OPUS DEI – výpisky z knihy Vitorrio Messori: Případ Opus Dei, nakladatelství Cesta, Brno 1998
spracovala: Mgr. Ivana Škodová, Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt , máj 2010
Celý názov: Osobná prelatúra Svätého kríža a Opus Dei (OD)
Zakladateľ: Josemaria Escrivá de Balaguer

Kňažská spoločnosť Svätého Kríža je klerická spol. vytvorená Escrivom v roku 1943 vedená v duchu 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý nabáda k neustálemu zlepšovaniu kňažskej formácie a pripúšťa príslušnosť kňazov k určitej špecifickej organizácii. Je zložená z kňazov OD a kňazov rôznych diecéz, ktorí si prajú byť súčasťou tejto spoločnosti, ale odliehajú svojmu biskupovi.

Základnou stratégiou Escivara je pozvať každého bez výnimky na duchovný tréning svätosti a apoštolátu tak, aby mohol zostať tam kde je a nemusel meniť svoje postavenie v cirkvi aj v spoločnosti.

OD nemá vlastnú doktrínu ani vlastné zmýšľanie ani kolektívny názor – všetko je v súlade s magistériom cirkvi. „Escriva a Opus dei sú nedeliteľní. Eskriva je Opus Dei.“ Volajú ho Otec.

Breviáre formácie OD popísal Escriva v dielach Cesta, Brázda a Výheň.
Kodex OD je štatút prelatúry schválený cirkvou.
Krédo OD: Neexistuje iný spôsob ako zmeniť ľudstvo, ako robiť ľudí lepšími len každého osobitne a do hĺbky.
Motto OD:

„Stať sa svätým a apoštolom v dokonale vykonávanej práci“

 • zostávať tam kde žijete a pokračovať v práci v normálnom zamestnaní bez zanechania rodiny.
 • Snažiť sa o svätosť apoštolátu medzi svojimi kolegami, priateľmi, Hlásať evanjelium svojim príkladom , snažte sa stať vždy a všade lepšími.
 • Volajú ku spolupráci aj nekatolíkov, ateistov, neveriacich, bez vyznania, rôznych profesií a osobnej situácii.
 • Nie je to rád, kongregácia ani svetský inštitút ale prelatúra veriacich laikov – vstup do OD je možný od 18 rokov, nového člena prijíma prelatúra – podlieha priamo prelátovi pre Opus Dei vo Vatikáne.
 • S novým členom sa uzatvára zmluva.
 • Kňazi majú rovnocenné postavenie s laikmi.
 • 1994 mali 80000 členov – žien je asi polovica všetkých členov.
 • Všetci majú rovnaké poslanie, ale každý ho žije podľa svojich osobných podmienok.
 • Platí rovnosť práv a povinností bez rozlišovania pohlavia – tvoria všetci spolu Familia Dei.

Označenie sa rozlišuje podľa osobnej situácie každého člena:

 • 70% je supernumerárov t.j. veriacich laikov, žijúci samostatne, s rodinou alebo ovdovelí.
 •  Numerári, numerárky, pridružení – t.j. kňazi, sestry a rehoľníci žijúci v apoštolskom celibáte v centrách prelatúry ale svoju činnosť môžu vykonávať aj na iných miestach a vo svojich profesiách v bežných civilných zamestnaniach. Niektoré numerárky sú správkyne mužských centier.
 • Pridružení stoja akoby medzi numerármi a supernumerármi – sú pridružení k numerárom pretože žijú v celibáte, ale sú prinútení žiť vo svojej rodine a nie v centre. Môže sa rozhodnúť vstúpiť do manželského zväzku – bude vyzvaný aby si dobre rozmyslel, čo robí, ale nebudú mu kladené žiadne prekážky.

 

 • Muži ženy žijú prísne oddelene. Má to uľahčiť život v celibáte, ku ktorému sa členova zaväzujú – nedochádza k žiadnemu spájaniu skupín ani k žiadnemu kontaktu (z jasne stanovenými výnimkami).
 • Kňazi majú slobodu vlastného názoru aj v teologických otázkach, ktoré neboli definované mystériom , ale majú zákaz zaoberať sa politikou a pri kázňach nehlásať svoje názory. Majú povinnosť nezasahovať do ničoho, čo nie je spirituálne.
 • OD odmieta klerikalizmus – v teórii ani praxi nezasahuje do názoru laikov vo svetských otázkach.
 • Majú slobodnú voľbu kňaza, ale je jasné, že kňazi Opus Dei poznajúc špecifické povinnosti členov vedia lepšie poradiť ako žiť sviatosť zmierenia, ktorá patrí k prostriedkom duchovného vedenia.
 • Zmluva medzi prelatúrou a novým členom: laik, ktorý ju podpíše má právo dostávať pomoc prelatúry a povinnosť rešpektovať záväzky askézy, formácie apoštolátu.
 • Asketické záväzky plnenia duchovného životného plánu: každodenná svätá omša a sväté prijímanie, hodinu rozjímavá modlitba a čítanie Nového zákona, modlitba ruženca a večer spytovanie svedomia, denné cvičenie sebaobetovania a kajúcne úkony a telesný sebazápor.
 • Niektorí členovia používajú okrem iných nástrojov umŕtvovania aj rúcho zo žinky (pás hrubej vlny s neostrými hrotmi, ktoré nosia okolo pásu alebo na nohe). Nástroje umŕtvovania boli súčasťou z starobylej cirkevnej asketickej tradície. Povinná je každý týždeň spoveď, každý mesiac 1 deň rekolekcia a niekoľkodňová rekolekcia každý rok.
 • Záväzky formácie vychádzajú z anjelov strážnych – duchovné netelesné bytosti a mariológie (sv. Mária) a zhodujú sa s magistériom cirkvi.
 • Zakazuje kolektívne akcie aj kolektívnu účasť na verejných náboženských aktivitách aj vydávať noviny. Všetko majú členovia robiť na osobnej úrovni.
 • Členovia založili univerzitu v Pamplome s domovom pre študentov – prijímajú prísnym výberom asi 2500 študentov z 18000 prihlásených.
 • Členovia vybudovali penzionáty pre budúcich remeselníkov.
 •  Môžu fajčiť, piť kávu.

Stručné výpisky z knihy Vitorrio Messori: Případ Opus Dei, nakladatelství Cesta, Brno 1998