Je Ukrajinská greckokatolícka ortodoxná cirkev sektou?

Mgr. Andrej Kuruc, externý spolupracovník o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Keď niekto povie pojem sekta, v nasledujúcej sekunde nastupujú negatívne asociáce, ktoré môžu hraničiť až s nenávisťou. K napísaniu tohto príspevku ma priviedla diskusia okolo nového náboženského hnutia Ukrajinská gréckokatolícka ortodoxná cirkev, ktorú označujú v mainstreamových médiách za “nebezpečnú sektu”. Prinášam otázku, či toto nové náboženské hnutie (NNH) je skutočne “nebezpečnou sektou”, ako o nej hovoria a zároveň sa pýtam, či s pojmom sekta nezaobchádzame nezodpovedne a s priveľkou nadradenosťou a opovrhovaním. Spoločenstvo sv. Bazila Veľkého V roku 2009 sme na cirkevnej pôde mohli pozorovať kauzu, ktorej výsledkom bola exkomunikácia latae sententiae1 dvoch novokňazov bratislavskej arcidiacézy, M.… Read More

Continue Reading

Znaky nových náboženských hnutí, ktoré ovplyvnili religiozitu na Slovensku po roku 1989

Od roku 1989 prešla spoločnosť na Slovensku po ceste k neskorej moderne, či post-moderne1 výraznou sociokultúrnou zmenou ktorá viedla multikultúralizmu, či pluralizmu. Pluralizovanie spoločnosti je badateľné napríklad v náraste počtu, ale aj vplyvu nových náboženských hnutí (NNH). Inak povedané spoločnosť po nežnej revolúcie sa na poli náboženstva deprivatizovala a začala intenzívnieť súťaž tradičných cirkví a foriem deregulovanej religiozity v podobe alternatívnych foriem náboženstva, nových náboženských hnutí a kultov. Cieľom príspevku bude podať krátku klasifikáciu nových náboženských hnutí po roku 1989 a uviezť charakteristické znaky deštruktívnych NNH, ktoré sú na Slovensku prítomné. Základné rozdelenie vychádza z pôvodu NNH. Skupiny kresťansko-protestantského pôvodu Do tejto skupiny patria letničné hnutia, ktoré môžeme rozdeliť do troch… Read More

Continue Reading

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových Autor: Mgr. Martin Štofan,  Marec 2009 1.JEHOVOVI SVEDKOVI A (JS) – HISTORICKÝ PREHĽAD Problematike Jehovových svedkov je venovaná značná publicita, záujem i obavy verejnosti. Vplyv tejto náboženskej organizácie na jednotlivca i rodinu je nesporný. Na Slovensku sa stretávame najmä s apológiami voči nim v podobe prekladov zo zahraničia, no sprostredkujúcich nepresné alebo archaické informácie. Táto literatúra je však užitočná ako zdroj odkazov na ďalšie informácie. Výpovede bývalých členov a seriózne a aktuálne informácie možno nájsť v slovensko m časopise Rozmer1 a českom Dingir 2 a na pravidelne aktualizovanej internetovej stránke http://www.straznavěž.cz. Na Slovensku sa doposiaľ Jehovovým svedkom nevenovali kvalifikačné práce, pričom v Českej Republike… Read More

Continue Reading

Sekta a rodina

Po otvorení hraníc v roku 1989 sa problematika siekt a nových náboženských smerov začala týkať aj nás. Vákuum v hodnotovom systéme poskytlo – predovšetkým mladým ľuďom – veľký priestor na dosiahnutie tzv. rýchleho šťastia v podobe užívania drog, počítačových hier, internetu, ale i pre hľadanie šťastia v nových náboženských hnutiach a rôznych sektách. O boome drogových závislostí sa veľa hovorí. V dnešnej dobe existuje v ČR už v každom väčšom meste K-centrum, tzv. poradňa pre drogové závislosti, kde vám odborníci ochotne poradia pri riešení týchto problémov. Menej sa ale stretávame s problematikou závislosti na internete, automatoch či na rôznych sektách. Existuje iba niekoľko odborníkov, ktorí sa venujú aj týmto okrajovým… Read More

Continue Reading