

„Osobná integrita. Pravdivé je pre vás to, čo ste sami spozorovali. A ak to stratíte, stratili ste všetko. Čo je to osobná integrita? Osobná integrita je vedenie toho, čo viete. Čo viete, je to čo viete, a mať odvahu vedieť a hovoriť, čo ste spozorovali, to je integrita. Nie je žiadna iná integrita. Samozrejme môžeme hovoriť o cti, pravde, vznešenosti, o všetkých tých veciach – týchto ezoterických6 pojmoch. Ale boli by všetky veľmi dobre obsiahnuté, pokiaľ by to, čo sme skutočne pozorovali, bolo to, čo sme pozorovali; a že sme si dávali pozor, aby sme pozorovali to, čo sme pozorovali, a že sme vždy pozorovali, aby sme pozorovali. A nie nutne udržiavali skeptický postoj, kritický postoj alebo prístup s otvorenou mysľou – ale určite udržiavali dostatočnú osobnú integritu, dostatočnú osobnú vieru, sebadôveru a odvahu, že môžeme pozorovať to, čo pozorujeme, a povedať, čo sme pozorovali. Nič pre nás nie je pravdivé, pokiaľ sme to nepozorovali, a je to pravdivé podľa nášho pozorovania.“

Kázeň: Duchovný uvedie kázeň, spolu s názvom kázne a prameňov, z ktorých je kázeň čítaná (Hubbardov dielo). Potom nasleduje samotná kázeň, po jej ukončení duchovný nechá chvíľku ticha na zamyslenie a následne informuje veriacich o ďalších možnostiach hlbšieho čítania Hubbardových kníh a povzbudí ich robiť to. Niekedy môže byť čítaná kázeň nahradená počúvaním kazety – Hubbardovej nahrávky.

Skupinový procesing: Procesing je vlastne auditing. Takže skupinový procesing je vlastne skupinový auditing. Skupinový procesing je špecifický v tom, že sa na rozdiel od normálneho auditingu dodáva celej skupine ľudí, ktorí sú na nedeľnej bohoslužbe. Dodáva ho duchovný, ktorý je zároveň audítor. Duchovný teda uvedie skupinový procesing, vysvetlí všetky procedúry, ktoré obsahuje, a objasní všetky nezrozumiteľné slová. Potom vykoná skupinový auditing.

Oznamy: Po oznámení pripravovaných akcií, skupinových službách a ostatných aktivitách duchovný zopakuje odporúčanie, ktoré dal po kázni (získavať viac vedomostí čítaním konkrétnych kníh, ktoré odporučil, alebo postúpiť na Moste k úplnej slobode). Potom duchovný poďakuje účastníkom nedeľnej služby za účasť a pozve ich na ďalšiu nedeľnú službu. A požiada účastníkov, aby vyplnili kartičku, ktorá sa nachádza v brožúrke (svoje meno a adresu) a odovzdali kartičku pri východe z miestnosti.

Modlitba: Duchovný ukončí nedeľný servis čítaním Modlitby za úplnú slobodu: Modlitba za úplnú slobodu od. L. Rona Hubbarda Kiež stvoriteľ vesmíru umožní všetkým ľuďom, 6 Hubbard vysvetľuje slovo ezotericky poznámkou:

určený iba pre ľudí so zvláštnymi znalosťami alebo záujmami. aby dosiahli pochopenie svojej duchovn podstaty. Kiež by sa vedomie a porozumenie života rozšírilo tak, aby všetci mali možnosť poznať stvoriteľa vesmíru. A kiež by tiež ostatní dosiahli toto porozumenie, ktoré prináša úplnú slobodu. V tejto chvíli myslíme na tých, ktorých sloboda je ohrozená; na tých, ktorí sú kvôli svojej viere väznení, na tých, ktorí sú zotročení alebo ktorí sa nechcene stali mučeníkmi, a na všetkých tých, ktorí sú týraní, nedobrovoľne držaní alebo napádaní. Modlíme sa za to, aby ľudské práva boli zachované, aby tak všetci ľudia mali možnosť slobodne veriť a uctievať, a aby sa tak sloboda znovu objavila v našej zemi. Sloboda, keď neexistujú vojny, chudoba ani bieda; sloboda byť; sloboda konať a sloboda mať. Sloboda využívania ľudského potenciálu a jeho porozumenia – potenciálu, ktorý je daný Bohom a je božský. A sloboda dosiahnuť toto porozumenie a vedomie, čo je úplná sloboda. Nech to Boh dovolí.7

Úprava miestnosti pre nedeľný servis V prednej časti sa nachádza scientologický kríž, pred ním je pult na čítanie, po pravej strane je busta Rona Hubbarda a reproduktory po oboch stranách, v ostatnej časti sa nachádzajú lavice alebo stoličky pre zhromaždených veriacich. OT materiály To sú vlastne tie najposvätnejšie texty, ktoré v scientológii existujú. Zatiaľ čo do úrovne Cleara sú všetky materiály voľne prístupné pre kohokoľvek, od príprav na OT stupne a vyššie sú tieto materiály vyhradené iba pre tých, ktorí dosiahli predchádzajúce úrovne.


Lucia Grešková (1976). Magisterské štúdium absolvovala na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1997 – 1999) a Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (1994 – 1999). V rokoch 1999 – 2002 absolvovala štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline, pastorálnu teológiu so zameraním na spoločenskú 7 ©2000 Pražská mise Scientologické církve. Všechna práva vyhrazena. Scientologie a L. Ron Hubbard jsou ochranné známky ve vlastnictví Religious Technology Center a jsou použity s jeho svolením. Služby spojené se scientologickou náboženskou filosofií jsou poskytovány po celém světě díky licenci se Scientologickou církví a se svolením Religios Technology Center, vlastníkem ochranných známek SCIENTOLOGIE a DIANETIKY. Položka # 11. komunikáciu a masmédiá, kde získala licenciát z teológie. Od roku 1999 je odborným pracovníkom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava. Absolvuje externé doktorandské štúdium v odbore Teória politiky Ústavu politických vied SAV. Témou jej dizertačného výskumu je náboženský extrémizmus na Slovensku a v Európe. Literatúra: Theology & Practice of a Contemporary Religion – Scientology. Los Angeles: Bridge Publications, INC., 1998. Atack, J.: Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction. Cambridge: Polity, 1990. Beckford, J.: Cult Controversies: The Societal Response to the New Religious Movements. London: Tavistock, 1985. Barret, David V.: The New Believers. London: Cassell& Co., 2001. Hubbard, L. Ron: Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví. Los Angeles, CA: Bridge Publications, 1987. Hubbard, L. Ron: Scientológia: Základy myslenia. Copenhagen: New Era Publications, 1999. Locke, S.: „Charisma and the Iron Cage“. In: International Review of Sociology of Religion Social Compass 51(1), 2004, s. 111 – 131. Wallis, R.: The Road to Total Freedom: A Sociological Analysis of Scientology. London: Heinemann, 1976.

 

1 ThLic. Lucia Grešková, e-mail: lucia@duch.sk In: Úloha posvätných textov v žitom náboženstve / Lucia Grešková. – Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a. cirkví, 2004. – s. 90-101. – ISBN 80-89096-14-X.