Podnet: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine

Podklady pre stanovisko tvoria internetové zdroje, odborná literatúra a sprostredkované osobné skúsenosti z priebehu kurzov Školy intuície. Pri skúmaní a hľadaní informácií o Škole Intuície sme narážali aj na intuitívnu pedagogiku, a preto hneď v úvode podotýkame, že podľa našich zistení Škola intuície nie je postavená na Intuitívnej pedagogike, ako by sme mohli predpokladať podľa názvu.

Intuitívna pedagogika vychádza z duchovnej vedy antropozofie a pedagogiky Rudolfa Steinera. Zakladateľmi sú autistická psychologička Iris Johansson a Pär Ahlborn, ktorý učil v klasickej waldorfskej škole v nemeckom Wittene, musel však odtiaľ odísť, nakoľko vnášal do vyučovania novátorské metódy. Založili si preto pred 30 rokmi vlastnú školu Solvik (Järna, Švédsko) a svoj prístup nazvali intuitívna pedagogika. Majú rámcový učebný plán, klasické predmety učia v blokoch, metódami poznávania sú výhradne imaginácia, inšpirácia a intuícia, tieto pojmy však nepoužívajú v bežnom význame – viac v prednáške https://www.youtube.com/watch?v=_qT4c7JPrHc. Žiadne vedecké overovanie a potvrdenie tejto pedagogiky, metód ani výsledky úspešnosti absolventov sme zatiaľ nenašli.  

Nadšenými propagátormi intuitívnej pedagogiky a prednášajúcimi u nás sú Peter Živý a Katarína Králiková www.zdravaludskost.estranky.sk, https://www.youtube.com/watch?v=5_XrgaPKOq8, metódy aplikuje Lesný klub Gaštanko a zakladateľky organizujú aj kurzy a semináre INTU pre dospelých http://intuitivnapedagogika.sk/.

Základné informácie o Škole intuície

Škola intuície s celoslovenskou pôsobnosťou má sídlo v Pribiline (Liptovský Mikuláš) a vychádza z viacerých alternatívnych smerov, ktoré zakladateľka školy Mgr. Ľubica Pelachová absolvovala po ukončení pedagogického štúdia na UMB v Banskej Bystrici a praxe na gymnáziu: metóda ONE BRAIN, transformačné kurzy Mariny Daschner v Rakúsku, kurzy rozvoja intuície a videnia bez očí u Marka Komissarova v Bratislave,  teóriu fyzikálnych štruktúr a energo-informačných polí u ruského profesora Sergeja Avdejeva, jogu, meditačné a dychové techniky http://intuicia.eu/oautorke/.

Spoluautormi pomôcok, kníh, multimediálnych hier a propagačných videí sú Ing. Miroslav Maduda, ajurvédsky terapeut a psychologička Mgr. Lenka Madudová, zakladateľka 3 Balance Academy, ktorá sa zameriava sa na prácu s energetickou jemnohmotnou úrovňou tela a nápravu poľa. V škole pôsobí okrem nich ďalších 5 stálych lektorov a kurzami už prešlo údajne 1000 detí http://intuicia.eu/videokurz-svetlusik/.

Škola podniká  pod obchodným názvom Iniciala, s.r.o. https://finstat.sk/44549580/obchodny_register od 22.1. 2009, predmetom činnosti je (okrem iného) aj oblasť  vzdelávania: vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, vyučovanie v odbore cudzích jazykov – Anglický jazyk aj vydavateľskú činnosť. Štatutárom je Ing. Miroslav Maduda, Liptovský Mikuláš a spoločníčkou  Mgr. Ľubica Pelachovská, Liptovský Hrádok. Prepojení sú aj cez firmu Happy Windovs, s.r.o. (2011) – reklama, marketing, služby… http://orsr.sk/vypis.asp?ID=204511&SID=2&P=1.  

Podľa informácie z MŠ SR ohľadom intuitívnej školy je takáto forma podnikania v oblasti ďalšieho vzdelávania legálna. Štátna školská inšpekcia má v kompetencii len kontrolu škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete na MŠ SR.

Prenajímajú si priestory rôznych organizácií na svoje kurzy aj dvojročnú školu (20 stretnutí po 2,5 hod.) pre deti, teens, dospelých aj rodičov s deťmi: komunitné centrá, súkromné MŠ, lesné kluby, súkromné herne vo viacerých mestách – Bratislava, Banská Bystrica, LM, MT, NR, Trenčín, Malacky, Piešťany http://intuicia.eu/skola-intuicie-deti/.

Zaujalo nás, že si prenajíma priestory aj v súkromnej jazykovej školeLITE anglická škola Poprad, s.r.o.“, ktorá využíva špeciálnu licencovanú učebnú metódu vytvorenú L.R. Hubbardom, a ten je zakladateľom Scientologickej cirkvi https://www.lite.cz/metoda-lite/vyukova-metoda-lite, (Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrú v České republice. Portál, 2004, str. 258-261). Na svojej stránke však škola uvádza: „Lite AŠ Poprad nie je založená na základoch akejkoľvek náboženskej ideológie a presvedčenia.“ http://www.litepoprad.sk/o-nas-kontakty/index.html.

Využíva aj prenájom priestorov v štátnej Základnej škole Lichardova 24 v Žiline – na stránke školy nie je o tom žiadna bližšia informácia ani propagácia Školy intuície www.zslichardova.sk.

Metódy využívané zakladateľkou Školy intuície Mgr. Ľubicou PelachovouJoga, meditačné a dychové techniky

Mgr. Ľubica Pelachovská a Ing. Miroslav Maduda Bhaktanand sú prepojení aj ako cvičitelia jógy v Liptovskom Mikuláši podľa systému Jóga v dennom živote (JDŽ), ktorej autorom je indický duchovný učiteľ Paramhans svámi Mahešvarananda. Je uctievaný ako duchovný guru Svámidži členmi jeho medzinárodného spoločenstva s náboženským charakterom Yoga in daily life, ktoré založil vo Viedni 1972 (Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrú v České republice. Portál, 2004, str. 344-348.). Systém jogových cvičení s duchovným presahom JDŽ bola akreditovaný Ministerstvom školstva SR v roku 1999. Podľa zákona o ďalšom vzdelávaní č. 386/1977 akreditačná komisia nemá kompetenciu skúmať obsah a duchovné pozadie vzdelávacích programov https://jogavdennomzivote.sk/aktuality/186-2-pre-jogu-v-dennom-zivote-2017.

Metóda ONE BRAIN

Súvisí s kineziológiou, ktorú do Európy priniesla Carol HONTZ: Jednotný mozog, príručka pre základný kurz metóda troch v jednom (Basic one brain handbook). Podstatou je tvrdenie, že stres blokuje energetické prúdenie cez meridiány – kanály životodarnej energie pre telo a aktivovanie orgánov a na odblokovanie sa využívajú špecifické pohyby tela. V oficiálnom stanovisku MŠ SR z 10.9.2012 sa uvádza: „…metóda One Brain nie je vedecky overená a zaradená medzi štandardne uplatňované terapeutické prostriedky a nie je zlučiteľná so psychologickou činnosťou vykonávanou v školských zariadeniach výchovného poradenstva.“

Transformačné kurzy

Absolvovala ich u kineziologičky Mariny Daschner v Rakúsku, ktorá pri práci s klientmi postupne objavovala svoje mimoriadne schopnosti preniknúť hlbšie do problémov a pôsobiť ako channeling médium, ktoré sprostredkúva spojenie s vyššími bytosťami a naučila sa tento dar využívať cieleným spôsobom pre pomoc ľuďom. http://www.channeling-medium.at/.

Intuitívne (kvantové) videnie Marka Komissarova

Mark Komissarov (1949), absolvoval v Moskve vysokú technickú školu odbor chemické strojárenstvo. V roku 1989 sa presťahoval s rodinou do New Yorku. Je autorom metódy „Priame informačné vnímanie z okolia“, ktorú si dal patentovať v New Yorku. Metódu učí po celom svete aj nevidiacich a školí certifikovaných lektorov. Údajne spolupracuje s vedeckými ústavmi na výskume schopnosti mozgu prijímať informácie z okolia nepriamo bez použitia 5 zmyslových orgánov vnímania. Je prezidentom charitatívnej spoločnosti „Blind Care Foundation“ a viceprezidentom „Olma LLC“ (s.r.o.). Napísal knihu Jsi jasnovidec 21. století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima (prekladá sa v ČR) https://www.andelske-oci.cz/zajimave-clanky/mark-komisarov/.

Hľadali sme seriózne vedecké overenie fungovania intuitívneho videnia. Schopnosť nebola doposiaľ potvrdená v odborných vedeckých recenzovaných štúdiách ani karentovaných registrovaných časopisoch. Kusé informácie o výskume, ktorý realizuje sám Komissarov sú neúplné a nedajú sa považovať za overenie podľa klasických vedeckých postupov https://www.moje-osobnost.cz/vedecke-studie/, rovnako ako ďalšie pokusy o potvrdenie talianskymi vedcami https://www.youtube.com/watch?v=2yUfJiqZC9Y. Českí vedci zo spoločnosti Sysifos považujú túto metódu za preukázaný podvod a upozorňujú na negatívne dopady na prežívanie detí https://www.youtube.com/watch?v=sh7DDlI3idE, https://www.youtube.com/watch?v=Z_EmGLaZ_Yo a odznela aj verejná prednáška na túto tému v roku 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Qey5HE6CqkE. Vyzvali preto Komissarova na nezávislé testovanie inými okuliarmi aké používa výhradne sám, čo napriek dohode odmietol s odôvodnením, že porušili a nesplnili podmienky https://www.youtube.com/watch?v=XM2Xly3rNFg.

Zhrnutie a diskusia:

Podľa dostupných informácií môžeme skonštatovať, že Škola intuície je súkromná vzdelávacia firma s komerčným presahom (predaj kurzov, kníh, pomôcok), pôsobiaca v oblasti ďalšieho mimoškolského vzdelávania. Nie je zaradená do siete škôl MŠ SR a nemá akreditáciu MŠ SR. Na dosiahnutie duchovného cieľa splynutie individuálneho a univerzálneho vedomia v zmysle nadviazania kontaktu s nadprirodzeným svetom využívajú aj okultné a vedecky doposiaľ nijako neoverené a nepotvrdené praktiky (emočná a mentálna telepatia, aura, jemnohmotné informácie,  One Brain…). Spirituálno terapeutický dosah sa prejavuje v tom, že absolventi sa v škole zbavia všetkého negatívneho čo im bráni v rozvoji vlastného Ja a získajú špecifické nadprirodzené schopnosti, napr. intuitívne videnie. Podľa obsahu aj používaných metód a techník vzdelávania môžeme povedať, že vychádza z názorových prúdov hnutia New age – Nový vek, ktorý si vyžaduje Nového Človeka. Je to celosvetové hnutie pochádzajúce z USA, kde sa (veľmi zjednodušene) všetko staré overené zavrhuje, relativizuje sa dobro a zlo, každý vychádza zo svojej osobnej skúsenosti a považuje ju za univerzálne pravdy, božstvom je každý sám sebe a pre seba, hlavným cieľom je neustály sebarozvoj a neobmedzená sloboda jednotlivca.

https://eduworld.sk/kd/842/skola-intuicie-pre-dospelych-2stupen–aura-a-jemnohmotne-informaciehttps://eduworld.sk/kd/840/skola-intuicie-pre-dospelych-1stupen–prebudenie-intuicie

Na základe uvedených zdrojov spracovala:

Mgr. Ivana Škodová, o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, marec 2019