Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka občianskeho združenia Integra – Centrum pre-vencie v oblasti siekt
Ing. Ján Biba, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici


Ponúkame vám príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sa Banská Bystrica stala mierovým kvetom a bola zasvätená bez nášho vedomia aj proti našej vôli Sri Chinmoyovi. Možno aj vám pomôže pri hľadaní spôsobu ako presadiť pravdu, ako odolať psychickej manipulácii a ako dosiahnuť zmenu, aby zvíťazil zdravý rozum.

V rozprávke stačilo aby zvolalo naivné dieťa bez zábran “Kráľ je nahý!” čím otvo-rilo ľuďom oči a pomohlo im vidieť pravdu. Život je však zložitejší. V našom príbehu museli rozmýšľajúci a neľahostajní ľudia prekonávať množstvo zábran a vytrvalo opakovať svoje “Kráľ je nahý!” po celý rok, aby kompetentným otvorili oči pre prav-du a presadili zákonnosť.

 

Kto je Sri Chinmoy a aké sú jeho mierové iniciatívy?

Základom učenia Sri Chinmoya je integrálna jóga. Predstavuje sa ako vybavený mnohými sidhami – nadprirodzenými silami, ktoré poukazujú na jeho božskosť.

Údajne napísal 1250 kníh – poéziu, eseje, divadelné hry, zložil 14 000 duchovných piesní, s ktorými vystupoval na 500 mierových koncertoch po celom svete. Jeho ume-nie prúdiace z tvorivého zdroja tvorí 9 miliónov vtáčikov “Dream-Freedom-Peace Birds” “Tvorivý potenciál a geniálne schopnosti” veľkého guru vzbudzujú nekritický obdiv jeho stúpencov (podrobnejšie informácie o kulte Sri Chinmoya nájdete v časo-pise Rozmer č.1,2/1999 a Dingir č.1/1999).

Sri Chinmoy Commitee je jeho mierová iniciatíva pre rôzne mierové organizácie a projekty medzi ktoré patria napríklad Sri Chinmoy Centres International, Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run, Sri Chinmoy Marathon Team (každoročne organizuje viac ako 500 športových akcií), súťaž Môj sen o mieri, Sedem minút ticha pre svetový mier, mierové koncerty duchovnej hudby, Medzinárodné kvety mieru Sri Chinmoya a mnoho iných.

 

Čo sú to medzinárodné kvety mieru Sri Chinmoya?

Mierové kvety Sri Chinmoya majú pomáhať miliónom ľudí na celom svete pocítiť a rozvíjať mier vo vlastnom srdci a vo svojom živote. Pokiaľ zosilnie mier vo vnútri jednotlivcov môže sa trvalý mier rozšíriť po celom svete.

Myšlienka je to určite krásna a ušľachtilá, len by sa v jej mene nemali porušovať zákony tak ako v našom príbehu. Medzi mierové národy napríklad patrí Republika Malta, Juhoafrická republika, Zimbabwe, Fínsko, Nový Zéland a 13 amerických štátov – prečo nie rovno celé USA, keď sa Bill Clinton tak pochvalne vyjadroval o jeho mierovom úsilí? Mierovú hranicu tvorí 200 km medzi Nórskom a Ruskom.

Zaujíma vás, ktoré prírodné úkazy a ľudské výtvory majú tú česť sa pýšiť hrdým titulom kvet mieru?

Niagarské a Viktóriine vodopády, vrchol Fudži, jazero Bajkal, Ve ľký koralový útes v Austrálii, delta rieky Mekong vo Vietname, Sydney Opera House, 16 mostov spája-júcich susedné štáty, najmenej 5 medzinárodných letísk, Népstadión v Budapešti, Uni-verzita v Cincinnati v Ohiu a mnohé ďalšie.

Od roku 1989 bolo za Mierový kvet Sri Chinmoya vyhlásených 700 miest vo viac ako 50 krajinách sveta. V týchto mestách je na frekventovanom mieste umiestnená plaketa s textom o prijatí do rodiny mierových kvetov a zasvätení Sri Chinmoyovi, ktorá má “prinášať najväčšiu inšpiráciu k tomu, aby každý z nás mohol vytvoriť lepší svet okolo nás”.

Jeho mierové úsilie samozrejme neobišlo ani Slovensko a Čechy. Od roku 1993 mu boli u nás zasvätené tieto mestá, miesta, prírodné úkazy a oblasti: Levoča, Vysoké Mýto, Český Krumlov, Mariánske Lázně, Stříbro, Karlovy Vary, Bruntál, Svitavy, Li-tomyšl, Česká Tř ebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Polička, Spišský hrad, atletický štadión v Čáslavi, Slavkov u Brna, jaskyňa Býčí Skála, letisko Praha-Ruzyň, Chopok, Rysy, okres Spišská Nová Ves.

Nechápeme, prečo Sri Chinmoy rozdroboval svoje úsilie a hneď naraz nezasvätil celý svet mieru, keď mal také dobré kontakty a referencie od U. Thanta a Javiera Pere-za de Cuellar (bývalí generálni tajomníci OSN), Billa Clintona, Tony Blaira, Gorbačo-va, matky Terezy, princezny Diany, Michala Kováča a mnohých ďalších významných politikov?

Je pre nás tiež záhadou, podľa akých princípov veľký guru ponúka členstvo vo svo-jej celosvetovej mierovej rodine. Keby sústredil svoje úsilie na problémové krajiny a mestá, patril by medzi mierové kvety Sri Chinmoya aj Afganistan, Irak, Írsko, Bas-kovia, Jeruzalem a my by sme dnes nemali vážne problémy s terorizmom, nacionaliz-mom, a separatistami. Všade na svete by bol dávno pokoj a mier – také to mohlo byť jednoduché!

 

Ako sa stala Banská Bystrica mierovým kvetom Sri Chinmoya?

V roku 1996 prišla do Banskej Bystrice skupina mladých ľudí s myšlienkou spolu-práce pri organizovaní Svetového behu mieru, do ktorého bolo v tom období zapo-jených 35 štátov Európy. Na základe týchto informácií spoluorganizovali pracovníci Referátu pre mládež a šport MsÚ a Nadácie pre športovo talentovanú mládež, založe-nú mestom, Svetový beh mieru. Bežcov privítal vtedajší primátor, vedenie MÚ a pri tejto príležitosti bola organizátormi Svetového behu mieru navrhnutá možnosť, aby sa naše mesto stalo Mestom mieru.

V roku 1997 prišli zástupcovia podujatia opäť s informáciou, že Beh mieru sa uskutoční a navrhli akt privítania rozšíriť o odhalenie pamätnej tabule ako mesto Kvetu mieru. Po vzájomnej dohode mala byť tabuľa umiestnená na obelisku na Námestí slobody. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta bol pre nedostatok času vytvorený náhradný betónový ihlan s tabuľami s textom v angličtine a slovenčine vedľa erbu mesta.

 

Mesto mieru SRI CHINMOY

Zasvätené dňa 7.5.1997 pri príležitosti SRI CHINMOY ONENESS-HOME BEH MIERU 97

Podľa záznamu v kronike “obyvatelia mesta Banská Bystrica prehlásili svoje mesto MESTOM MIERU SRI CHINMOYA” a pri tejto príležitosti bola vydaná Proklamá-cia. V kronike sa pritom neuvádza nič, na základe akého zákonného postupu vznikla, akým spôsobom bola zverejnená, komu bola odovzdaná.

Celý pomník bol financovaný z rozpočtu Referátu kultúry a vzdelávania MsÚ v sume 43 700,-Sk.

V roku 1998, kedy sa pripravoval ďalší ročník behu, bola tabuľa s nápisom zle čitateľná, pomník sa rozpadával (nadšenie pre pomník bolo zrejme väčšie ako kvalita práce), preto bola urobená oprava a hradená opäť z rozpočtu referátu MsÚ v sume 9060,-Sk.

V roku 2000 sa na základe podnetu jedného občana začal zaujímať o tento pomník a všetky okolnosti s ním súvisiace poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) Banskej Bystrice.

 

Chronológia interpelácií poslanca MsZ k pamätníku

1.interpelácia (december 2000) – odpoveďou bol dokument v rozsahu 22 strán vy-daný Mestom Banská Bystrica, v ktorom sú veľmi podrobne a precízne spracované všetky aktivity Sri Chinmoya (využili sme ho aj v našom príspevku). Súčasný primá-tor na jeho základe nepovažoval inštaláciu pomníka za nevhodnú. Nepostrehol jedinú chybu, že je to jednostranný pohľad prezentovaný stúpencami tohoto kultu, bez vyjad-renia iných organizácií a objektívneho pohľadu z viacerých strán.

  1.  interpelácia (marec 2001)odpoveďou bol podrobný chronologický popis uda-lostí ako sa stala Banská Bystrica mierovým kvetom Sri Chinmoya – v stručnosti ho uvádzame aj v našom článku. Opäť jedna drobná chyba – neuvádza sa v ňom nič o zákonnosti a preverení právnej relevantnosti celého aktu zasvätenia, proti ktorej po-slanec namietal.

 

  1. písomná interpelácia (jún 2001) – poslanec v nej upozorňuje na právny aspekt a namieta, že sa celý akt zasvätenia mesta neuskutočnili ani na základe uznesenia MsZ, ani miestneho referenda ani zhromaždenia obyvateľov mesta čo sú jediné možné zákonné postupy.

Druhou rovinou interpelácie bolo odborné vyjadrenie Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt a Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave, Krajskej pedagogic-ko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici, Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů v Prahe. Odborníci nezávisle na sebe zhodne konštatovali, že Sri Chinmoy je problematická osobnosť šíriaca kult svojej osobnosti pod vznešeným cie ľom šírenia mieru a využívajúca manipulatívne techniky, čo môže mať deštruktív-ny vplyv na psychické aj fyzické zdravie členov tohoto kultu.

 

  1. interpelácia (august 2001) – terajší primátor neakceptoval požadované anulova-nie všetkých protiprávnych krokov ex-primátora a presunul riešenie na Mestské zastupiteľstvo, ktoré uznesením dáva úlohu členom Komisie pre rozvoj školstva, vedy a kultúry MsZ prerokovať tento problém.

Už vás nebudeme dlhšie unavovať podrobnosťami o procese presadzovania zákonnosti a zdravého rozumu.

V stručnosti len spomenieme, že komisia v septembri 2001 odporučila primátorovi preveriť právnu relevantnosť umiestnenia pamätnej tabule. V októbri žiadali viacerí členovia Mestskej rady žiadali prerokovanie problému, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra a mestská rada ho posunula na rokovanie MsZ.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 27. novembra 2001. Neúnavný poslanec zdôvodnil svoj návrh odstrániť textové tabule a erb mesta z pamätníka tzv. zasvätenia a požadoval celý akt prehlásiť za nezákonný v rozpore so Štatútom mesta. Po temer dvoch hodinách rokovania boli tieto návrhy nadpolovičnou väčšinou poslancov schválené.

Náš príbeh zo života mal šťastný koniec – ľudia spoločným úsilím dosiahli to, že Banská Bystrica už nie je mierovým kvetom Sri Chinmoya. Zákon a zdravý rozum zvíťazili.

Všimli ste si koľko miest v našej republike je kvetom mieru? Viete o tom, že Slovenská republika tiež dostala možnosť prijať “významné medzinárodné ocenenie Mierový kvet Sri Chinmoya”? Viete o tom, že s poctou toto ocenenie prijala?

Bude mať náš príbeh pokračovanie? Len aby to nebol nekonečný príbeh …