Zložitosť magického myslenia

Jozef Benka Úvod Magické myslenie je pojem označujúci zvláštny druh myslenia. Môžeme sa ním stretnúť v rôznych oblastiach. Napríklad v antropológii, psychológii alebo religionistike. Nepopierateľne je to pojem patriaci aj do prostredia kultov a siekt. Táto šírka oblastí, v ktorých sa tento pojem používa na označenie určitého špecifického spôsobu myslenia ho predurčuje k tomu, aby zahrňoval pomerne široké pole rôznych javov, ktoré sa v procese myslenia môžu vyskytovať. Širokosť či obsiahlosť pojmu ho determinuje k tomu, aby sa stal len ťažko presne definovateľným. Dôkazom sú rôzne náhľady na to, čo magické myslenie vlastne je. V psychologickom slovníku (Hartl a Hartlová, Portál, Praha 2000) je magické myslenie definované nasledovne: „Magické myslenie… Read More

Continue Reading

Herbalife

1. Úvod Každý z nás sa dozaista stretol s písomnou pozvánkou alebo osobnou formou na „stretnutie s Bohom“ alebo na niečo podobné. Výzvy ako „VER“ alebo „APOKALYPSA“ alebo dokonca „CHCEŠ SCHUDNÚŤ“ a iné sú pre mnohých hlavne mladých ľudí v dnešnej dobe lákadlom. Mnohí však netušia, čo sa za týmito výzvami skrýva. V seminárnej práci sa pokúsime stručne teoreticky analyzovať staronový fenomén súčasnosti – kultová závislosť so zameraním sa na komerčné kulty. Túto tému sme si vybrali v rámci predmetu Kulty a sekty z dôvodu málo informovanosti verejnosti ako aj z dôvodu veľkého nebezpečenstva číhajúceho na nás v tak skrytých a tichých formách ako to prezentujú kulty. Iste súhlasíme s… Read More

Continue Reading

Industriálne kulty

ZUZANA ŠKODOVÁ Industriálny kult je strešný názov pre rôzne kulty, ktoré zasahujú priemyselné a pracovné oblasti. Patria sem niektoré náboženské (Cirkev zjednotenia-moonisti, Scientológia-Dianetika), komerčné (Amway, Herbalife, Golden world club) aj politické kulty. Hlavný priamy zisk zvyšujú ideológia a motivačné kurzy. Amway Slovensko, s.r.o. je organizácia, ktorá začala svoje podnikate ľské aktivity na Slovensku v novembri 1994. Je právne registrovanou spoločnosťou, platí dane a všetky odvody v súlade s právnymi nariadeniami. Túto firmu založili Richard De Vos a Jay Van Andel v roku 1959 a dnes má okolo 10 000 platených zamestnancov a viac než 2 milióny distributérov a pôsobí vo viac ako 70 krajinách (údaje z roku 1996). Systém obchodovania… Read More

Continue Reading

Extrémne odchýlky pentekostálnych a charizmatických cirkví

Úvod   Cieľom tohto dokumentu nie je vniesť svetlo do problematiky pentekostálnych a charizmatických cirkví, pretože táto téma je veľmi zložitá a diskutabilná z rôznych hľadísk – náboženského, sociologického, sociálneho, i politického. Cieľom dokumentu je upozorniť z hľadiska prevencie voči pôsobeniu škodlivých kultov na to, že niektoré tieto cirkvi, prípadne niektoré spoločenstvá odštiepené z ich teologických základov, môžu mať na jednotlivca i spoločnosť negatívny až nebezpečný dopad. Pre čitateľov, ktorí zatiaľ nie sú celkom zorientovaní v tematike pentekostálnych a charizmatických cirkví, je možné na úvod pripomenúť niekoťko základných informácií (tejto téme sa vyčerpávajúco venoval časopis Rozmer v číslach 3 a 4 / 2000). Za pentekostálne (turičné alebo letničné) cirkvi, sa… Read More

Continue Reading

Hnutie Sri Chinmoy

Bc. Iveta Husenicová Úvod Hnutie Sri Chinmoy zaraďujeme medzi deštruktívne kulty s hinduistickým pozadím. Je súčasťou hinduistického hnutia neovendánta a prvý krát sa predstavilo v misii Rámakrišnu založenú Svámím Vivekánandom. Jadro tohto posolstva tvorí učenie o podstatnej jednote náboženstiev, pričom Ježiš ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v hnutí Sri Chinmoy aj ako Sri Chinmoy. Neovendáta patrí k advaitskému hinduizmu, ktorý uznáva bytostnú jednotu všetkých náboženstiev. „ Tento monoistický myšlienkový smer vedie k presne definovanému učeniu o máji (ilúzia). Človek žijúci v máji vidí rozdiely medzi bytím a bohom ako aj rozličnými individuálnymi druhmi bytia, čo sa v advaistickom hinduizme interpretuje ako výraz… Read More

Continue Reading