Tisková zpráva 5. dubna 2007

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV DNES DOSÁHLA ZLOMOVÉHO ROZHODNUTÍ U EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU

Potvrzení Scientologie jako bona fide náboženství nejvyšším evropským soudem Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy, vydal dnes zlomové rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství a potvrdil náboženské svobody scientologů ve všech 46 členských státech Rady Evropy.

Toto rozhodnutí má precedenční charakter a napomůže zaručit náboženská práva lidem všech vyznání. Soud tak zvrátil zamítnutí moskevského magistrátu znovu zaregistrovat Scientologickou církev v Moskvě (dále jen „církev“) jako náboženskou organizaci v případu Scientologická církev v Moskvě versus Rusko (žádost č. 18147/02).

Soud ve svém názoru „odkazuje na svoji ustálenou precedenční judikaturu v tom smyslu, jak je zachycen v čl. 9, tedy že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je jedním ze základů ´demokratické společnosti´ ve smyslu Úmluvy. Představuje ve svém náboženském rozměru, jednu z nejzásadnějších složek, které se podílejí na utváření identity věřících a jejich koncepce života, ale je také cennou hodnotou pro ateisty, agnostiky, skeptiky a nezúčastněné.

Pluralismus demokratické společnosti, který byl po mnoha stoletích těžce vydobyt, na ní závisí. Soud dále shledal, že „ve světle výše nastíněných obecných principů představuje možnost získat právní subjektivitu za účelem kolektivního jednání v oblasti společného zájmu, jeden z nejdůležitějších aspektů svobody sdružování, bez níž by toto právo postrádalo jakýkoliv smysl.

Soud vyjádřil názor, že odmítnutí státních orgánů udělit statut právního subjektu společenství jednotlivců se může rovnat narušení výkonu práva žadatele na svobodu sdružování. Tam, kde se jedná o organizování náboženského společenství, odmítnutí jeho uznání jako takového rovněž představuje porušení žadatelova práva na náboženskou svobodu dle čl. 9 Úmluvy.

Právo věřících na svobodu náboženského vyznání zahrnuje také předpoklad, že společenství bude umožněno pokojně působit bez svévolných zásahů státní moci.“ Soud dále shledal, že „ve světle předchozích nálezů soudu, že důvody, předložené právním odborem moskevského magistrátu a potvrzené moskevskými soudy k zamítnutí nové registrace pobočky žadatele, neměly žádný právní základ.

Lze tedy dovodit, že moskevské orgány při svém zamítnutí registrace Scientologické církvi v Moskvě nejednaly v dobré víře a zanedbaly svoji povinnost neutrálního a nestranného přístupu ve vztahu k náboženskému společenství žadatele. Ve světle předchozích skutečností se soud domnívá, že narušení práv žadatele na svobodu náboženského vyznání a sdružování, nebylo odůvodněné.

Z tohoto důvodu došlo k porušení čl. 11 v jeho interpretaci s ohledem na čl. 9.“ Historie případu: Scientologická církev v Moskvě byla poprvé zaregistrována v roce 1994. Poté, co došlo ke změně ruského zákona o církvích a náboženských organizacích, podala církev žádost o novou registraci. Ta byla zamítnuta moskevským právním odborem. Církev pak podala stížnost, kde uvedla, že zamítnutí její žádosti představuje porušení základních práv církve, zaručených jí Evropskou úmluvou o lidských právech.

Dnešním rozhodnutím Evropský soud pro lidská práva jednomyslně potvrdil, že Ruská federace porušila práva církve, která jsou jí zaručena Evropskou úmluvou o lidských právech, konkrétně čl. 11 (svoboda shromažďování a sdružování) Úmluvy v jeho interpretaci s ohledem na čl. 9 (svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání).

Toto soudní rozhodnutí zaručuje scientologickým církvím ochranu nejen v Rusku, ale i v dalších 46 členských státech Rady Evropy (včetně České a Slovenské republiky).

Jelena Sajčevová, mluvčí Scientologické církve v Moskvě, vyjádřila s verdiktem soudu spokojenost a uvedla: „Toto rozhodnutí potvrzuje nejen práva scientologických církví, ale zakládá také další důležitý precedent k ochraně práv ostatních náboženských společenství v Evropě.“

Scientologické náboženství vzniklo ve Spojených státech v roce 1954. Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady; a dnes má více než 7.500 církví, misí a skupin ve 163 zemích a deset milionů členů.

V Ruské federaci se nachází více než 40 organizací scientologické církve včetně misí. Scientologie je právně uznána jako církev v mnoha ze 163 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA). V ostatních je registrována jako nezisková/náboženská organizace (např. Německo, Francie, Česká a Slovenská republika).

Scientologie je založena na výzkumu a pracích amerického spisovatele L. Rona Hubbarda o duchovní podstatě člověka a jeho vztahu k okolí a k vesmíru.

Scientologie vychází z několika tezí:člověk je duchovní nesmrtelná bytost; je v podstatě dobrý a snaží se o přežití. Cílem Scientologie je skrze studium a duchovní konzultace (auditing) překonat kruh zrození a smrti, a nastolit tak plnou duchovní svobodu jedince a vrátit mu jeho sebeurčení.

Církev se také úspěšně angažuje v sociální problematice, zejména v oblastech drogových závislostí, nápravy zločinců, zvyšování gramotnosti a dohledu nad dodržováním lidských práv.