kult

 

Čo môžete robiť, keď je váš blízky v rizikovom spoločenstve

Ponúkame vám rady z našich praktických skúseností v poradenstve s ľuďmi s problémom s rizikovým spoločenstvom (tzv. sekty). Táto špecifická problematika je u nás málo známa, nemáme žiadne špecializované odborné pracovisko zamerané na skúmanie, monitoring, vzdelávanie, odborné poradenstvo aj podporu členom, bývalým členom aj ich blízkym. Málo je známe aj to, že môže dôjsť až k vzniku psychickej závislosti od duchovného spoločenstva, ideológie, alebo vodcu (tzv. nelátkové závislosti). Čo teda môžete robiť, keď začne váš blízky, partner, rodič, dieťa chodiť do nejakej skupiny, o ktorej veľa neviete a začnete pozorovať zmeny v jeho správaní? Nemusí to znamenať, že je v rizikovom alebo deštruktívnom spoločenstve. Existuje veľa spoločenstiev, ktoré nemajú negatívny vplyv na človeka, práve naopak, môžu ho obohacovať a poskytujú mu oporu v ťažkých situáciách, pomáhajú hľadať duchovnú cestu, alebo zmysel života. 

Ako zistíte, či ide rizikové alebo deštruktívne spoločenstvo tzv. sektu?

V súčasnosti nie je u nás pojem sekta odborníkmi jednotne definovaný, a preto majú ľudia rôzne predstavy o tom, aká je to skupina. Vnímanie a hodnotenie verejnosti je však vždy negatívne. Kvôli lepšiemu porozumeniu preto používame pomenovanie charakteristiky spoločenstva: rizikové, autoritárske, manipulatívne, totalitné, deštruktívny kult, zhubné. Môže to byť spoločenstvo náboženské, politické, komerčné, alebo synkretické poskladané z rôznych učení. Prevažujúce správanie je v nich využívanie psychickej manipulácie na získanie nových členov a ich udržanie v spoločenstve. Riziko je v tom, že človek môže po vstupe do takého spoločenstva, strácať stále viac svoju vlastnú tvár, identitu, vytrháva sa z pôvodných vzťahov, hodnôt a podobá sa stále viac na ostatných členov „akoby ich jedna mater mala“. Postupom času venuje spoločenstvu stále viac času, myšlienok, vzťahov, financií a môže sa stať až materiálne, fyzicky alebo psychicky závislým od skupiny, ideológie aj vodcu. 

Duchovne „zdravé“ spoločenstvo človeka obohacuje, vedie ku kritickému hľadaniu pravdy, vlastnej zodpovednosti, otvorenosti k iným spoločenstvám, viere aj náboženstvám. Taká skupina podporuje rodinné aj priateľské väzby a vzťahy, rešpektuje slobodné rozhodnutia člena a po odchode zo spoločenstva ho neodsudzuje a nezatracuje.

Základné znaky sporných spoločenstiev tzv. siekt: 

 • 1. Silná výhradná autorita a moc vodcu alebo vedenia

Vodca, alebo skupinové vedenie spoločenstva má pravdu vždy, za každých okolností, vo všetkom a všetky jeho požiadavky sa majú bez pochybností plniť. Kritiku odmietajú, znevažujú, symbolicky sa trestá zosmiešnením, zavrhnutím aj sociálnou izoláciou. Člen takejto skupiny sa pri posudzovaní pravdivosti informácie pýta viac na pôvod argumentu, ako na jeho obsah: kto to povedal, kde to je napísané, a pokiaľ je autor kritický voči spoločenstvu a vodcovi rázne to odmieta. Člen sám tiež nedokáže povedať žiadne kritické postrehy a pochybnosti. Vodcovia sa v takýchto skupinách samozvane prezentujú ako spasitelia, mesiáši a ich vplyv sa nespochybňuje ani po smrti. Výhrady členov sa odmietajú s argumentom, že vodca má vnuknuté božie poslanie, všetko je vôľa božia a tým sa vodca stáva neotrasiteľnou a nespochybniteľnou autoritou so silnou mocou, ktorú mu členova dobrovoľne odovzdávajú, posilňujú a toto všetko môže znemožňovať prípadný odchod člena.

 • 2. Fundamentalizmus – jediná správna nemenná ideológia

Fundamentalizmus je nekritické presadzovanie nemennej ideológie alebo hodnoty, ktorá sa musí ochraňovať a bezpodmienečne dodržiavať (nie dokazovať). To vedie k netolerancii a životu plnému nemenných predpisov, zákazov a obmedzení, ktoré určuje vodca, alebo skupinové vedenie. Predpisy sa týkajú duchovného aj praktického života: oblečenia, stravy, výberu partnera, zásahy do štúdia, vzťahov v rodine, zdravia aj sexuálneho života. K tomu sa pripája aj fanatické prehnané a „slepé“, nekritické nadšenie a presadzovanie svojho presvedčenia, náuky, vodcu, alebo spoločenstva. Fundamentalizmus sa prejavuje fanatizmom a znemožňuje akýkoľvek dialóg a spoluprácu s iným spoločenstvom, dokonca sa to považuje za nebezpečné pre udržanie „čistoty“ ich učenia. Ostatní mimo spoločenstva sú označovaní za neprajníkov, až nepriateľov. Svet vidia čierno-bielo, pochybnosti ani kritiku absolútne nepripúšťajú. 

Akýkoľvek kritický prejav sa považuje za slabosť a nedostatok silnej viery. Náuka sa prezentuje jednoduchými „pravdami“, o ktorých sa nepochybuje a nediskutuje. Dôraz sa kladie na pocity, silné skupinové citové prežívanie rituálov. Na potlačovanie kritických myšlienok vo vedomí využívajú naučené myšlienkové postupy – môže to byť neúmerne dlhé časovo aj početne určené opakovanie mantry (zvukovej podoby božstva), hromadné hlasné modlitby, meditácie, dlhé spevy chvál, hyperventilácia (zrýchlené hlboké dýchanie). Toto môže vyvolávať zmenené stavy vedomia, ktoré sa stanú naučeným zvykom a člen sa ich naučí aj sám v sebe zámerne vyvolávať, ak sa mu v hlave objavia pochybnosti o vodcovi, skupine a náuke.

 • 3. Uzavretosť spoločenstva

Jedným zo základných znakov sporných spoločenstiev je uzavretosť, výlučnosť a elitárstvo. Skupina sa uzatvára a oddeľuje fyzicky sociálne od okolitého prostredia. V extrémnom prípade je to život v komunite, alebo obmedzenie kontaktu so “svetom” len na šírenie náuky a získavanie nových členov.

Skupina sa však uzatvára aj informačne. Neodporúča sa čítanie „svetských“ časopisov, kníh, médií, ktoré neprešli schválením vodcu, alebo neboli vydané spoločenstvom. S tým súvisí aj pocit výlučnosti, ktorý v členoch vyvoláva uzavretosť aj vedenie skupiny. Pocity elitárstva sú založené na presvedčení a tvrdení, že práve táto skupina, vodca, členovia sú obdarení jediným poznaním správnej pravdy, majú výlučné až božské poslanie zachrániť a spasiť svet a vyriešiť všetky problémy. 

Prevláda čierno-biely pohľad na svet: skupina verzus okolie; členovia skupiny verzus rodičia, ľudia, ktorí sa k skupine nepridali sú považovaní ta nehodných, svetských a budú zatratení. Takto sa pestuje obrana a nepriateľstvo vyvolávajúce strach zo všetkého, čo nie je v súlade s ich učením a pravidlami.  

 • 4. Výber informácií

Niektoré sekty skrývajú a utajujú základné informácie o sebe aj náuke nielen pred verejnosťou, ale aj pred vlastnými členmi. Informácie sa dávkujú postupne s odôvodnením, že ešte nedozrel čas, aby poznal celú pravdu, tvrdiac, že viera člena je ešte slabá, a preto by nepochopil a nedokázal prijať celú hĺbku učenia. Často poskytujú informácie neúplné, nepresné aj skreslené. V skupine existujú zvyčajne dva druhy literatúry – pre vnútornú potrebu a dlhoročných členov a osobitne na propagáciu pre nových členov. 

Niekedy zakladajú tzv. tieňové netransparentné organizácie, ktoré robia napr. drogovú prevenciu, alternatívne vzdelávanie dospelých, alternatívnu liečbu, kurzy, meditácie, športové akcie s ušľachtilými témami (mier, tolerancia, ekológia, zdravý životný štýl,…). Problém je v tom, že obsah je postavený na ich ideológii, učení, viere a nie na vedecky overených dôkazoch o fungovaní a účinku. Cieľom je pozitívna prezentácia v spoločnosti, skrytý nábor a propagovanie učenia aj vodcu. Informácie o skutočných cieľoch a pozadí (učenie, vodca, názov) zamlčujú, taja, na otázky odpovedajú vyhýbavo až klamlivo.

 • 5. Psychická manipulácia vodcu aj členov je prevažujúcim spôsobom správania 

Psychickou manipuláciou v sektách sa cielene systematicky ovplyvňujú city, myslenie aj správanie človeka bez jeho vedomia a súhlasu – správajú sa k členom ako keby to boli ľudia bez vlastnej vôle, ktorým treba všetko prikazovať, zakazovať, viesť ich. Psychická manipulácia sa prejavuje vzbudzovaním strachu zo zatratenia, pocitmi viny za slabú vieru a zlyhanie pri nedodržaní pravidiel, odsudzovaním „nehodných svetských“ ľudí (rodiny, priateľov) a tým vyvolávanie nepriateľstva k vonkajšiemu prostrediu, zosmiešňovanie, vyžadovanie verejného svedectvá pred skupinou a následne sa úprimné priznanie zneužíva na jeho ovládanie, striedajú pochvalu a trest za rovnaký čin. Niektoré spoločenstvá prehlasujú vodcu aj skupinu za novú rodinu člena a „starú“ pôvodnú treba opustiť. 

 

Čo môže byť signálom vážnej zmeny v živote teenagera, partnera, blízkeho 

Samozrejme, že všetky uvedené znaky sa nevyskytujú naraz ani súčasne. Je možné, že na svojom blízkom nebudete spočiatku žiadne výrazné zmeny v správaní pozorovať. Ak sa však niektoré z týchto prejavov u tínedžera (partnera) vyskytnú, skúste ich pozorovať cielene, aby ste si signály overili, premysleli, hľadali súvislosti, aby ste nič dôležité vo výchove a pestovaní vzťahu nezanedbali. 

Berte do úvahy aj vývinové súvislosti: Puberta je vývinové obdobie plné zvratov (tzv. druhé obdobie vzdoru), kríza stredného veku je životná etapa plná pochybností po odchode detí z domu (tzv. syndróm prázdneho hniezda) a seniori sú v období hľadania nových možností aj osamelosti po odchode do dôchodku. Pri zmene správania je vždy dôležité hľadať príčinu a súvislosti – to, čo blízkemu chýba v rodine, práci, v škole, potom hľadá (a často aj nachádza) v skupine neznámych ľudí.

Aké zmeny môžete pozorovať na svojom blízkom?

 • začne sa uzatvárať: tajnostkárstvo, vyhýbanie rozhovoru s rodičmi, súrodencami, partnerom, odchádza častejšie z domu na dlhší čas (deň, týždeň) na nejaké kurzy, akcie, bez vysvetlenia, odchádza pravidelne na utajované akcie a po návrate vidíte evidentnú zmenu v prejavoch;
 • zmena v záujmoch: ak mal doposiaľ pestré záujmy, tak ich opúšťa tvrdiac, že je to zbytočné, nedôležité, už ho to nebaví, prestane chodiť na tréningy, chce skúsiť niečo nové čo práve objavil, začne čítať ezoterické, duchovné knihy, počúvať inú alternatívnu hudbu, stáva sa že pôvodné záujmy, hudbu, priateľov ktorých mal rád úplne odmieta; 
 • zmena stravovacích návykov: odmieta doposiaľ obľúbené jedlá, zmení rituály pri jedle (zapálená sviečka, očistné rituály, trvá na poradí jedál, dodržiava presný postup prípravy jedla, vyberá suroviny), prípadne sa aj vyhýba spoločnému jedlu, stane sa výlučným vegetariánom, alebo dlhšie hladuje, pôsti sa bez dodrýiavania pitného režimu čo je rozikové;
 • zmení výzdobu svojej izby: vystavuje fotografie guru, urobí si oltárik, sviečky, vonné tyčinky, obradné predmety, môže absolútne odmietať predošlú výzdobu a nenahradí ju žiadnou inou z bežného života, vytvorí si asketické prostredie alebo príliš preplnené rituálnymi predmetmi, výrazne zmení farby, môže prevažovať jedna (biela, oranžová, sivá); 
 • zmena v obliekaní: začne sa doteraz neobvykle striedmo obliekať, stereotypne, prevažujú rovnaké farby, prestane používať kozmetiku, zmení výrazne účes, alebo sa začne obliekať do netradičných farieb a rovnakých odevov,pretrváva to dlhší čas, odmieta iné, (jedna farba napr. oranžová, sivá, dlhé voľné habity, doplnky s rovnakými duchovnými symbolmi);
 • zmena v reči: používa iný slovník ako doteraz, cudzie alebo úplne nové slová s nádychom duchovna, tajomna, zdôrazňuje, že ich musí študovať a pochopiť, nedokáže vám ich vysvetliť, prípadne vás volá na stretnutie spoločenstva, kde to pochopíte, hovorí tichšie, pomalšie, alebo výraznejšie ako doteraz, môže zmeniť aj neverbálnu komunikáciu (iný výraz tváre, iné gestá, mimika, zmenená intonácia); 
 • zmena v komunikácii: buď hovorí o svojom novom duchovnom objave často, s nekritickým obdivom, stáva sa to jeho hlavnou témou, má snahu presviedčať o pravdivosti bez vecných argumentov, iba na základe citových apelov, alebo naopak, o téme nechce hovoriť, odmieta váš akýkoľvek záujem o tému, vyhýba sa vám, odkladá rozhovor na neskôr, rozpráva sa len s jedným členom rodiny a je možné, že práve tým sa ho snaží vtiahnuť do spoločenstva;
 • zmena v hodnotách: začne čítať celkom inú literatúru ako doteraz (alternatívnu, duchovnú, ezoterickú, od jedného autora), preferuje filmy s duchovnou mystickou tematikou, počúva inú hudbu, väčšinou len jeden štýl, často, dlho, plne sústredene alebo s oduševneným výrazom, odmieta bežné kultúrne témy, prípadne striktne odsudzuje a odmieta sledovať TV, rozhlas, médiá;  
 • zmena v priateľských vzťahoch: mení kamarátov, opustí tých, ktorí doposiaľ tvorili jeho priateľskú skupinu, začne sa intenzívnejšie stýkať s novým okruhom neznámych ľudí, alebo sa upne na jedného priateľa, člena rodiny, blízkeho s ktorým trávi veľa času a odvoláva sa na jeho názory, správanie – stáva sa, že práve ten človek ho pozval na prvé neobvyklé stretnutie, alebo ho chce presvedčiť o svojej novej pravde, duchovnej ceste. 

Čo môžete urobiť, keď si neviete vysvetliť zmenu, alebo máte pochybnosti či nejde o rizikové spoločenstvo?

 • vyhľadať si informácie: o skupine, psychologické knihy o psychickej manipulácií, sporných spoločenstvách aj nelátkových závislostiach hľadajte overené, seriózne a kritické zdroje, ale aj  informácie zvnútra skupiny (náborové letáky, brožúrky), ktorými sa snažia získavať ďalších členov, aby ste zistili názov, sídlo, vodcu a mohli hľadať objektívne, kritické informácie. Prečítajte si aspoň jednu odbornú knihu z doleuvedeného zoznamu, ktorá vám môže pomôcť upokojiť sa, nepodľahnúť panike aj vyznať sa v situácii a nerobiť chyby;
 • navštívte odborníka: u nás sú veľmi obmedzené možnosti, málo odborníkov sa tejto špecifickej problematike venuje, skúste však nájsť psychológa, Centrum poradenstva a prevencie, pedagogicko-psychologickú poradňu, kde vás na pomoc nasmerujú, alebo pomôžu zorientovať sa a prekonať pocity viny a bezmocnosti;
 • rozprávajte sa s blízkym a pri rozhovore sa zaujímajte, čo ho na učení oslovilo, čo cíti, ako zmenu prežíva, snažte sa nič nevyčítať, vylúčiť konfrontáciu o skupine, a pokiaľ sa to stane neútočte, nepoužívajte slová ako „sekta“, vymývanie mozgu, fanatici“ a nedajte sa vtiahnuť do agresívneho správania, zdôraznite pozitívny vzťah k nemu a pekné spomienky z rodinného života, vyjadrite svoje obavy, názor, neodsudzujte priamo jeho, ale len jeho sporné skutky;
 • pokiaľ blízky žije v komunite, alebo s inými členmi, využite všetky dostupné možnosti na udržiavanie kontaktu – člen sa často úplne odstrihne od rodiny a blízkych, napriek tomu sa o neho zaujímajte, dávajte najavo svoje obavy, ale aj lásku, podporujte ho drobnými osobnými darčekmi citovo, morálne (nie finančne – napr. kúpte mu lístok na vlak domov, ale neposielajte peniaze), udržujte kontinuitu rodinného života a vzťahov, zaujímajte sa o jeho nový život bez hodnotenia, pokúste sa ho v komunite navštíviť, choďte s ním prípadne aj na zhromaždenie, ale až po prečítaní niektorej knihy alebo konzultácii s odborníkom;
 • pozývajte ho na návštevu: plánujte pobyt aspoň na celý deň, ideálne na viac dní, aby ste mohli stráviť čas v pokoji, doprajte mu oddych spánok, jedlo ktoré má rád, pretože v skupine je vystavený napätiu a vyčerpaniu, neriešte vtedy problémy, nenúťte ho do aktivít, ktoré skupina striktne odmieta, nezamedzujte mu návrat do skupiny, aby ste nestratili jeho dôveru;
 • nepodporujte ho peniazmi: všetky financie väčšinou skončia v spoločenstve, alebo na nákup rituálnych predmetov, preto je lepšie posielať osobné darčeky, spomienkové predmety, rodinné fotky, domáce výrobky, jedlo, ap.;
 • overte si, či má zdravotné poistenie: pokiaľ žije človek v rizikovej skupine, v komunite často túto zákonnú povinnosť zanedbáva, nepovažuje to za dôležité, môže byť presvedčený, že jeho viera ho uzdraví, overte si to v poisťovni a mali by ste platiť za neho zdravotné poistenie, keby sa mu niečo stalo, aby mal zabezpečenú starostlivosť, aby nemal dlhy, keď sa rozhodne pre odchod z komunity, alebo návrat do rodiny;
 • ochrana majetku a financií rodiny: pokiaľ sa blízky (potomok, manžel, člen rodiny) dostane do deštruktívneho spoločenstva, je dosť pravdepodobné, že sa bude vodca aj členovia pokúšať získať od neho financie, majetky rôznymi spôsobmi argumentujúc „ušľachtilými“ cieľmi, rozvojom spoločenstva – ochráňte preto preventívne majetok, dedičstvo, poistky, zablokujte svoje účty ak mal ku nim prístup, alebo mu dočasne zrušte disponovanie, vysvetlite mu, že nejde o trest, vydieranie, ani vydedenie (to podľa našich zákonov ani nie je jednoduché), ale o snahu chrániť rodinu aj jeho úspory aj pre neho do budúcnosti. 

Rozhodnutie odísť zo spoločenstva sa u člena zvyčajne začína pochybnosťami najmä vtedy, ak zisťuje, že vodca, členovia nežijú v súlade s učením a tým, čo hlása (napr. žije v luxuse, ale hlása chudobu, zakazuje drogy, ale sám ich tajne užíva, od členov žiada celibát, ale žije promiskuitne). Toto poznanie však môže v členovi dozrievať mesiace aj roky. Ak už spomenie podobné pochybnosti, uvažuje o nich už dlhšie, a vtedy je vhodný čas dať mu pripravené objektívne overené informácie doložené argumentmi o vodcovi aj spoločenstve. Vaša pomoc a podpora môžu byť aj rozhovory (listy) bez konfrontácie a hodnotenia. Je vhodné v tom čase pozývať častejšie na návštevy, pozvať na dovolenku, ponúknuť návrat domov, respektíve pýtať sa, čo od vás potrebuje, alebo ako mu môžete pomôcť. Odchod zo spoločenstva je veľmi ťažký, pretože člen môže mať „naočkovaný“ strach zo zatratenia, pocity viny zo zlyhania, stratil blízke vzťahy a potrebuje podporu, prijatie, aby situáciu zvládol a nezostal v ťažkej situácii osamelý a bez pomoci.

 

Odporúčané knihy a zdroje informácií: https://oz-integra.sk/ 

 

  1. HASSAN, Steven: Uvoľniť putá. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2007. 
  2. Dr. Robert Hemfelt ; Dr. Frank Minirth; Paul Meier, M.D.:  Závislosti srdce – jak opustit nezdravé vztahy. Karmelitánské nakladatelství., Kostelní Vydří, 2010, 2020.
  3. Isabelle Nazare-Aga:  Nenechte  sebou  manipulovat. Portál, Praha 1999
  4. Heinz-Peter Rohr: Závislé vztahy – léčba a uzdravení. Portál, Praha 2011.
  5. Jenna Miscavige Hillová: Za hranicami viery – Môj tajný život v Scientologickej cirkvi. 
  6. Vojtíšek, Zdeněk: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Beta Books, Praha 2007
  7. Časopis Rozmer, Dingir, Homepage – Český klub skeptiků – Sisyfos
  8. Going Clear- Scientology and the Prison of Belief-dokument-USA-cz-titulky-v-obraze-hviezdne-obsadenie- 2015 avi.avi | Ulož.to (ulozto.cz)

 

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt

v Banskej Bystrici, jún 2021, neprešlo jazykovou úpravou