Podnet: Obchodná akadémia Martin
Požiadavka preskúmať ponuku občianskeho združenia ERUDIO z Bratislavy, ktoré ponúklo do školy projekt Roadshow Abuzer 2017 (Deti a drogy 2) s premietaním dokumentárneho filmu spojenou s prednáškou.

Informácie sme čerpali výhradne z aktuálnych verejne dostupných zdrojov na internete, nakoľko v našej databáze sme doteraz otázku na o.z. Erudio neevidovali.
Bohužiaľ sa nám nepodarilo dohľadať www stránku ani FB tohto občianskeho združenia, takže nemáme informácie priamo z ich vlastného zdroja a nemôžeme do hĺbky preskúmať ich činnosť, prevenčnú stratégiu ani profesionalitu.

Registráciu Erudio sme našli pre 2% z daní čo znamená, že v príslušnom roku preložili notárovi zákonom požadované doklady o splnení povinností odvodov voči sociálnej aj zdravotnej poisťovni pokiaľ majú nejakých zamestnancov – naposledy sa registrovali v roku 2014/2015 podľa https://www.dvepercenta.sk/details.php organizationID=11669, kde sú uvedené príjmy organizácie občianske združenie ERUDIO z 2% z dane:

2012120 032.38 €
2011100 000.00 €
201030 011.76 €

Pri takých vysokých sumách občianske združenia zvyčajne zverejňujú použitie finančných prostriedkov vo výročných správach na webe, zo zákona majú povinnosť zverejňovať prijaté prostriedky v obchodnom vestníku. Neobvyklá je aj rovná suma 100000.00 €, nakoľko 2% tvoria väčšinou rôzne sumy viacerých subjektov.

Vo februári 2017 dostali dotáciu od MV SR zo štátneho rozpočtu pre oblasť prevencie kriminality na program „Road abuzer 2016“ vo výške 12000€. Pod ponukovým listom od oz. Erudio, ktorý bol adresovaný škole je podpísaný Ing. Marek Fila a razítko udáva sídlo o.z. Trenčianska 62, Bratislava.

Na tej istej adrese sme našli na stránke Finstat pod rovnakým menom Ing. Marek Fila rôzne podnikateľské subjekty – celkovo 9 rôznych firiem, v ktorých je konateľom prípadne spoločníkom Ing. Marek Fila – niektoré sú zrušené (aj v 2017), zlúčené s inými subjektmi, niektoré dlhujú na daniach, zdravotnej, sociálnej poisťovni v desiatkach až stovkách €. https://www.finstat.sk/spolocnicikonatelia?query=Marek%20Fila%20%40Bratislava

Nedokážeme posúdiť právnu stránku takejto situácie, avšak nakoľko je Ing. Marek Fila podpísaný ako zodpovedná osoba v neziskovej organizácii, ktorá je zameraná na prevenciu v oblasti drog aj kriminality mládeže, tak je podľa nášho názoru takéto prepojenie otázne bez objasnenia celej situácie.

Ponuku prevenčnej akcie Roadshow Abuzer 2017 vybavuje Ing. Rebecca Just Deáková – VŠ ekonomická, prax v TV aj iných médiách http://rebeccajusth.com/o-mne/moj- pribeh .

Je aj autorkou hraných dokumentov na základe skutočných udalostí Deti a drogy 1 –Zablúdení (2008) – sama uvádza, že:

„ V rokoch 2009 a 2010 sme ako tím prezentovali tento dokument pod názvom Roadshow – Abuzer, po vyše 40 školách Slovenska čo predstavovalo približne 2000 žiakov. Okrem prezentácie filmu a jeho premietaniu, sme zrealizovali aj odborné prednášky s protidrogovou problematikou, ako aj prevenciou kriminality mládeže, autorom ktorých bol môj manžel, kap.JUDr. Gabriel Deák“.

Ing. Deáková je autorkou aj ďalšieho dokumentu Deti a drogy 2 – Krutá realita menom droga, ktorý podľa autorky vznikol na základe požiadaviek stredoškolskej mládeže Slovenska.

„Týmto sme dali vyplniť anonymné dotazníky, z ktorých vyplynulo, že za najúčinnejšiu formu protidrogovej prevencie považujú  práve takúto, teda formu dokumentárneho filmu, obsahom ktorého by mali býť zábery a výpovede drogovo závislých ….“ … „

Dokument má za cieľ odstrašiť, odkloniť mládež od cesty užívania a distribúcie drog. Aby si tieto obrazy predstavili, keď sa budú rozhodovať, či si zapáliť marihuanu, či si dať alkohol, či si dať nejakú drogu. Aby si rozmysleli, ktorú cestu si vyberú, či  krutú a nechutnú realitu drog, alebo život plný tvorivej a zmysluplnej činnosti“. http://rebeccajusth.com/media/deti-a- drogy-2,

 

Zhrnutie:

Pri skúmaní činnosti občianskeho združenia Erudio aj zodpovedných osôb sme narazili na niekoľko otáznych vecí: chýbajúca www stránka, aktuálne sa neregistrujú na 2% napriek tomu, že v minulosti získavali vysoké sumy na svoju činnosť, osoba zodpovedná za preventívnu akciu je osobne spojená ako konateľ aj spoločník s viacerými podnikateľskými subjektmi s dlhmi, nepodarilo sa nám zistiť konkrétnu spoluprácu s odborníkmi profesionálmi pri tvorbe dotazníkov, dokumentov aj realizácii prevenčných akcií aj keď autorka o spolupráciu uvádza ale bez konkrétností (mená, organizácie, supervízia ..) .

Nepoznáme znenie ani výsledky dotazníka, ktorý spomína autorka, no z odborného hľadiska je tvorba, snímanie aj vyhodnocovanie dotazníkov odborná metodika, ktorá pri nesprávnom zadávaní a nepresnom vyhodnotení nemusí dať odpoveď na otázky, ktoré sme chceli zistiť. Výsledok zistený z dotazníka, že študenti „… za najúčinnejšiu formu protidrogovej prevencie považujú formu dokumentárneho filmu …“ ešte vôbec neznamená, že je to z prevenčného hľadiska pre nich skutočne prínosné, účinné a efektívne. Okrem toho, z psychologického hľadiska je vyvolávanie strachu nevhodný prístup v prevencii. Rovnako tak sú jednorazové, hromadné akcie vedené (síce nadšenými) ale nevyškolenými laikmi najmenej efektívna prevenčná stratégia.

Z uvedených dôvodov neodporúčame využiť ponúkané prevenčné akcie. Nemáme k dispozícii dokumentárne filmy, preto by sme odporúčali ich prípadné využitie v rámci dlhodobej stratégie prevencie na školách až po odbornom posúdení psychológov a pedagógov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.


Spracovala:
Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra-Centrum prevencie v oblasti siekt
november 2017