1. Je scientológia náboženstvom?

Na túto otázku nevedia presne odpovedať ani religionisti, ktorí náboženstvá skúmajú. Nie sú jednotní v názore na to, či Scientologická cirkev (SC) tvorí náboženskú spoločnosť, či ide o pseudopsychoterapiu, pseudonáboženstvo, alebo krytie výnosných podnikateľských aktivít.

Podľa vlastnej definície Scientologickej cirkvi je scientológia „aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá Lafayettom Ronaldom Hubbardom (LRH)“. Pôsobí v dvoch formách: ako scientologická cirkev aj ako dianetika, čo nie je verejnosti všeobecne známe. Pritom scientológovia tvrdia, že Dianetika je „moderná veda o duševnom zdraví vyvinutá LRH“ – Hubbard ju publikoval knižne prvýkrát v roku 1950 v USA.

2. Je dianetika skutočnou vedou o duševnom zdraví?

Ak má byť dianetika vedou, potom musí byť (podľa všeobecne platných vedeckých princípov) neoddiskutovateľne preukázateľné, že je intersubjektívna a potvrdená empirickou vedou.

Poznámka na vysvetlenie:

Intersubjektívna znamená, že sú uznané len také výroky o pozorovaniach, ktoré môžu byť preskúmané ľubovoľnými zástupcami týchto vied. Pozorovania musia byť opakovateľné, rozumovo sprostredkovateľné a overiteľné nejakou jednoznačnou metódou. Ak je možné takéto metódy presne určiť a dávajú rovnaký výsledok každému, kto ich použije, potom je možné zaistiť intersubjektivitu aj empirické overenie a teóriu môžeme prehlásiť za vedecky potvrdenú.

Aby sa ukázalo, že tvrdenie je intersubjektívne, nie je dostačujúce prehlásenie, že určité vízie sú pravdivé a iné mylné. A presne toto urobil Hubbard – vymyslel „modernú vedu o duševnom zdraví“ ale nijako vedecky nepreukázal (on sám ani jeho nasledovníci), že je všetko naozaj tak s tým našim duševným zdravím ako tvrdí.

A pritom je povinnosťou seriózneho vedca svoju teóriu dokazovať a publikovať výsledky v renomovaných vedeckých časopisoch, čím splní druhé kritérium vedeckosti: potvrdenie empirickou vedou. Nie je totiž našou povinnosťou Hubbardove teórie vyvracať – jeho povinnosťou (prípadne jeho nasledovníkov) bolo a je ich platnosť dokázať.

Vyjadrenie jedného človeka (aj keby bol odborníkom) nie je absolútne dostačujúce pre potvrdenie vedeckosti žiadnej teórie. To, že dianetika ako „moderná veda o duševnom zdraví“, nebola doposiaľ takýmto vedeckým spôsobom ani overená ani potvrdená však scientológovia verejne neprezentujú pri ponuke svojich dianetických auditingov ani vzdelávacích kurzov. Zrejme Hubbardovej dianetike bezvýhradne veria, ale potom nemôžeme hovoriť o modernej vede.

Len veľmi stručne pár slov o Hubbardovej „vízii“, aby ste si vedeli predstaviť čo bolo potrebné dokazovať: Ide o teóriu, že život má dve súčasti: materiálne univerzum a X -faktor, ktorý môže evidentne organizovať a mobilizovať toto materiálne univerzum. Od vzniku tejto teórie prešlo už 56 rokov a doposiaľ nebola vedecky overená a potvrdená existencia a pôsobenie žiadneho takého X – faktoru. A to sa týka aj všetkých dianetických pomôcok (E-meter, Oxfordský test osobnosti) ktoré pri svojej činnosti používajú. Princípy na akých údajne fungujú sú sporné, neoverené a nedokázané.

3. Aké sú názory odborníkov na dianetiku ako „modernú vedu o duševnom zdraví?

Renomovaný český psychológ Jiří Růžička považuje Hubbardovu dianetiku za

„podvod, ktorý predstiera vedeckosť, ale vedu si nectí, zaujíma sa o liečebnú starostlivosť, a pritom ju zneužíva, sľubuje nesplniteľné a vytvára ďalšiu utópiu, na ktorú naletí mnoho zúfalých, opustených a poblúdených ľudí.“ A lakonicky dodáva „hoci knihu údajne čítalo 100 miliónov ľudí, na ľudstve to našťastie príliš veľa stôp nezanechalo“..

Slová nositeľa Nobelovej ceny za fyziku profesora I. I. Rabiho tento názor potvrdzujú:

„Tento zväzok obsahuje pravdepodobne najviac sľubov a najmenej dôkazov v pomere k jednej strane než akákoľvek publikácia od objavenia kníhtlače.“

Práve z uvedených dôvodov bola Dianetika – „moderná veda o duševnom zdraví“ v čase svojho vzniku (1950) jednoznačne odmietnutá odbornou medicínskou aj psychiatrickou spoločnosťou (AMA – American Medical Associatioin a APA – Americna Psychiatric Association) a je odmietaná dodnes.

Vidíme, že niečo nedokázané, neoverené sa prezentuje ako veda a ponúka sa za enormne predražené sumy ako keby to bol diamant vedeckého poznania. Prečo ľudia tieto prázdne, ničím nepodložené slová kupujú je ťažko pochopiteľné aj keď vysvetliteľné. Jedným z možných vysvetlení je podliehanie tzv. sociálnemu dôkazu – vtedy užasnete, keď aj vysokoškolsky vzdelaný človek (jadrový chemik, učiteľka) argumentuje: „niečo na tom musí byť, keď tomu toľko ľudí verí.“ A veru nemusí. Ani nie je. Ľudia ako keby zabudli kriticky myslieť a hľadať v rôznych ponukách pochybné, nelogické a sporné tvrdenia.

4. Prečo je Scientologická cirkev považovaná za sektu?

Na začiatok treba povedať, že v pôvodnom význame znamená slovo sekta „náboženskú obec líšiacu sa svojim vierovyznaním a obradmi od oficiálnej materskej cirkvi alebo uzavretú skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie“. Jazyk si však žije svojím vlastným životom a odborníci nad pojmom sekta „stratili kontrolu“.

Pojem sekta má v súčasnosti u verejnosti negatívny a veľmi pejoratívny nádych, zahŕňa viacero významov a nie je terminologicky jednoznačný, preto si musíme najprv vysvetliť čo všetko je možné považovať za sektu. Ak ňou rozumieme skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí nasledujú jediného vodcu (jedna z definícií) tak potom Scientologická cirkev je sektou – je to medzinárodné spoločenstvo ľudí nasledujúcich bezvýhradne učenie svojho jediného vodcu Lafayetta Ronalda Hubbarda.

Ak prijmeme definíciu českých kolegov, ktorí sa tejto téme venujú, tak výraz sekta označuje negatívny vzťah väčšinovej spoločnosti k náboženskej menšine – v takom prípade je SC tiež možné medzi sekty zaradiť, pretože je v mnohých krajinách Európy vo veľkom napätí s väčšinovou spoločnosťou.

Ak sektu vymedzujeme pomocou znakov, ktoré ju charakterizujú ako deštruktívne spoločenstvo – autoritárstvo, fundamentalizmus, elitárstvo, totalitárstvo, cielená psychická manipulácia tak sa podľa odbornej literatúry tieto sektárske znaky v SC v rôznej miere vyskytujú: napríklad scientológovia odmietajú myšlienky, ktoré nepochádzajú z hlavy a pera ich učiteľa Hubbarda, a pritom odkedy je mŕtvy (1986), neexistuje žiadna modifikácia alebo vývoj v jeho teórií. Prejavujú svojmu vodcovi LRH božskú úctu, považujú ho za neomylného a vševedúceho – toto sú znaky autoritárstva a kultového charakteru SC.

Ďalej členovia SC túžia po absolútnej premene spoločnosti a za jedinú neomylnú normu a nekriticky prijímanú pravdu považujú ničím nepodložené „teórie a predstavy“ LRH – toto sú zase prejavy fundamentalizmu. Čierno-biele videnie sveta a elitárstvo, ktoré sú zaraďované medzi znaky siekt, sú tiež charakteristické pre scientológov.

5. Je pôsobenie scientológov nezákonné?

V zmysle nášho Trestného zákona nie je sekta vôbec definovaná, preto keď nejaké spoločenstvo označíme za sektu (nech by bola akokoľvek autoritárska, totalitná alebo manipulatívna) nemôžeme ju postaviť mimo zákon lebo vlastne v právnom vymedzení také niečo neexistuje. Iná situácia by nastala, keby dochádzalo v SC k priamemu porušovaniu platných zákonov a trestným činom – vtedy by bolo možné vyvodzovať právnu zodpovednosť voči jednotlivcom.

Nie však voči celej Scientologickej cirkvi alebo dianetike, pretože opäť podľa našej legislatívy páchateľom trestného činu môže byť u nás len fyzická osoba (nanajvýš ako člen zločineckej skupiny) – z toho vyplýva, že trestného činu sa nemôže dopustiť sekta ako taká. Takže buď by sme museli zmeniť legislatívu, alebo tieto sporné spoločenstvá monitorovať a kontrolovať až na úrovni parlamentných komisií podobne ako to robia v Nemecku, Belgicku, vo Francúzsku.

Ide teda o to, či scientológovia (alebo akékoľvek iné spoločenstvo) porušujú naše zákony alebo nie. Keďže tvrdíme, že sme demokratická krajina a právny štát nemôžeme sa uchyľovať k praktikám aké sme zažívali v totalitnom komunistickom režime – cenzurovať, zakazovať a trestať bez dôkazov. Platí však stará známa pravda: len tam, kde je žalobca, môže prísť aj sudca.

V súčasnosti boli údajne vznesené viaceré obvinenia (po 10 rokoch vyšetrovania) proti belgickej pobočke Scientologickej cirkvi za vydieranie, podvody, porušovanie obchodných zvyklostí a nezákonné vykonávanie lekárskych úkonov.

6. Je scientologická cirkev legálna?

Scientológovia opakovane prejavujú snahu legalizovať sa ako cirkev so svojim vlastným náboženstvom – v USA sa im to podarilo po 40 rokoch lobovania a nespočetných súdnych sporov.

Na Slovensku (ani v Čechách) SC nie je zatiaľ zaregistrovaná ako cirkev. Využívajú však všetky legálne dostupné možnosti pôsobenia a rozširovania – zatiaľ pôsobia väčšinou ako občianske združenia, neziskové organizácie zamerané väčšinou na vzdelávanie alebo klasické komerčné firmy (personalistika, realitky, reklama …).

Vo všeobecnosti si však treba uvedomiť, že registrovanie a legalizácia niečoho ešte vôbec neznamená ne- škodnosť. Máme legálne povolené drogy (alkohol, cigarety) a je všeobecne známe, že sú škodlivé pre zdravie človeka. Podobne máme legálne registrované cirkvi a niektoré z nich vykazujú známky sporných spoločenstiev.

Môže sa stať, že aj v legálnych cirkvách sa začne vyvíjať menšie spoločenstvo so sektárskymi znakmi. Potom veľmi záleží na tom, aký postoj daná cirkev ku týmto javom zaujme a či sa s nimi dokáže vysporiadať tak, aby sa „očistila“ a preukázala tým otvorenosť a zrelosť spoločenstva. Ďalšou otázkou je posudzovanie pôsobenia a správania SC z morálneho hľadiska.

Z uvedených argumentov vyplýva, že prezentovanie dianetiky ako vedy je neseriózne a zavádzajúce. A pokiaľ je pravdivé svedectvo opísané v knihe Za mostom je Xenu od bývalej členky SC Margery Wakefieldove, kde opisuje izolovanie, odopieranie spánku, hygieny, ponižovanie a postupnú stratu rodiny, priateľov, zamestnania aj osobnej slobody, mohli by sme považovať ich správanie za nemorálne http://www.cs.cmu.edu/~dst/Library/Shelf/xenu/sk/ .

Pokiaľ by však podobné správanie nadobudlo formu obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, útlaku, obmedzovania slobody vyznania mohlo by ísť o trestný čin, ktorý však musí byť jednoznačne dokázaný. Rozdiely medzi „zdravými“ a manipulatívnymi spoločenstvami sa pritom dajú nájsť. Treba napríklad skúmať, či je spoločenstvo otvorené voči iným informáciám, vonkajšiemu svetu, kritike, či spolupracuje s inými spoločenstvami, či nie je kritický názor odmietaný a trestaný, či pripúšťajú pochybnosti a otvorene polemizujú, či sa nesprávajú nepriateľsky k bývalým členom, či o všetkom v spoločenstve autoritatívne nerozhoduje výhradne jeden človek alebo úzka skupina ľudí.

Spoločenstvo duchovne obohacujúce kritiku znesie, obháji svoje stanovisko prípadne ho dokáže zmeniť pod vplyvom hodnoverných argumentov. Najmä však vedie svojich členov od nekritického nadšenia k viac rozmernosti pravdy, ku seba hodnoteniu, sebakritike, osobnej zodpovednosti a slobodnému rozhodovaniu.

7. Aké sú dôsledky pôsobenia scientológie a dianetiky?

Nie len odborná literatúra ale aj svedectvá klientov našej linky dôvery potvrdzujú negatívne psychické a sociálne dôsledky angažovania sa v scientológii a dianetike. Sú to príbehy zúfalých ľudí, ktorí prosia o radu keď sa začnú tieto dôsledky prejavovať. Našli sme niektoré spoločné znaky v príbehoch piatich klientok, ktoré sa na nás v roku 2006 anonymne obrátili s problémom scientologickej cirkvi: väčšinou nešťastné manželky podnikateľov, keď ich partner prestal žiť pre rodinu, deti a vlastnú firmu.

Klientky boli z rôznych miest Slovenska a vyjadrovali veľkú obavu o svojho partnera, rodinu, majetok aj o seba. Mali pocit, že kým sa partneri nezačali intenzívne vzdelávať v SC a chodiť na ich akcie boli normálnou rodinou aj keď mali manželia vždy málo času. Ich manželia sa angažovali v SC 1 až 4 roky a charakterizovali ich ako mužov v strednom veku, vysokoškolsky vzdelaných úspešných podnikateľov, túžiacich po úspechu vo svojej firme, kde sa im dobre darilo.

Postupne pozorovali u manželov stále výraznejšiu zmenu, ktorá zasahovala ich správanie aj všetky oblasti spolužitia:

 • partnerský život – odcudzenie, tajomnosť, časté odchádzanie na vzdelávacie a spoločné stretnutia SC aj do zahraničia (3 dni až 3 týždne) mimo rodiny bez akéhokoľvek bližšieho vysvetlenia kde budú, čo tam budú robiť, kedy sa vrátia – celkove sa prestali zdieľať so svojimi starosťami, nezáujem o problémy manželky
 • hospodárenie – platili stále vyššie finančné čiastky za kurzy, knihy, prípadne iné stretnutia SC bez ohľadu na názor manželky – vôbec nepripúšťali diskusiu o tejto téme hoci predtým mávali spoločný rodinný rozpočet – klientky sa obávali toho, že prídu o všetok majetok a zostanú na ulici
 • výchova detí – otcovia postupne strácali záujem o deti až sa prestali zaujímať o ich starosti, radosti, čím žijú, nezaujímali ich ani manželkine starosti s výchovou detí
 • rodinný život – prestali chodiť na spoločné rodinné akcie ktoré dovtedy tvorili prirodzenú súčasť ich rodinného spolužitia, obmedzili kontakty so širšou rodinou aj bývalými rodinnými priateľmi a pripisovali to nedostatku času – manželky však tvrdili, že aj keď podnikali čas si našli kým sa nezačali angažovať v SC.
 • záujmy – celkom opustili svoje predošlé záujmy a intentívne sa venovali výhradne práci a účasti na stretnutiach a kurzoch SC a študovať ich literatúru – došlo to tak ďaleko, že tých ľudí z SC, ktorí ich vzdelávali pustili manželia (majitelia firiem) aj do firmy, aby tam vraj skúmali či firma správne funguje a vôbec nemali prehľad čo vo firme skutočne robia a do čoho zasahujú.

Všetky pokusy o zblíženie len vyhrocovali situáciu nakoľko partneri celkom stratili záujem o rodinu a odmietali akúkoľvek odbornú pomoc. Najvyššou hodnotou sa pre nich stala scientológia – venovali jej stále viac záujmu, času aj peňazí (až státisíce). Dochádzalo k vzájomnému odcudzeniu až k existenčným problémom rodiny.

Ďalšou skupinou klientov, ktorí sa obrátili v roku 2006 anonymne na našu linku dôvery boli šiesti zamestnanci rôznych súkromných firiem z rôznych oblastí Slovenska. Zamestnávateľ ich nútil chodiť (aj počas víkendov) na vzdelávacie kurzy, niektorí mali účasť na vzdelávaní aj v pracovnej zmluve, ale nebolo uvedené konkrétne aká firma bude kurzy organizovať. Keď naši klienti pochopili, že za kurzami je SC a odmietali sa ďalej kurzov zúčastniť, zamestnávateľ hrozil výpoveďou.

Opisovali napríklad enormne predražené kurzy SC zamerané na „komunikáciu“, kde sedeli celé hodiny oproti inému človeku, museli na neho nehnute pozerať bez mihnutia oka aj pri provokácii a odpovedať na povel lektora podľa príkazov, až kým to nedokázali bez žmurknutia. Zdá sa, že mnohí zamestnávatelia sami nevedia, že za rôznymi ponukami vzdelávania je Scientologická cirkev a Dianetika.

Len v jednej firme našli zamestnanci odvahu hovoriť o tom so zamestnávateľom a problém otvorene riešiť a upozorniť ho na to, že je za tým SC. Súkromný podnikateľ (zamestnávateľ) uznal ich argumenty a vzdelávanie zrušil. Ostatní klienti túto odvahu nenašli a radšej z firmy odišli. Niektorí sa proti svojej vôli kurzov zúčastňovali naďalej lebo sa im zamestnávateľ vyhrážal, že budú musieť uhradiť všetky náklady idúce do desaťtisícov.

Uvedomujeme si, že nakoľko ide len o malú skupinu klientov nemôžeme robiť významné závery. Podľa nášho názoru však tieto skúsenosti prinášajú otázky a pochybnosti o vplyvoch a dôsledkoch pôsobenia scientológie.

8. Aké organizácie, programy, aktivity sú prepojené so scientológiou?

Pre lepšie pochopenie ako sú prepojené firmy pôsobiace na Slovensku na Scientologickú cirkev a Dianetické centrá uvedieme najprv programy a organizácie SC, ktoré verejne prezentuje pán Jiří Voráček – hovorca Scientologickej cirkvi v ČR:

I. ABLE – Asociation for Better Living and Education organizácia zameraná na prospešné programy:

 1. Narconon pre zvládanie drog a alkoholizmu – ponúkajú ho školám v rámci prevencie.
 2. Criminon: reforma kriminality, rehabilitácia recidivistov cez program Cesta ku šťastiu.
 3.  Aplikovaná scholastika – riešenie vzdelávania – napríklad LITE anglická škola (má akreditáciu Ministerstva školstva) využíva vzdelávacie technológie Rona Hubbarda, ktorý je zakladateľom Scientologickej cirkvi.
 4.  Nadácia Cesta ku šťastiu – 21 bodový morálny kódex spísaný Ronom Hubbardom v roku 1980 vydaný ako brožúrka, ktorá je distribuovaná napr. do detských domovov.

II. Občianska komisia za ľudské práva (CCHR), ktorá dokumentuje situáciu v oblasti psychiatrie (v ČR od 1996).

III. Svetové združenie scientologických podnikateľov (WISE) – zodpovedná za šírenie Hubbardových administratívnych (organizačné, know-how riadenia firiem, ap.) technológií vo svete obchodu – ústredie má v USA. Ústredie WISE je držiteľom licencie a udeľuje ju firmám po splnení určitých podmienok. Firmy Bussines Success a U-mann majú licenciu na to, aby používali určitú časť Hubbardových administratívnych technológií. Licencia podlieha pod ochranné známky SC.

Niektoré organizácie a vzdelávacie programy prepojené so Scientologickou cirkvou a Dianetikou v SR:

 • U-MAN (Understanding Man) s.r.o. je súkromná firma, podľa ich vlastných inzerátov sa zameriavajú na poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov, produktivity práce a personálne poradenstvo. Majiteľom spoločnosti U-Man je líder slovenských scientológov Pavol Timko. Podľa ich vlastných materiálov sa snažia umiestniť svojich ľudí na správnych miestach čím zrejme prenikajú do manažérskych pozícií slovenských firiem a organizácií. Následne sa cez takto umiestnených a vyškolených manažérov vzdelávajú ostatní zamestnanci týchto firiem aj neziskových mimovládnych organizácií v zdokonaľovacích kurzoch Business Success.
 • Firma Business Success International je školiteľsko – konzultačná firma s pobočkami v Bratislave, Zvolene a Košiciach. Riaditeľom je Pavol Timko, ktorý sa hlási ku filozofii L. Rona Hubbarda (LRH), ktorý je zakladateľom Scientologickej cirkvi a Diantetických centier. Podľa jeho vlastných vyjadrení vyškolili za 10 rokov od jesene 1992 do júla 2002 zhruba 15 000 manažérov z viac ako 2000 súkromných, štátnych aj neziskových mimovládnych firiem a organizácií. Zákazníci platili 30 000 až 150 000,- Sk za 3 – dňový kurz a 300 až 4000 Sk za 2 – hodinovú prednášku.
 • HCA – Hubbard College of Administration – kurzy organizačných technológií ponúkané internetom, sú v slovenčine aj angličtine. Kurzy majú názvy napríklad: Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou ko- munikácie, Vzorce pre úspešné podnikanie, Základné princípy práce vedúceho pracovníka a z 24 kurzov majú niektoré akreditáciu Ministerstva školstva SR.
 • Hubbardova akadémia administratívy v Banskej Bystrici, n.o. (HAA BB).
 • Dianetické centrá pôsobia na Slovensku v 14 mestách napr.: Bratislava, Levice, Trnava, Martin, Banská Bystrica, Prešov, Poprad, Košice ako miesta prvého kontaktu. Ponúkajú zdarma Oxfordský test osobnosti, ktorý po vyhodnotení ukáže silné a slabé stránky človeka. Následne dostane ponuku na sebarozvoj cez drahé kurzy alebo „terapiu“ tzv. auditing, ktorú vykonávajú ľudia vyškolení v Dianetických centrách väčšinou bez vysokoškolského odborného vzdelania.
 • Študijné centrum BASIC – Aplikovaná scholastika má u nás sídla v 11 mestách napr.: Bratislave, Trnave, Nitre, Martine, Košiciach, Nových Zámkoch, Prievidzi, Leviciach, Žiline, Trenčíne. Vydávajú občasník „Basicoviny“ kde sa vyučujúci prezentujú ako súkromní učitelia detí s dyslexiou a dysgrafiou. Chceme zdôrazniť, že profesionálna náprava špecifických porúch učenia čítania a písania patrí do kompetencie vysokoškolsky vzdelaného špeciálneho pedagóga alebo psychológa. V Basic sa však využívajú učebné postupy, ktoré LRH zhrnul v Základnej študijnej príručke – Učenie ako sa učiť. Firma IP Servis z Bratislavy ponúkala do škôl listom zdarma prezentáciu príručky „Učenie ako sa učiť“, pričom Hubbarda ako autora v ponuke neuvádzali.
 • Prevenčný program Narconon je zameraný na drogovú prevenciu a ponúkaný aj do škôl.
 • Purifikačný program je určený na liečbu drogovo závislých.
 • Lite anglická škola používa Hubbardove učebné technológie, ktoré získala ako licenciu od SC. Tvorcom učebného systému je profesor Randy Pein, ktorý má údajne patentovaný “systém vetných konštrukcií”, ktorý v Lite prepájajú s Hubardovými učebnými technológiami. Majú akreditáciu – schvá- lenie Ministerstva školstva SR. Treba si však uvedomiť, že podľa Zákona o ďalšom vzdelávaní (386/1997) Akreditačnej komisii neprináleží skúmať pozadie z akého vzdelávacie programy vychá- dzajú. Podmienkou je iba predložiť vzdelávací program, profil absolventa, materiálne a lektorské zabezpečenie. Nikto pri akreditácii neskúma a neposudzuje vedeckosť, serióznosť ani hodnovernosť predloženého programu ani obsah vzdelávania a pozadie z akého vychádza.
 • Občianske združenie Cesta ku šťastiu so sídlom v Bratislave zastrešuje 21 bodový „nenáboženský morálny kódex“ spísaný LRH (1980) „ako rozumný sprievodca pre lepší život“. Absolvovali ho už mnohé neziskové aj školské organizácie. Ponúkajú do škôl aj bezplatné vzdelávanie učiteľov etiky a výchovných poradcov s cieľom naučiť ich vyučovať morálne hodnoty a charakter žiakov. Absolventi dostali pre školu zdarma kompletnú pomôcku: DVD, knihu s princípmi, príručku pre vyučujúceho s učebným plánom a brožúrky pre žiakov.
 • Scientológovia vydali sugestívny hudobný videoklip v spolupráci s „UNITED“ spojený s brožúrkou – program je zameraný na výchovu mladých ľudí k ľudským právam.
 • Občianske združenie Slovensko bez drog pôsobí od roku 2010 so sídlom v Bratislave, predsedom je Juraj Šemebra a prednášajúcim Peter Remper. Spolupracujú s nadáciou Foundation for Drug Free World v USA a rovnaké mená sa vyskytujú aj na http://www.truthaboutscientology.com/stats/by-name/j/juraj-sembera.html, http://www.scientology-london.com/danger/search.html?query=peter+remper čím sú pravdepodobne prepojení na scientológov. Ponúkajú do škôl po celom Slovensku bezplatné prevenčné prednášky zamerané na drogovú prevenciu a počas 2 rokov boli na 205 základných a 89 stredných školách. Tieto prevenčné akcie sú väčšinou hromadné, jednorazové a vedené bez odborného vysokoškolského vzdelania, čo odporuje zásadám efektívnej a profesionálnej prevencie. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prevenčný program o.z. Slovensko bez drog vzhľadom na prepojenie so scientológiou neodporúča. Ministerstvo školstva nevydalo zatiaľ žiadne oficiálne stanovisko k týmto programom na rozdiel od MŠ ČR. Odporúčajú však v pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2011/2012 využívať len vopred overené odborne garantované preventívne programy s využitím služieb CPPPaP, aby sa predišlo pôsobeniu zhubných kultov a siekt na žiakov.

Podrobnejšie informácie o SC nájdete v týchto zdrojoch:

 • Vojtíšek Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál 2004.  Macháčková, Dojčár: Duchovná scéna na Slovensku. ÚVSC, Bratislava 2001
 • Funke, K.: Malý slovník sekt. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998  http://www.dianetikalevice.sk/scientologia/narkonon-na-slovensku www.scientologie.cz
 •  http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/2011/01/kampan.html
 • časopisy: Rozmer www.rozmer.sk, a Dingir č. 1,3,4/1999, 1/2000; www.dingir.cz
 • časopis Market 22.7.2002 – rozhovor s pánom Timkom spracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o.z. INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt Banská Bystrica august 2007, doplnené marec 2012 – neprešlo jazykovou úpravou