Podľa prípravných stanov o. z. ACET SR je súčasťou svetovej organizácie ACET International – skratka AIDS Care, Education and Training. Jedným z hlavných cieľov činnosti je zabrániť šíreniu HIV/AIDS, budovať kresťanské zdravotnícke zariadenia a vytvárať zákonné podmienky pre obmedzenie šírenia AIDS. Členmi sa môžu stať dobrovoľní spolupracovníci po absolvovaní lektorského kurzu ACET a ďalšie osoby podporujúce ich činnosť v duchu kresťanskej etiky na základe odporučenia dvoma členmi ACET.

ACET pôsobí v SR 17 rokov a ponúka na školy aj v roku 2014 bezplatné prevenčné akcie. Podľa ponukových letákov ACET SR, Výpalisko 45, Nové Zámky z 1.1.2014 realizuje jednorázové prednášky 2×45 min. priamo na školách v čase vyučovania s témami:

  • Výchova ku manželstvu a rodičovstvu,
  • Sexuálne prenosné infekcie,
  • SEX, AIDS, VZŤAHY.

Ďalšou ponukou sú 3 – mesačné cykly rozdelené na 12 interaktívnych lekcií (2×45 min.) v rámci vyučovania na partnerskej strednej škole s témami:

  • Láska a ty obsahovo zamerané na sebahodnotu, komunikácia a konflikty, vzťahy, zdravie,
  • Príprava na život s obsahom – falošné obrazy o sebe, rozvíjanie svojich schopností základy
    komunikácie, test na výber zamestnania, životopis a motivačný, práca v tíme, základy finančnej
    gramotnosti.

Z uvedeného sa dá zhrnúť, že zväčša ide o odborné špecializované medicínske témy, profesionálne poradenstvo a skupinové sociálno-psychologické aktivity presahujúce do individuálneho psychologického poradenstva podľa potreby.

V realizačnom tíme je koordinátor školských aktivít, administrátor projektu, psychológ – realizácia prednášok s prvkami osobného poradenstva a lektori – realizácia prednášok. Neuvádza sa nič bližšie o role psychológa ani o odbornom pedagogickom prípadne psychologickom vzdelaní ani praktických skúsenostiach lektorov, či odbornej supervízii, ktorá by garantovala kvalitu informácií, priebežné vzdelávanie aj pôsobenia „laických“ lektorov.

Toto je podľa nášho názoru vážny dôvod aby sme tieto prevenčné aktivity v tomto čase neodporučili na realizáciu napriek kladným vyjadreniam zo strany Pedagogicko – metodického centra v Bratislave z roku 2005 aj Krajského úradu – odbor školstva v Nitre z roku 2003. My sme v tom čase na základe osobnej návštevy celoškolskej hromadnej prevenčnej akcie ACET neodporúčali realizovať na školách vzhľadom na neefektívnosť, neprofesionalitu a priame prepojenie s kresťanskou misijnou činnosťou. Za dôležitú podmienku prípadnej realizácie považujeme odborné vyjadrenie a následnú supervíziu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ako odborného garanta CPPPaP v SR nakoľko sa jedná o vysokošpecializované témy realizované v skupine adolescentov so svojou vnútornou dynamikou.

Opakovane sa v ponuke prednášok aj kurzov uvádza – citujeme:

„Interakcia: Po skončení každej prednášky sa uskutoční prieskum dotazníkovou formou ku danej problematike, za účelom získania spätnej väzby, ktorú použijeme pri rozvíjaní ďalších aktivít. Študenti budú pozývaní do komunitného centra KOMPAS.“ V ponuke pre školy sú aj odborné semináre pre rodičov a študentov s prvkami osobného poradenstva zamerané na prevenciu a poradenstvo drogových závislostí v komunitnom centre KOMPAS. Chceli sme si urobiť komplexný pohľad na ponúkané prevenčné aktivity ACET, preto sme hľadali informácie o komunitnom centre KOMPAS, do ktorého študentov lektori priamo na vyučovaní pozývajú. Uvádzané Komunitné centrum KOMPAS v Nových Zámkoch sme na webe nenašli, ale odklonilo nás na Kresťanské centrum Kompas v Nových zámkoch http://krestanskecentrum.sk/, kde sme našli ďalšie „komunitné centrá“

Kresťanské centrum Mozaika v Nitre, Kresťanské centrum

BRIDGE v Šali a KCZM – Kresťanské centrum Zlaté Moravce.

Charakterizujú sa ako netradičný kostol, spoločenstvo ktoré tvorí duchovný domov a rodinu pozostávajúcu z rôznych súrodencov. Z informácií uvedených na tomto webe je jednoznačné prepojenie týchto kresťanských centier na Apoštolskú cirkev http://krestanskecentrum.sk/nas-pribeh

„Na Slovensku sa až do polovice 20. storočia vyskytovali letničné cirkevné zbory len zriedkavo. Silný nárast nastal po druhej svetovej vojne. Počas minulého režimu to boli cirkevné zbory utláčané, obmedzované. V tomto období sa vyformovalo cirkevné spoločenstvo Apoštolská cirkev na Slovensku ako štátom uznaná cirkev. Náš cirkevný zbor v Nových Zámkoch začal pôsobiť v roku 1990 – spočiatku neformálne, neskôr od roku 1998 ako riadny cirkevný zbor. Postupne pribúdali rôzne služby, ako napríklad práca s deťmi, dorastom a mládežou, či rôzne sociálne programy (práca s bezdomovcami, materské centrum a iné)…..“.

 

Apoštolská cirkev

je v SR registrovanou cirkvou, ktorá pristúpila k Dohode medzi SR a registrovanými cirkvami o náboženskej výchove a vzdelávaní. Dohoda umožňuje podľa čl.1 registrovaným cirkvám zriaďovať vlastné cirkevné školy prípadne vyučovať náboženstvo po splnení presne vymedzených podmienok. Nie je nám známe že by Apoštolská cirkev v SR mala zriadenú svoju cirkevnú školu, na ktorej by mohla v plnej miere uplatňovať svoju víziu a misijnú činnosť do ktorej je o. z. ACET priamo zahrnuté podľa informácií na stránke http://www.acsr.sk/o-nas/vizia- a-misia :

6. Domáca a zahraničná misia.
c) V spolupráci s odborom diakonických činností a s lokálnymi zbormi zabezpečuje službu Teen

Challenge, ACET, detské domovy, SVS, Chevra, Vajkovce, Kniha nádeje. Pomoc zborom pri získavaní odštátnených zariadení sociálnych služieb. Domnievame sa, že Apoštolská cirkev má dostatok vlastných priestorov a „sesterských“ neziskových organizácií s vlastnými priestormi, kde môže slobodne realizovať svoje misijné, prevenčné, dobrovoľnícke a charitatívne aktivity. Pôsobenie na pôde štátnych škôl je podľa nášho názoru kontraproduktívne aj z toho dôvodu, že súčasťou prevencie je realizovaná priama kresťanská misijná činnosť a štátne školy sú z princípu apolitické a neduchovné – okrem organizačného zabezpečenia vyučovania náboženstva za presne stanovených podmienok.

Ponúkané prevenčné prednášky ako hromadné a jednorazové akcie v rozsahu max. 2 vyučovacie hodiny odporujú zásadám efektívnej a profesionálnej prevencie. Pokiaľ by aj mal nejaký program ACET (prípadne akejkoľvek inej neziskovej organizácie) udelenú akreditáciu MŠ SR toto nie je relevantné pre posúdenie kvality vzdelávania a efektívnosti prevencie nakoľko Akreditačná komisia hodnotí len formálne náležitosti a zo zákona im neprináleží hodnotiť pozadie a kvalitu vzdelávacieho programu. Podľa našich informáciíí ani Ministerstvo školstva nevydalo zatiaľ žiadne oficiálne stanovisko k týmto programom. Podľa nášho názoru kým programy neprejdú odborným posúdením menovaných inštitúcií je potrebné sa riadiť podľa odporučenia uvedeného

„v pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2011/2012 využívať len vopred overené odborne garantované preventívne programy s využitím služieb CPPPaP….“


Spracovala: Mgr. Ivana Škodová, o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt,
Banská Bystrica, september 2014