SAIB Autorom tohto učenia je Ing. Martin Marek. Vyštudoval leteckú elektroniku a techniku. So svojimi „filozofickými“ prednáškami začal v roku 1990 a celý systém svojho učenia nazval SAIB.

Je zaloţené na kozmológii a teórii hmoty – rozoberá také problémy ako tajomstvo mysle, vitálne sily človeka (fyzické aj psychické), mimozmyslové vnímanie, zmenené stavy vedomia.

V roku 1998 vydal knihu „Úsvit a súmrak ducha“ kde rozoberá tieto svoje teórie a pripravuje knihu „Anatómia ţivota a smrti“. Robí pravidelne 13 rokov kaţdý mesiac víkendové semináre v Demänovskej doline, Smoleniciach aj na Morave.

V dlhodobých ročníkových seminároch ide uţ o postupné dlhodobejšie a systematickejšie vplývanie na človeka cez jeho prednášky aj praktické cvičenia, ktoré nazýva – koncentračné a relaxačné, práca s emocionálnou plazmou duše, práca so spomienkovými ikonami na ploche vedomia.

Pouţíva aj metódu čchi-kung, ktoré vychádzajú z taoizmu a čínskej medicíny. Ţivotodarná energia čchi, ktorá voľne prúdi v tele znamená zdravie – metóda čchi-kung má kultivovať túto energiu čchi pomocou dychových, meditačných a telesných cvičení, ktoré majú ovplyvňovať pozitívne zdravotný stav a nastoliť rovnováhu a harmóniu telesnú, duševnú aj duchovnú a rozvíjať aj umenie boja – tai čchi-čuan.

Meditačná technika sa nazýva taiči – ide o systém pomalých a plynulých pohybov v rôznych pozíciách, pričom sa dôsledne ovláda dýchanie – takto sa má uvoľniť energia čchi a dosiahnuť vnútorný kľud a vyprázdnenie sa od myšlienok na vonkajší svet.

Je známych 5 hlavných štýlov tai-čchi, ktoré sa od seba líšia počtom pozícií aj rýchlosťou prevedenia – nevieme ktorý smer vyuţíva pán inţinier Martin Marek, pretoţe na svojej www stránke sa o tom nezmieňuje. Pri podrobnejšom štúdiu jeho „filozofie“ a opisovaným metódam ovplyvňovania psychiky sme nenašli nič známe z klasickej filozofie ani psychológie.

Človek bez akademického vzdelania v týchto oblastiach vymyslel niečo, čo prezentuje ako vzácny drahokam a pritom ide podľa môjho názoru len o bezcenné pozlátko. Podobných teórií nájdete na internete aj v rôznych ezoterických knihách mnoţstvo – podobajú sa ako vajce vajcu.

Tvrdia niečo na mnohých stranách textu, a pritom nepodávajú absolútne ţiadny dôkaz o svojich tvrdeniach, neunúvajú sa overovať a dokazovať svoje teórie tak ako to robí seriózna veda napr. psychológia, a nezaťaţujú sa ţiadnymi pochybnosťami.

Nevieme sa vyjadriť, či ide v tomto prípade o deštruktívnu sektu – nepoznáme priebeh seminárov a nevieme ako robí „koncentračné a relaxačné cvičenia“, ale vidíme riziko poškodenia psychického zdravia človeka, ktorý sa podrobí takému dlhodobému systematickému pôsobeniu amatéra, ktorý sa snaţí cielene zasahovať do psychického ţivota účastníka kurzov.

Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt