Problematika zhubných kultov a siekt

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNE A PROBLEMATIKA ZHUBNÝCH KULTOV A SIEKT Mgr. Ivana Škodová, metodik KPPP v Banskej Bystrici Zuzana Škodová, študentka 5.roč. psychológie TU FH v Trnave ÚVOD Veľmi často sa v bežnom živote stretávame s inzerátmi, ktoré pozývajú na prednášku alebo stretnutie s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo na týchto inzerátoch zaráža je často miesto konania takýchto akcií. Vo viacerých prípadoch sú to priestory škôl, a tak sa môžete dozvedieť, že na pôde obchodnej akadémie sa konajú pravidelne prednášky o joge, ktoré usporiadava sekta s názvom Sahadža joga, na inom učilišti sa konajú kurzy Reiki, na konzervatóriu sa organizuje koncert duchovnej hudby Sri Chinmoy, alebo môžete naraziť… Read More

Continue Reading

Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička   Prečo je dôležité venovať sa téme zhubné kulty a sekty? V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo nás však na takýchto ponu-kách niekedy zaráža, je miesto konania týchto akcií. V mnohých prípadoch sú to priestory škôl. Môžeme sa takto dozvedieť, že na pôde obchodnej akadémie sa pravidelne na svojich “meditáciách” stretávali prívrženci Sahaja jogy, na učilišti sa konajú kurzy “liečebnej” metódy Reiki, v škole sa organizoval koncert “duchovnej” hudby Šri Chinmoya. Odborní pracovníci Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici (KPPP) sa… Read More

Continue Reading

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2016 ISBN 978-80-8082-952-0 Zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia so svojim interdisciplinárnym charakterom prináša na 96 stranách o fenoméne religiofóbie, konkrétnej forme xenofóbie, nové a obohacujúce pohľady z vedných disciplín ako je religionistika, etnológia sociológia, pedagogika, antropológia, filozofia a teológia. Tie určite majú potenciál podnietiť odbornú diskusiu o fenoméne, ktorý je v čase kultúrnej a náboženskej plurality, či globalizačných, itegračných a migračných procesov viac ako aktuálny a pálčívý. Publikácia pozostáva z 8 príspevkov od 11 autorov. Významným prvkom z môjho pohľadu je ekumenický rozmer, ktorý ako prvý naznačuje záujem odborníkov o prekonanie religiofóbie minimálne v… Read More

Continue Reading

Je Ukrajinská greckokatolícka ortodoxná cirkev sektou?

Mgr. Andrej Kuruc, externý spolupracovník o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Keď niekto povie pojem sekta, v nasledujúcej sekunde nastupujú negatívne asociáce, ktoré môžu hraničiť až s nenávisťou. K napísaniu tohto príspevku ma priviedla diskusia okolo nového náboženského hnutia Ukrajinská gréckokatolícka ortodoxná cirkev, ktorú označujú v mainstreamových médiách za “nebezpečnú sektu”. Prinášam otázku, či toto nové náboženské hnutie (NNH) je skutočne “nebezpečnou sektou”, ako o nej hovoria a zároveň sa pýtam, či s pojmom sekta nezaobchádzame nezodpovedne a s priveľkou nadradenosťou a opovrhovaním. Spoločenstvo sv. Bazila Veľkého V roku 2009 sme na cirkevnej pôde mohli pozorovať kauzu, ktorej výsledkom bola exkomunikácia latae sententiae1 dvoch novokňazov bratislavskej arcidiacézy, M.… Read More

Continue Reading

Znaky nových náboženských hnutí, ktoré ovplyvnili religiozitu na Slovensku po roku 1989

Od roku 1989 prešla spoločnosť na Slovensku po ceste k neskorej moderne, či post-moderne1 výraznou sociokultúrnou zmenou ktorá viedla multikultúralizmu, či pluralizmu. Pluralizovanie spoločnosti je badateľné napríklad v náraste počtu, ale aj vplyvu nových náboženských hnutí (NNH). Inak povedané spoločnosť po nežnej revolúcie sa na poli náboženstva deprivatizovala a začala intenzívnieť súťaž tradičných cirkví a foriem deregulovanej religiozity v podobe alternatívnych foriem náboženstva, nových náboženských hnutí a kultov. Cieľom príspevku bude podať krátku klasifikáciu nových náboženských hnutí po roku 1989 a uviezť charakteristické znaky deštruktívnych NNH, ktoré sú na Slovensku prítomné. Základné rozdelenie vychádza z pôvodu NNH. Skupiny kresťansko-protestantského pôvodu Do tejto skupiny patria letničné hnutia, ktoré môžeme rozdeliť do troch… Read More

Continue Reading