Občianske združenie ALOHAWAI – Vzdelávanie Srdcia, n.o.NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

Analýza z dostupných zdrojov spracovaná na podnet klienta

Spracovala: Mgr Ivana Škodová,2016, 2018

Na podnet meilovej otázky klienta sme si preštudovali webové stránky Alohawai n. o. – ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu verejno-prospešné služby podľa zákona.

Ďalšou organizáciou pod hlavičkou Alohawai je Vzdelávajme srdcia o.z. , registrované na MV 2015.

Pri aktualizácii informácií v roku 2018 zisťujeme, že pribudla ďalšia organizácia na webe pod hlavičkou Alohawai  – NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o. viac informácií sme však o nej nenašli.

Iné podklady k Alohawai sme nenašli, okrem súvisiacich www stránok, ktoré odporúčajú ako iné zdroje.

Sporné je, že na stránke sa v kontaktoch v roku 2016 neuvádzal menovite štatutárny zástupca, ani iní členovia alebo človek pre kontakt. Anonymný je aj autor(ka) všetkých článkov, ktorý sa odvoláva pri svojich tvrdeniach na rôzne vedecké pramene, ale žiadne zdroje priamo neuvádza, takže si ich nemožno nijako overiť – toto sú sporné znaky psychickej manipulácie.

Zodpovednou osobou za povolenú predĺženú verejnú zbierku je riaditeľka n.o. Ing. Andrea Ďurošová, Lipovany – Baňa 125. Pani s rovnakým menom aj sídlom má súkromnú firmu Alexyn v likvidácii od 18.5.2014 a je likvidátorkou.

 

Zhrnutie – diskusia

V našej odpovedi sa prelínajú zistené informácie s našimi názormi na rizikové oblasti činnosti Alohawai aj ich možné dôsledky vyplývajúce z našej praxe.  

Podľa našich zistení základná filozofia združení vychádza okrem iného z duchovnej vedy sofiológie (Solovjov), angelológie (Páleš), antropozofie a waldorfskej pedagogiky (Rudolf Steiner). Hlavným cieľom je dosiahnuť morálne a duchovné prebudenie ľudí a takto nastoliť zmenu vo svete, v spoločnosti, v duchu ich (jedinej správnej) filozofie a presvedčenia. Tento cieľ chcú dosiahnuť cez vzdelávanie dospelých aj detí – Lesná škôlka, Slobodná škola v prírode, Centrum integrovaných štúdií a duchovnej vedy na Slovensku.

Na napĺňanie takejto náročnej vízie budú potrebovať podľa vlastného odhadu 500 000 až milión EUR,  a je preto pochopiteľné, že sa maximálne snažia získať materiálne aj finančné zabezpečenie (pozemky, nájom budovy, odkúpenie budov a ich rekonštrukcia).  

Z nášho odborného pohľadu smery na ktoré sa odvolávajú – angelológia, antropozofia, chirofonetika ani duchovná veda doposiaľ neboli nikým vedecky overené podľa zaužívaných vedeckých kritérií, a teda ich platnosť je sporná a nepotvrdená. Podotýkame, že bežný postup vo vede vyžaduje, aby tvrdenia a hypotézy dokazoval človek, ktorý ich tvrdí a obhajuje a nie ten, kto nesúhlasí, oponuje a má výhrady – teda oponent.

Stúpenci však tejto neoverenej duchovnej vede veria a ich presvedčenie vychádza z emocionálneho prežívania a zasahuje ich duchovnú oblasť – pohybujeme sa teda na úrovni viery. Viera človeka a emócie sú veľmi silným motivačným činiteľom pre vlastnú vnútornú premenu, zmenu názorov, životného štýlu, vzťahov… Proste v takýchto spoločenstvách, komunitách môže dôjsť až k úplnému zvratu a človek konvertuje na nejakú vieru (katolícku, islam, duchovnú vedu…) a môže tým úplne zmeniť záujmy, opustiť zamestnanie, zmeniť životný štýl, čo môže (nemusí) mať priame dôsledky na spolužitie, vzťahy, manželstvo a celý rodinný život.

Keďže podstatou činnosti Alohawai je zmena spoločnosti a výchova nového človeka, domnievame sa, že práve takáto osobná premena člena, sympatizanta, verejnosti je to, o čo sa intenzívne snažia.

Podľa dostupných zverejnených názorov na život a výchovu je pravdepodobné, že odmietajú očkovanie, preferujú živú stravu (mäso je z mŕtvych zvierat), veria karme, reinkarnácii aj tomu, že zem má svoju duchovnú podstatu …  Presadzujú waldorfskú pedagogiku, ktorá má náboženský základ, aj keď to sami nepriznávajú (jedným z argumentov je v pozadí náboženské antropozofické spoločenstvo Obec Kresťanov, v ktorom jedna z lektoriek J.K. asi stále pôsobí).

Veľmi kriticky sa vyjadrujú o pedagogike Montessori, ktorej základný princíp výchovy a vzdelávania je: „pomôž mi aby som to dokázal a zvládol sám“ – čiže výchova slobodného človeka a dospelý má len pomáhať a sprevádzať dieťa aby to zvládlo vlastným úsilím a schopnosťami. Sú zástancami tzv. domáceho vzdelávania, ktoré náš zákon umožňuje po splnení presných podmienok, aby sa deti na prvom stupni mohli učiť doma a nemusia dochádzať do školy – v kmeňovej škole, do ktorej je dieťa zapísané, sa len overuje úroveň dosiahnutého vzdelania 2x v príslušnom školskom roku. .

Výchovno-vzdelávacie ciele a formy neziskovej organizácie Alohawai – Máme možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu…, n. o., a občianskeho združenia Vzdelávajme srdcia sídlo: Lipovany – Baňa 125, 985 31 Lučenec:

  1. zriadili: Lesnú materskú škôlku Lipany

 

 • plánujú zriadiť Základnú školu a Školu prírody Lipany
 • realizujú vzdelávanie pre dospelých Cesta ku zmene

 

 1. výhľadovo plánujú zriadiť  Prvé Centrum integrálnych štúdií a duchovnej vedy na Slovensku. (aplikácie svetelného duchovného vzostupu v praktickom živote).

Pedagogické ciele sú zamerané na deti v predškolskom veku aj školopovinné detí aj na ich rodičov a iných dospelých.

Informácie sú dostupné na webovom portáli tejto neziskovej organizácie: http://www.alohawai.sk/news/skolstvo-na-slovensku-ako-otrok-komercie-a-konzumneho-egoizmu/?utm_source=copy&%0d%0a%20;utm_med%0d%0a%20ium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.alohawai.sk%2Fnews%2Fskolstvo-na-slovensku-ako-otrok-komercie-a-konzumneho-egoizmu%2F,

Výchovno-vzdelávacie programy nemajú racionálne ani vedecké opodstatnenie a sú postavené  na duchovnom presnejšie spirituálnom základe – uvádzame iba heslovite okultno-ezoterické prepojenia na uvedených webových stránkach:

 • ambíciou týchto výchovno-vzdelávacích zariadení je priviesť žiaka k vyšším úrovniam pravdy; dostať sa za hranice hmotného sveta aby dosiahol spojenie s kozmickým vedomím  – viď citácia:
  • Samozrejme sa je potrebné poďakovať za dielo Rudolfa Steinera z obdobia spred prakticky 100 rokov avšak súčasne si je potrebné uvedomiť, že nemal (…a ani nemohol mať) možnosť napojenia do duchovných úrovní a hladín Svetelných sfér nad hmotou, kam sa dokážeme napojiť energeticky a informačne dnes.“ 

  • Z odborného pohľadu téza že najvyšší Boh nie je najvyššou úrovňou Pravdy, je heslo New Age presnejšie Teosofickej spoločnosti „Niet vyššieho náboženstva ako je pravda; pretože citujem zo stránok Alohawai, n. o.,:  „Náboženstvo je urážkou ľudskej dôstojnosti“.
 • citujú stúpencov ezoteriky a okultizmu – napr. spiaci prorok okultizmu Edgar Cayce;  
 • v procese vzdelávania „sa rodí skutočná duchovná individualita ľudskej bytosti opierajúca sa o čistý duchovný vzostup ..“; zároveň „každý musí začať sám od seba, vyviaznutím z kolesa karmy“;
 • na dosiahnutie duchového vzostupu sa odporúča cvičenie Piatich Tibeťanov, avšak treba si uvedomiť, že bez ideového obsahu o čakrách, meridiánoch (duchovných dráhach) v tele človeka je toto cvičenie v podstate neuskutočniteľné podobne ako joga, kde už pri prvej asane sa v dychových cvičeniach využíva zvuková podoba božstva ÓM;
 • vyučovací proces počíta s reinkarnáciou, čo samozrejme nie je vedecky podložený koncept. Netoleranciu voči iných duchovným smerom vidíme v texte kde je dehonestované kresťanstvo spojením, že ide o rozprávky z Ježišovho života v Novom Zákone;
 • škola uvádza spoluprácu s antropozofickou školou Sopfia (obsahom je napr. Angelológia Emila Páleša) pôsobiacou na Slovensku, tak isto aj škola waldorfská vychádzajúca z Antropozofie. Podľa odborného slovníka vydaného pod hlavičkou  Katedry religionistiky UK v Bratislave jasne popiera jej vedeckú kompetentnosť, tým, že Antropozofiu definuje ako smer okultného učenia s náboženskými tendenciami, ktorý je v konečnom dôsledku odrodou teozofie.

Z uvedeného vyplýva, že duchovno-ezoterický obsah vzdelávania týchto výchovno-vzdelávacích zariadení je nesporný. V súčasnosti nie sú ešte okrem Materskej školy zriadené ani zaradené do siete škôl v SR .

Pri aktualizácii informácií v roku 2018 zisťujeme zmenu – na webe sa pod hlavičkou Alohawai objavila ďalšia organizácia NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.  Hodnoty, vízie, ciele sú totožné, rovnako ako hlavní predstavitelia © Andrea Ďurošová © Marian Svinčiak. V roku 2018 plánujú vydanie vlastnej knihy z výskumu – Ľudská bytosť a energie nového vývoja (autori: Ďurošová, Svinčiak).

Prednášajúcim v roku 2017 aj 2018 po celom Slovensku aj v Prahe je väčšinou profesor Ing. Peter Staněk, CSc. na tému Harmónia spolupráce múdrosti Prírody a Človeka ako katalyzátora Nového vývoja (zmysel života, energia a architektúra súvislostí).  V kontaktoch už je konkrétne uvedená: Ing. Andrea Ďurošová, riaditeľ neziskovej organizácie, Tel.: +421 948 079 018 https://www.alohawai.sk/   

Verejne prezentujú univerzálne ušľachtilé hodnoty: ochrana a prevencia zdravia,  zvyšovanie vedomia jednotlivca prácou na sebe, morálne a etické zásady bez akýchkoľvek vplyvov manipulácie, ochrana Prírody a Planéty, sebestačnosť … .https://www.alohawai.sk/poslanie-a-vizia/ . Otázny je však filozofický, duchovný základ na akom stoja aj obsah, formy, metódy akými chcú víziu dosiahnuť aj prostredníctvom nášho základného školského systému. Uvedené zistenia považujeme za dôležitú tému do diskusie kompetentných organizácií aj širokej verejnosti.

Oceniteľné je, že na stránke sú verejne dostupné podrobné Výročné správy aj s hospodárením od roku 2014.

http://files.alohawai-sk.webnode.sk/200001380-43b1544aad/Výročná%20správa%20Alohawai%202014.pdf 

 

spracovala:

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, 2016, 2018

Poznámka: neprešlo jazykovou úpravou