Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam objasnime si najprv o akých spoločenstvách bude reč. V odborných kruhoch sa diskutuje o pojme sekta, ktorý v pôvodnom význame označuje uzavretú skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie – vyjadruje teda hodnotovo neutrálne vzťah. Jazyk si však žije vlastným životom a slovu sekta ľudia pripisujú výrazne negatívnu hodnotiacu konotáciu. Ponechajme otázky o obsahu pojmu odborníkom. Zatiaľ sa s týmto rozporom vysporiadavame tak, že takto vnímanej sekte pridávame negatívne hodnotiace prívlastky – deštruktívna, zhubná, totalitná, manipulatívna a definujeme ich popisne. Máme na mysli spoločenstvá, ktorých vodcovia ako jediné autority rozhodujú o ideológii aj všetkých oblastiach života skupiny i jednotlivcov a na získanie nových členov aj… Read More

Continue Reading

Psychické problémy bývalých členov siekt

Mgr. Zuzana Škodová, psychologička ÚVOD   Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú na tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka je negatívny. Mohla by som vymenovať aj pár vecí, ktoré sú na sektách pozitívne napr. to, že určitá časť ľudí by sa bez závislosti na sekte pravdepodobne dostali do iného typu závislosti (niekoľko substitúcií drogovej závislosti za závislosť na sekte túto skutočnosť potvrdzuje). Je tiež pravdou, že ľudia v sektách bývajú prvé mesiace veľmi šťastní. Tento stav by sme mohli prirovnať k zamilovaniu. Je ale otázne, kedy tento prirodzený pocit šťastia nahradí šťastie z povinnosti, pretože člen sekty si nedostatok šťastia priznať nemôže. Niektorí ľudia sa pripájajú k sekte… Read More

Continue Reading

Problematika zhubných kultov a siekt

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNE A PROBLEMATIKA ZHUBNÝCH KULTOV A SIEKT Mgr. Ivana Škodová, metodik KPPP v Banskej Bystrici Zuzana Škodová, študentka 5.roč. psychológie TU FH v Trnave ÚVOD Veľmi často sa v bežnom živote stretávame s inzerátmi, ktoré pozývajú na prednášku alebo stretnutie s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo na týchto inzerátoch zaráža je často miesto konania takýchto akcií. Vo viacerých prípadoch sú to priestory škôl, a tak sa môžete dozvedieť, že na pôde obchodnej akadémie sa konajú pravidelne prednášky o joge, ktoré usporiadava sekta s názvom Sahadža joga, na inom učilišti sa konajú kurzy Reiki, na konzervatóriu sa organizuje koncert duchovnej hudby Sri Chinmoy, alebo môžete naraziť… Read More

Continue Reading

Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička   Prečo je dôležité venovať sa téme zhubné kulty a sekty? V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo nás však na takýchto ponu-kách niekedy zaráža, je miesto konania týchto akcií. V mnohých prípadoch sú to priestory škôl. Môžeme sa takto dozvedieť, že na pôde obchodnej akadémie sa pravidelne na svojich “meditáciách” stretávali prívrženci Sahaja jogy, na učilišti sa konajú kurzy “liečebnej” metódy Reiki, v škole sa organizoval koncert “duchovnej” hudby Šri Chinmoya. Odborní pracovníci Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici (KPPP) sa… Read More

Continue Reading

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2016 ISBN 978-80-8082-952-0 Zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia so svojim interdisciplinárnym charakterom prináša na 96 stranách o fenoméne religiofóbie, konkrétnej forme xenofóbie, nové a obohacujúce pohľady z vedných disciplín ako je religionistika, etnológia sociológia, pedagogika, antropológia, filozofia a teológia. Tie určite majú potenciál podnietiť odbornú diskusiu o fenoméne, ktorý je v čase kultúrnej a náboženskej plurality, či globalizačných, itegračných a migračných procesov viac ako aktuálny a pálčívý. Publikácia pozostáva z 8 príspevkov od 11 autorov. Významným prvkom z môjho pohľadu je ekumenický rozmer, ktorý ako prvý naznačuje záujem odborníkov o prekonanie religiofóbie minimálne v… Read More

Continue Reading