Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách

Twentyfive years of experience with alternative prevention at schools.

Abstract:

We analyze various alternative prevention programs at schools. We use general and specific criteria to recommend or reject the program. Most programs we didn’t recommend, because of their connection to cults, or nontransparent and unscientific background. They did not meet the professional criteria for effective prevention.

Key words:

Prevention, cults, alternative, schools, analysis

Považujeme za veľmi dôležité na úvod zdôrazniť, že v našom školskom systéme by mali štátne školské zariadenia dodržiavať zásadu nestrannosti, apolitickosti a náboženskej neutrality. Okrem tohto základného princípu tvoril rámec na vymedzenie pojmu alternatíva v našom príspevku Školský zákon č. 245/2008, (§3/i), ktorý vymedzuje stratégiu fungovania aj rozvoja nášho školstva: „zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja“. 

Za alternatívu v školstve sme teda považovali všetko, čo nie je v súlade s vedou a výskumom. 

Nachádzali sme ich vo všetkých typoch školských zariadení aj škôl od materských po vysoké, v štátnych, cirkevných aj súkromných, v školských úradoch, odborných inštitúciách (Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ), Metodickom centre (MC) a Ministerstvo školstva nevynímajúc. Našli sme ich vo všetkých dostupných formách aj rôznych oblastiach a témach. Na ilustráciu uvádzame len zlomok našich skúseností z praxe, aby ste si mohli vytvoriť rámcovú predstavu, ako to v našom školstve vyzerá, aké sporné obsahy aj spoločenstvá sme nachádzali v pozadí: 

Hromadné akcie v priestorch školy: kampaň o právach detí (Scientologická cirkev), divadelné predstavenia proti drogám, koncerty Duchovnej hudby a športové akcie Beh za mier (Sri Chinmoy), konferencia Scientologickej cirkvi na vysokej škole za účasti čelných predstaviteľov akademickej obce, premietanie filmov spojených s osobnými svedectvami členov Kresťanského spoločenstva Milosť.

Akcie počas vyučovania: seminár sebarealizácie (Sahaja joga), prednášky o AIDS (občianske združenie Pläsk –Hnutie zjednotenia), drogová prevencia v pozadí Scientologická cirkev – Dianetika (SC-D), pilotný projekt Hodina šťastia, v rámci inovovaného učebného plánu školy.

Záujmové krúžky: bojové umenie Won Hwa Do (Hnutie zjednotenia), cvičenie rodičov s deťmi Joga v dennom živote, hry s deťmi – Systema A. Karimova, cvičenie detí Sahaja joga, členka kresťanského spoločenstva Milosť misijná činnosť so skupinkou študentov. 

Vzdelávanie pedagógov, psychológov aj rodičov: morálny kódex Cesta ku šťastiu (Scientologická cirkev – Dianetika), semináre One Brainkineziológia, „terapia“ Reiki, Hlbinná abreaktívna psychoterapia, organizovanie dlhodobého kurzu psychofonetiky na univerzite (Yehuda Karabo Tagar), semináre o vývoji detí Systema Andrej Karimov

Osobitnou kapitolou alternatív v školstve na Slovensku boli tri veľké kauzy, v ktorých sme sa angažovali na podnet rodičov v procese schvaľovania aj vyradenia zo siete škôl a zrušenia: 

 1. Joga do škôl projekt R.A.S.T.: vzdelávanie pedagógov a zavádzanie telesného cvičenia do škôl podľa systému Joga v dennom živote svámi Mahéšvaránanda (1999-2001).
 2. Rodová škola – súkromné gymnázium Hnilčík Bindt: v pozadí kult Anastasia Vladimír. Megre a pedagogika M. P. Štetinina v uzavretom areály Tekos v Rusku (2007- 2009). 
 3. Súkromná základná škola „Fantázia/Dve ruky“: v pozadí iniciačná pedagogika Andreja Karimova program Systema, Empower the chil, intuitívna pedagogika, kauza  zbitie žiaka riaditeľom školy, finančné nezrovnalosti (2016- 2019). 

Po zistení sporného pozadia s rizikom negatívnych dôsledkov, sme upozornili príslušné úrady spolu s kolegami z iných organizácií a snažili sme sa zákonnými postupmi zamedziť realizácii. Zo strany zriaďovateľov sme sa stretávali s účelovými zmenami, zatajovaním informácií, polopravdami, časovými nezrovnalosťami, utajovaním skutočných zámerov. Narážali sme na „diery“ v legislatíve, necítili sme odbornosť odborných inštitúcií v školstve (ŠPÚ, MC, Školská inšpekcia, odborný garant), naopak v minulosti spochybňovali naše upozornenia, odborné stanoviská nebrali do úvahy špecifickú problematiku, nedodržiavali termíny a problém riešili až pod tlakom (aj mediálnym). Kauzy skončili vyradením zo siete škôl a zrušením jogových cvičení napriek presadzovaniu ministrom školstva. Modelové riešenie káuz s pozitívnym výsledkom bude snáď poučením do budúcnosti. Prehnaný optimizmus však nie je na mieste, pretože máme všeobecne vo vzdelávaní neprebádané oblasti, o ktorých len tušíme. 

Celkom neprebádaná je oblasť vzdelávania detí aj dospelých mimo rezortu školstva. Pôsobia v nej rôzne neziskové organizácie aj firmy tvoriace komunity, „školy“, „univerzity“ (Univerzita vedomého života, Škola intuície). Znepokojujúce je, že ide o deti a snahou niektorých je cielene sa postupne etablovať do systému a usilovať o zriadenie škôlky, školy, vzdelávacích centier s vlastnou filozofiou aj obsahom vzdelávania (napr. Alohawai respektíve Vzdelávajme srdcia). Po skúsenostiach s postojom školských inštitúcií ku kauzám s veľmi sporným a neovereným obsahom, v rozpore s filozofiou aj princípmi štátneho systému vzdelávania, sú naše obavy opodstatnené. Neoverené alternatívy sú subjektmi považované za objektívnu pravdu a pretláčané za každú cenu v mene ušľachtilých ideí, a pritom sú často v rozpore aj so zdravým rozumom. 

Nemáme prehľad o domácom vzdelávaní, aj keď sa realizuje v systéme školstva cez sieť registrovaných škôl. Ďalšia oblasť dotýkajúca sa jednou časťou systému školstva sú tzv. komunitné školy vznikajúce v regiónoch spontánne pre skupinky detí v individuálnom domácom vzdelávaní. V systéme sú zapísané v sieti škôl, vyučovanie sa deje mimo systému. 

Aby nevzniklo nedorozumenie – sme zástancami rôznych foriem aj inovatívneho obsahu vzdelávania (t. č. súkromné, domáce, cirkevné, komunitné) a plne súhlasíme s tým, že  legislatíva umožňuje základné štandardy vzdelávania dopĺňať v určitom rozsahu inovatívnym obsahom. Je však naším „zbožným“ želaním, aby pritom aspoň ten zdravý rozum víťazil. Nejde nám o kontrolu. To, čo presadzujeme je transparentnosť podľa zadefinovaných pravidiel tak, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia a negatívnych dôsledkov na deti

Realita bola (a je) neprehľadná, stále sa mení, a preto sme od kvantifikácie upustili. Čiastočný prehľad o vlastnej drogovej prevencii urobilo napríklad o. z. Slovensko bez drog, resp. BEZ DROG v pozadí Scientológia. Citujeme z ponuky: „Od septembra 2009 do 30. 6. 2019 sme urobili 6 270 protidrog. prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 201 938 žiakov“. Metodika tejto štatistiky je otázna, naznačuje však, že problém alternatív je rozsiahly a hodný skúmania.

Ministerstvo školstva si tento problém zrejme uvedomilo a v Pedagogicko-organizačných pokynoch v šk. roku 2019/2020 odporučilo školským zariadeniam osloviť naše občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt na preskúmanie rôznych vzdelávacích aj alternatívnych programov ponúkaných školám. Ponuky sú lákavé, väčšinou zamerané na prevenciu, stručne uvádzajú iba názov organizácie, tému, formu, kontakt (niekedy meno lektora) a bývajú bezplatné. Vyznať sa v nich je zložité a pedagógovia stoja pred dilemou, či ich prijať, alebo odmietnuť. Nemajú  však kapacitu overovať ponuky z viacerých zdrojov, navyše, bez skúseností je ťažké sa v nich zorientovať. Celkovo sme skúmali na podnet škôl a CPPPaP za posledné 4 roky 25 ponúk. Na základe skúseností sme si zvolili za všeobecné kritériá súlad s vedou, legálnosť, výskyt „sektárskych“ znakov v spoločenstvách a akreditáciu. Špecifické kritériá vyplynuli zo zásad efektívnej primárnej prevencie (Nešpor, 2000, str. 134). Vychádzali sme z vlastnej praxe, odbornej literatúry, sprostredkovaných skúseností, internetových zdrojov aj konzultácií s odborníkmi. 

Úskalia posudzovania všeobecných kritérií: 

Legálnosť – nelegálnosť – registrovanie 

Úskalie je v tom, že legalizácia čohokoľvek neznamená automaticky neškodnosť. Vieme napríklad, že legálne drogy (alkohol, cigarety) môžu byť (sú) škodlivé. Podobne legálne, registrované cirkvi (aj neregistrované pôsobiace legálne ako občianske združenia), môžu vykazovať základné znaky sporných spoločenstiev tzv. siekt – autoritárstvo,  kult osobnosti, fundamentalizmus, elitárstvo, cielená psychická manipulácia aj zneužívanie ušľachtilých ideí na nešľachetné ciele. Záleží od toho, aký postoj k pochybnému vývoju a kritike spoločenstvo zaujme, či kritiku prijme a pokúsi sa o zmenu a „ozdravenie“. 

„Zdravé“ a sporné spoločenstvá 

Rozdiely sa dajú nájsť v horeuvedených charakteristikách. Nevyhnutná je však základná znalosť problematiky – prehľad o spoločenstvách, skúsenosti s ich pôsobením aj orientácia v množstve informácií. Treba skúmať to, či v spoločenstve pripúšťajú iné názory, kritiku, pochybnosti a otvorenú diskusiu, spolupracujú s inými spoločenstvami, aký postoj zaujímajú k bývalým členom, k rodine, či v nich autoritatívne rozhoduje o všetkom výhradne jeden človek (úzka skupina) a či vyžadujú absolútnu poslušnosť členov. 

Akreditácia 

Podmienky akreditácie vzdelávacích programov určuje u nás Zákon č. 386/1997 o ďalšom vzdelávaní. Vyžaduje splniť iba 4 podmienky: vzdelávacia organizácia musí predložiť projekt vzdelávania, profil absolventa aj možnosti jeho uplatnenia na trhu práce a prehlásenie o lektorskom a materiálnom zabezpečení. Akreditačná komisia preto zo zákona nemôže (!) posudzovať obsah ani pozadie, z akého vzdelávací program vychádza. Uvedomme si však, že ide o udelenie štátneho súhlasu bez overovania kvality vzdelávacieho programu – takto ho môžu získať neoverené, nevedecké aj nezmyselné obsahy. My pedagógom poradíme (ak nás požiadajú), no riaditelia škôl sú kompetentní rozhodnúť a nesú za to zodpovednosť. Stalo sa nám však aj to, že riaditeľ program odmietol na základe našich argumentov, no nadriadený školský úrad ho schválil, bez ohľadu na nesplnenie kritérií efektívnej prevencie a pozadia spoločenstva a jeho učenia. Môžeme len odhadovať, aká motivácia ho k povoleniu viedla.

Úskalia posudzovania špecifických kritérií

Všetky ponuky by mali spĺňať aspoň základné kritériá kvalitnej prevencie: kvalitný obsah, vzdelaný lektor a efektívne formy.

 • Vzdelávanie a výchovu zamerať na napĺňanie potreby istoty, bezpečia, zmysluplnosti, rozvoj sebaúcty a kritického myslenia; 
 • orientácia na zdravý životný štýl a pozitívne alternatívy v kooperácii školy, rodiny, kultúrnych, osvetových a športových zariadení; 
 • celospoločenská interdisciplinárna súčinnosť organizácií, profesionálov aj laikov;
 • dlhodobé systematické prevenčné stratégie počas celej školskej dochádzky;
 • včasný začiatok od útleho veku pestovanie pozitívnych hodnôt a prosociálnych postojov rozvíjaním všetkých jeho zložiek: myslenia, cítenia aj správania; 
 • adresnosť a primeranosť obsahu, foriem podľa veku, vyspelosti, sociálneho zázemia; 
 • zážitkové učenie a peer programy: spoločné prežívanie a pozitívne modely správania rovesníkov vytvárajú pozitívny sociálny tlak referenčnej skupiny na jednotlivca;
 • kriticky prepájať tému legálny – nelegálny (všetko môže prerásť do závislosti); 
 • realizuje adekvátne pripravený odborník.

Nachádzali sme však kontraproduktívny obsah, formu aj ciele: jednorazové hromadné akcie, prednášky, neodborné vedenie, nekvalitný obsah (informácie preberané z bulvárnych médií), psychickú manipuláciu (zastrašovanie, citové apely) aj využívanie prevenčných akcií na netransparentné a skrývané ciele – evanjelizácia, zisk, pozitívna prezentácia v spoločnosti, nekritická sebaprezentácia. 

Úskalím sú aj ponuky s preliečenými závislými založené na osobnej skúsenosti s drogami (divadelná monodráma, svedectvá o skúsenostiach). Veda sa v takých programoch hľadať nedá, kľúčovým kritériom je tu skúsený supervízor, osobnostná zrelosť a spracovanie skúseností preliečeného závislého tak, aby neuvážene a nechtiac emocionálne neuškodili sebe aj iným, prípadne nevzbudzoval neželanú zvedavosť a nekritický záujem o drogu.

Náročné je posudzovať kvalitu obsahu aj kultúrne formy (výchovné koncerty, divadelné predstavenia, filmové dokumenty) a často sa nám to nepodarilo, nakoľko sa akcia aktuálne nekonala. Ak sme nenašli sporné a otázne pozadie, odporúčali sme postup minimalizujúci riziká: vopred posúdiť kvalitu akcie, zrelosť aktéra, dohodnúť s organizátormi transparentné pravidlá pôsobenia bez skrytých cieľov (vylúčiť evanjelizáciu, propagáciu cirkvi, pozvania na iné akcie), začleniť akciu organicky do dlhodobej stratégie prevencie a informovať rodičov. Žiakov na tému vopred pripraviť, spoločne s nimi prežiť a následne spoločne zdieľať a spracovať dojmy po skončení akcie. 

V prípade otáznej, alebo neoverenej kvality sme navrhli akciu odmietnuť a využiť dostupnú odbornú komplexnú prevenciu špecialistov z praxe – napríklad aktuálna téma kyberšikana a internetová bezpečnosť http://preventista.sk/info/category/prevencia/.

Prax ukázala, že všeobecné odporúčanie MŠ SR z minulosti, aby školy využívali len overené odborne garantované programy s využitím služieb CPPPaP, neprinieslo školám takú pomoc, akú potrebujú. Zmysluplné sú špecializované služby odborníkov schopných komplexne analyzovať ponuky v školstve (aj iných rezortoch) tak, aby samotné školy mali seriózne profesionálne podklady pri zvažovaní a rozhodovaní, či ponuku prijmú, alebo odmietnu. 

Čo sme nachádzali pri posudzovaní ponúk prevencie na školách?

Skúsenosti zo skúmania a analýz nám ukázali, že väčšina ponúk bolo netransparentných, nenapĺňali vedecky overený obsah, ani odborné kritériá efektívnej prevencie 

 1. Netransparentné prepojenie na legálne cirkvi – porušenie princípu náboženskej neutrality

Príkladom môže byť občianske združenie ACET spojené legálnou Apoštolskou cirkvou, kde po skončení výchovného koncertu zameraného na prevenciu drog, rozdávali študentom pozvánky na zhromaždenia cirkvi, inokedy pozývali študentov do cirkevného komunitného centra. Podobne organizácia Betesda.sk transparentne neuviedla, že lektor ušľachtilých tém Zmysel života a Morálne hodnoty je švédsky misionár pozvaný Cirkvou adventistov siedmeho dňa na evanjelizačné turné. Jeho prednášky môžeme považovať za skrytú náboženskú misiu, ktorá do prevencie v školách nepatrí. Škola má byť nábožensky neutrálna a legálne cirkvi majú presne vymedzenú pôsobnosť v osobitnej dohode so štátom.

2. Neregistrované cirkvi a sporné duchovné spoločenstvá 

Najčastejšie sme v minulosti nachádzali v pozadí neregistrované náboženské spoločenstvá (nelegálnych cirkví): Hnutie zjednotenia (tzv. Moonisti), Sri Chinmoy, Jóga v dennom živote Svami Mahesvarananda, Sahaja joga. V súčasnosti je situácia už iná – z nelegálnych cirkví sa najčastejšie objavuje Scientologická cirkev resp. Dianetika v pozadí rôznych akcií: 

 • Knihy L.R. Hubbarda – zdarma prezentácie – napr. IP Servis „Učenie ako sa učiť“.
 • Cesta ku šťastiu (2009) „nenáboženský morálny kódex“ Hubbarda, sám sa však nimi neriadil a celý život porušoval (Wright, 2016, str. 139-154): ponuka seminárov pre pedagógov zdarma s pomôckami pre školu (DVD, metodika, učebnica, brožúry).
 • Slovensko bez drog (2010) a BEZ DROG (2019) bezplatné prevenčné jednorazové hromadné prednášky, lektori laici bez odborného vzdelania, zavádzajúce informácie o psychofarmakách a psychiatrickej liečbe. 
 • Mládež za ľudské práva o. z. (2009) kampaň o právach detí so žiadosťou o podporu, pričom je známe, že sama SC práva detí aj dospelých členov masívne porušuje (Hill-Miscavige, 2016, str.. 57-74.). 

Programy postavené na „biblii“ zakladateľa scientológie L. R. Hubbarda: „Dianetka – moderná veda o duševnom zdraví“(1950), sú nevedecké s duchovným pozadím, mnohé však majú akreditáciu MŠ SR. Odborníci považujú Scientologickú cirkev za sporné spoločenstvo so znakmi deštruktívnych siekt (Kubatková, 2013). Ministerstvo školstva SR zatiaľ nevydalo oficiálne stanovisko k týmto rizikovým programom (na rozdiel od MŠ ČR).

3. Vedecky neoverený obsah 

(Ne)Vedecký základ nám signalizovali buď nájdené alebo nedohľadateľné výsledky vedeckého overovania obsahu v súlade s klasickými požiadavkami. Objavovali sme, že odvolávanie sa organizácie na seriózne vedecké poznanie sú neseriózne polopravdy aj zneužívanie, respektíve využívanie vedeckých výsledkov na pochybné ciele – napr. pozitívna psychológia v pilotnom pojekte Hodina šťastia.

Okrem už uvedených, sme našli aj iné „vedecké“ zavádzajúce ponuky. Na prvý pohľad kvalitná ponuka prednášok s lektorom vysokoškolsky vzdelaným učiteľom o. z. Maranatha o zdravom životnom štýle, vzniku vesmíru a vývine človeka. Opäť sa však potvrdilo, že prírodovedné vzdelanie nevylučuje pseudovedecký obsah – v tomto prípade biblický kreacionizmus. Netransparentne nezverejnili prepojenie s legálnou Cirkvou adventistov siedmeho dňa (tzv. Sobotisit), ktorá, paradoxne, zvykne klásť dôraz na vedecké poznatky.

Ďalší honosne znejúci názov „Rozvojový program osobnostného rozvoja mladého človeka“ spolu s knihou: „Emočný labyrint – rozvoj originality človeka“ v ponuke majiteľa firmy Váš cieľ, s. r. o.. Neuvádza vzdelanie, tvrdenia nedokazuje, odvoláva sa síce na dlhoročnú prax „…urobil za 15 rokov 100 000 osobných interview a nadobudol spektrálne skúsenosti…“, čo v nás vyvolalo opodstatnené pochybnosti o kvalite rozhovorov (555 mesačne) aj ich záveroch pre prax. Osobitnou skupinou sú neoverené a sporné alternatívne metódy: využívané v poradenstve, alebo vzdelávaní odborníkov: Dynamická meditácia Osho (Rajneesh), Hlbinná abreaktívna psychoterapia Ing. Dragomireckého, iniciačná pedagogika program Systema Andreja Karimova vychádzajúci z bojového umenia Kozákov, metóda One brain (Jednotný mozog, Kineziológia) – iba ku tejto posledne menovanej alternatíve vydalo MŠ SR oficiálne odmietavé stanovisko na základe odborných argumentov. 

4. Sporné neseriózne podnikanie v pozadí 

Ponuka prevencia drog a kriminality – dokumentárny film Deti a drogy spojený s prednáškou právnika. Obsah filmu je postavený na citových apeloch, nevhodných dotazníkoch, bez transparentného odborného zázemia. Navyše sme zistili, že organizátor predseda občianskeho združenia ERUDIO z Bratislavy, okrem toho podniká v 9 firmách, v ktorých má dlhy na daniach aj sociálnom a zdravotnom poistení. Perličkou je, že realizoval prevenciu kriminality a získal aj štátnu dotáciu. 

Realizované opatrenia – Závery pre prax

Téma alternatív a sporných spoločenstiev v školstve (aj iných rezortoch) je taká dynamická a rozsiahla, že vyžaduje špecializáciu a prácu na plný úväzok, ak má byť komplexná aj zmysluplná. Za dvadsať rokov pôsobenia sme realizovali tieto osvedčené aktivity: 

Primárna prevencia: 

  • osvetová činnosť pre širokú verejnosť, mediálne výstupy, informačné letáky; 
  • vzdelávanie odborníkov: psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov; 
  • prevenčné workshopy pre základné školy, študentov stredných aj vysokých škôl;
  • konzultácie diplomových a bakalárskych prác, dlhodobá prax študentov;
  • skúmanie, analýzy prevenčných a vzdelávacích ponúk podľa požiadaviek škôl

Sekundárna prevencia – pre študentov s prvým kontaktom na sporné spoločenstvá:

 • peer programy, dlhodobé kluby pre dobrovoľníkov – tvorba projektov, odborných seminárnych prác, víkendové semináre s aktívnou účasťou členov klubu. 

Terciárna prevencia – pre bývalých členov sporných spoločenstiev (študenti aj rodičia):

 • individuálne pedagogicko-psychologické poradenstvo, rozvoj sociálnych zručností, krízová intervencia, skupinová podpora –  prepojenie na klub dobrovoľníkov.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že najefektívnejšia prevencia je výchova a vzdelávanie v škole aj rodine. Dlhé roky robíme prevenčné workshopy pre študentov, no za oveľa dôležitejšie považujeme vzdelávanie odborníkov v sociálnom rezorte aj školstve: kurátorov, pedagógov (výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, etikov), psychológov aj sociálnych pedagógov v Centrách poradenstva a prevencie. Cieľom našich seminárov nie je vzdelať erudovaných špecialistov – to by bol nereálny cieľ. Reálne je, aby profesionáli v školstve získali základný vhľad do problematiky, naučili sa pochybovať a overovať a kriticky posudzovať. Odborníci sa naučili kriticky zvažovať a my im poskytujeme podklady, aby mohli so základnou znalosťou témy profesionálne zodpovedne rozhodnúť.  

Domnievame sa, že v tejto problematike už nejde o akademickú otázku o slobode šírenia informácií, slobodu vyznania a toleranciu, ale o hľadanie systémového riešenia na ochranu detí (aj pedagógov) pred pôsobením rôznych sporných spoločenstiev a neoverených aj rizikových alternatív v školstve. 

Jednou z možností čiastkového riešenia je urgentne novelizovať zákon o ďalšom vzdelávaní a sprísniť podmienky akreditácie pridaním ďalšej (piatej) požiadavky, aby bol vzdelávací program transparentný, v súlade s poznatkami vedy, výskumu a vývoja a podmieniť možnosť pôsobenia v školstve získaním takejto sprísnenej akreditácie.

 

Literatúra 

 

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, neprešlo jazykovou úpravou