Preskúmanie prevenčných prednášok na požiadanie CPPPaP Revúca dňa 26.2.2013

Podľa letákov adresovaných školám ponúka Mgr. Libor Votoček (35) prevenčné prednášky pre ZŠ, SŠ, VŠ vo februári 2013. Lektor sa odvoláva na občianske združenie Maranatha, občanské sdružení Praha, ktoré bolo založené v roku 2002 v Prahe, developerom Radimom Passerom. Podľa stanov Maranatha doslova znamená „Pán přichází“, jedným z hlavných cieľov je pomáhať ľuďom hľadať cestu k Bohu, odvoláva sa na svojom webe priamo na partnerstvo s Cirkvou adventistov siedmeho dňa http://www.maranatha.cz/ .

Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD) – založila v USA r. 1844 Ellen Gould Whiteová (sabatizmus – slávenie soboty, dôraz na zdravý spôsob života a stravovacích predpisoch podľa Starého zákona). V ČR aj SR sú štátom uznanou legálnou cirkvou a tvoria Česko-Slovenskú úniu so sídlom v Prahe. Zapojujú sa do ekumenickej spolupráce s niektorými legálnymi cirkvami. www.casd.sk

Rozširujúce projekty:

 • Majú vlastnú MŠ, ZŠ a Komunitné centrum v Prahe
 • Maranatha gospel choir – založené v r. 2006
 •  Maranatha, s.r.o. – založená 2007vegetariánska reštaurácia a predajňa zdravých potravín
 • Magazín za obzorem http://www.maranatha.cz/cms_files/file-37.pdf so zaujímavými populárno-náučnými
  článkami písanými kompetentými odborníkmi daných odborov

Spolupracujúce organizácie:

 • ADRA: medzinárodná adventistická humanitárna organizácia pomáhajúca ľuďom v núdzi
 • Advent – Orion: vydavateľstvo duchovnej kresťanskej literatúry prepojené na CASD (Biblia pre deti, knihy zakladateľky CASD Ellen Whiteovej a výhradne kníh zameraných na zdravý životný štýl
 • ACET o.z: AIDS Care Education and Training – prepojené na CASD, prevencia AIDS – projekt ma udelenú akreditáciu MŠ ČR http://www.maranatha.cz/mladym-acet/
 • Život a zdraví ČR, Život a zdravie SR – občianske združenia prepojené lektorsky na Loma Linda University v USA patriace pod Cirkev adventistov siedmeho dňa v USA
  Realizuje projekt zdravého životného štýlu Newstart

 

Podklady na hodnotenie prednášok ponúkaných na školy v oblasti zdravého životného štýlu:

 

Lektor Mgr. Libor Votoček ponúka školám v súčasnosti bezplatné prevenčné prednášky zamerané na zdravý životný štýl. Podľa vlastných propagačných materiálov zrealizoval v rokoch 2008 – 2010 na školách 500 prednášok a v rokoch 2011 – 300 prednášok. Kvantita je nám známa, kvalitu však posúdiť v tomto čase nevieme, nakoľko sme sa doposiaľ nezúčastnili žiadnej konkrétnej akcie so študentmi v škole. Vzhľadom na krátkosť času do ďalšej plánovanej prevenčnej prednášky na škole 18.3. 2013 ani nedokážeme tieto informácie zabezpečiť. Všeobecne je však podľa informácií o.z. Maranatha základným princípom a cieľom všetkých prednášok hore uvedených organizácií poskytovať výhradne vedecky overené poznatky s vylúčením akýchkoľvek neoverených alternatívnych a nevedeckých poznatkov a metód v spolupráci s kapacitami v daných odboroch: psychológ Jeroným Klimeš, Jaroslav Křivohlavý, Mudr. Bukovský, Max Kašparú ….
http://www.maranatha.cz/prednasky-video/

My sme však našli aj kritické stanovisko k niektorým prednáškam organizovanými o.z. Maranatha v Prahe – o vzniku vesmíru a vývine človeka, ktoré čiastočne objasňuje aj postoje a činnosť lektora Libora Votočka, ktorý ponúka prevenčné prednášky na školy. Stanovisko je vyjadrené na webovej stránke Klubu skeptikov o.z Sysifos – menovite doc. Čeněk Zlatník: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1237223299

Citujeme niektoré vyjadrenia:

„Cyklus přednášek (11/2008), „Kde jsme ztratili křídla? přednáší prof. Dr. Walter J. Veith, uváděný jako mezinárodně uznávaný vědec, vedoucí katedry zoologie na Univerzitě Západního Kapska (JAR), poradce tamní vlády. Obsahem přednášek jsou otázky původu a budoucnosti vesmíru, života a člověka „s vědeckými objevy, které se ještě nestačily dostat do učebnic biologie a encyklopedií“

„… nejde tu o popularizaci vědy, ale o pseudovědu, které říkáme biblický kreacionismus. V doslovné shodě s Biblí měl svět vzniknout stvořením před několika tisíci léty v šesti obyčejných dnech. Existují i jiné varianty kreacionismu, kriticky o nich a o jejich argumentaci píše Jiří Heřt ve Slovníku esoteriky a pavěd. Známější(modernější) je verze kreacionismu nazývané „Intelligent Design, který na Bibli nelpí, do značné míry uznává výsledky vědy, aby byl pro vzdělané lidi přijatelnější
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189078866&heslo
=Kreacionismus.

Návštěvník se předem nedozví, že přednáškový cyklus je náboženskou misií Církve adventistů sedmého dne. Nesmyslem jsou prý usazeniny staré stamiliony let, ty by již musily být dávno zničeny erozí. Jednotlivé druhy byly stvořeny naráz ve vší dokonalosti. Účastník si jako suvenýr odnese CD o Bibli spolu s autobiografickou knížečkou prof. Veitha „Má nejtěžší cesta. (Konvertoval od katolictví k ateismu, odtud zpět ke katolictví, nakonec k adventismu).

Další semináře, nabízí Maranatha pod vedením doktoranda Mgr. Libora Votočka (s podporou prof. RNDr. Vladimíra Krále, DrSc.), pod názvem Genesis Život náhoda alebo zámer a který vychází z kreacionizmu.

Odkazy:

Heřt J.: Kreacionismus v České republice Zpravodaj SISYFOS 11, 2/2005
Jiří Heřt: Slovník esoteriky a pavěd. Nakl. Věra Nosková, 2008, Praha.
Hewitt G.C.: Zneužívání biologie v souvislosti s paranormálními jevy. In: Libovický St.: Okultismus a věda. Nakl. St. Libovický,
Praha 1994
The Skeptic´s Dictionary, www.skepdic.com

Na stránke združenia Sysifos http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1490396301 v roku 2016 dostal Libor Votoček cenu „Bludný balvan“ za šírenie pavedeckého kreacionizmu medzi školskou mládežou:
„Náš laureát je bývalým učitelem, kterého pedagogické mistrovství neopouští. Žel, ač absolvent matfyzu, šíří rozmanité pavědy. Dokonce se stal hlavním autorem, realizátorem a oblíbeným přednášejícím „unikátní putovní vědecko-historické výstavy“ GENESIS EXPO. Putuje s ní od roku 2015 po Česku i Slovensku, zve na ni veřejnost a doporučuje ji školám, které nezřídka nabídku vítají a dokonce ji didakticky využívají“.

Záver:

Z odborného pedagogického hľadiska ponúkané prevenčné prednášky sú väčšinou hromadné a jednorazové akcie v rozsahu max. 2 vyučovacie hodiny, čo odporuje zásadám efektívnej a profesionálnej prevencie napriek tomu, že ich vedie človek s odborným vysokoškolským prírodovedným vzdelaním a má 5 rokov pedagogickej praxe. Podľa zistených informácií lektor zaujíma nevedecké postoje napriek prírodovednému VŠ vzdelaniu. Pokiaľ by aj mal nejaký program udelenú akreditáciu MŠ SR, toto nie je relevantné pre posúdenie kvality vzdelávania a efektívnosti prevencie. Akreditačná komisia hodnotí iba formálne náležitosti a zo zákona im neprináleží hodnotiť pozadie a kvalitu vzdelávacieho programu a podľa nášho názoru sú tieto prevenčné programy veľmi otázne a sporné. Nie je nám známe, že by Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave alebo Metodické centrá odborne posudzovali ponúkané prevenčné programy. Podľa našich informácií ani Ministerstvo školstva nevydalo zatiaľ žiadne oficiálne stanovisko k týmto programom.

Podľa nášho názoru kým programy neprejdú odborným posúdením menovaných inštitúcií je potrebné sa riadiť podľa odporučenia uvedeného „v pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2011/2012 využívať len vopred overené odborne garantované preventívne programy s využitím služieb CPPPaP….“

Spracovala:
Mgr. Ivana Škodová, o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici
február 2013, aktualizované november 2017