Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné. Čím sme pasívnejší a odovzdanejší, čím viac dbáme iba na blaho iných, tým skôr môžeme podľahnúť manipulácii. Uvedomte si,  že ak budete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj iní.

 

KTO SÚ MANIPULUJÚCE OSOBNOSTI? PREČO PODLIEHAME PSYCHICKEJ MANIPULÁCIÍ?

Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné. Čím sme pasívnejší a odovzdanejší, čím viac dbáme iba na blaho iných, tým skôr môžeme podľahnúť manipulácii. Uvedomte si,  že ak budete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj iní.

Manipulátor dokáže spútať človeka psychologickou alebo materiálnou závislosťou (dáva bohaté darčeky a požičiava peniaze) – princíp reciprocity vytvára pevnú sociálnu väzbu, ktorá vyplýva z nášho pocitu dlhu. Máme tendenciu k povinnosti prijímať a vrátiť čo sme dostali.

Sociologické výskumy tiež ukazujú, že vzhľad, podobnosť, príjemné osobné poznámky, pozitívne asociácie spojené s určitými kontaktmi na známe osobnosti majú na ľudí vplyv na podvedomej úrovni a máme tendenciu neprisudzovať mu zlé úmysly a dôverovať mu.

Pokusy profesora Milgrama z Yaleovej univerzity dokazujú, že sa na podvedomej úrovni podriaďujeme bez výhrad ľuďom, ktorých považujeme za autority aj keď ich požiadavky protirečia nášmu svedomiu alebo ohrozujú život iného. Rovnako citliví sme aj na symboly autority – titul, oblečenie, doplnky.

 

ROZDIELY MEDZI MANIPULÁCIOU VŠEDNÉHO DŇA A MANIPULÁCIOU MANIPULÁTORA

 1. Je rozdiel niečo občas urobiť a skutočne byť niečím. Ak občas niekomu závidíte, to ešte neznamená, že ste závistlivec. Z toho, že niečo urobíte jednoznačne nevyplýva, že takým naozaj
 2. Nedá sa všeobecne stanoviť rozdiel medzi manipulovať (občas ako časovo obmedzenú stratégiu, ktorú použijeme vedome v určitej konkrétnej situácii a vo vzťahu k jednej osobe) a byť  manipulátor.   Nesmieme  zamieňať  manipuláciu  ako  prechodnú  formu  správania    s prejavmi manipulatívnej osobnosti. Manipulátor by sa dal prirovnať k človeku, ktorý sa topí. Jeho okolie je len nástroj, ktorý mu pomôže dostať hlavu nad hladinu. Môže dýchať, prežiť a existovať len keď sa opiera o hlavy druhých. Manipulátor vyčíta inej osobe chyby    a nedostatky, ktoré má sám.

Jedným z prvých signálov, že nami systematicky niekto manipuluje je narušenie vzájomných vzťahov v rodine, v triede, na pracovisku. Nastáva rozdeľovanie ľudí do skupiniek, podozrievanie, nesúdržnosť, precitlivelé vnímanie konfliktov a rozoštvávanie ľudí – pokiaľ sa začnú pýtať „Nechápem, čo sa to s nami deje?“ „Predtým sme si dobre rozumeli“ môže to byť signál manipulácie manipulátorom a vy začnite pátrať od kedy a kto tú zmenu spôsobuje

 

CHARAKTERISTIKA MANIPULÁTORA

Sú rôzne typy manipulátorov:

 • sympatický,
 • vzdelaný,
 • nesmelý,
 • altruistický a
 • diktátorský.

Najnebezpečnejší   je   diktátorský  manipulátor,   ktorý   si   väčšinou   uvedomuje   svoje   ciele a neobmedzenú autoritu, ale morálne mu to nevadí. Prežívanie, pocity a myšlienky iných ľudí ho nezaujímajú – človek im podľa neho nemá podliehať a má sa dokonale ovládať. Zdvorilý pozdrav, chvíľka u kávy, prosím a ďakujem sú pre neho stratou času.

Niektoré typy manipulátorov sa stavajú do pozície obete a permanentne sa sťažujú na preťaženosť, nedostatok času, ľudí s ktorými sa nedá vychádzať, preháňa zdravotné problémy – sťažujú sa dokonca aj na to, čo by ich malo tešiť.

Človek sa stane manipulátorom vplyvom obranného mechanizmu, ktorý sa vytvára od detstva a ktorý systematicky využíva ako prostriedok na prežitie. Obranný mechanizmus sa postupne zautomatizuje. Je zrejme, že každý má právo na existenciu so svojimi obrannými mechanizmami, ale nikto nemá právo na deštrukciu svojho blížneho,

Väčšina manipulátorov nemanipuluje vedome a neuvedomuje si ani aké dôsledky to predstavuje pre ich obete – pocit straty vlastnej hodnoty, pokles sebadôvery, stiesnenosť, vysoká miera stresu aj psychickú deštrukciu s fyziologickými a fyzickými následkami. Manipulátor je totiž tak egocentrický, že táto vlastnosť sama o sebe pravdepodobne stačí, aby si neuvedomoval pocity iných a spôsobuje absenciu  hlbšieho etického cítenia.

Nedá sa povedať, že by existovalo viac manipulátorov medzi mužmi alebo medzi ženami a ich charakteristické znaky sú celkom zhodné. V populácii je zastúpenie manipulátorov asi 2- 3%. Štatisticky by sa teda takmer 100% z nás malo s manipulátorom vo svojom živote stretnúť.

Manipulátorovmu konaniu je vlastné, že znižuje hodnotu iných aby si zvýšil  svoju vlastnú – neustále verejne niekoho alebo niečo kritizuje na všeobecnej úrovni, ironizuje – čo je vlastne rafinovaný spôsob verbálnej agresivity, často negatívne hodnotí, premieta (proikuje) do iných svoje vlastné nedostatky – takto sa nepriamo a nevedome snaží poukázať na vlastnú dokonalosť.

 

Neverbálne správanie manipulátora

Je dosť málo známe, že 80% významu vzájomného dorozumievania medzi ľuďmi tvoria práve mimoslovné (neverbálne ) prejavy:

Pohľad: vyhýbavý. V rovnocennom rozhovore 60% doby rozhovoru je priamy očný kontakt.

Počúvanie s patrnou nechuťou: pozerá sa mimo alebo robí niečo iné, nezodvihne hlavu ani ju neotočí na pozdrav, náhle začne hovoriť o niečom inom.

Sila hlasu: buď hovorí hlasnejšie alebo tichšie ako ostatní

Telesný postoj: buď sa drží v ústraní alebo vehementne presadzuje – často zaujíma celkom uvoľnenú  pozíciu  aj  v neznámej  skupine,  obvykle  je   odlišná  od  pozície  ostatných  členov a zachováva si ju po celú dobu. Dôsledne vyhľadáva také miesto, kde ho ostatní vidia a vnímajú ako ústrednú osobu, často v čele stolu, v najväčšom kresle a pod.

Gestá: buď sú prehnane priateľské alebo výhražné (buchnutie do stola, prst namierený na niekoho), alebo sa snažia gestá potláčať (zalamujú prstami, odkašliavajú, sťahujú žuvacie svaly) a celkove pôsobia neisto.

Výraz tváre: predstiera, že sa ho nič netýka a nič ho nemôže zastrašiť. Snaží sa dokonale ovládať fyzické prejavy či už negatívne (strach, hnev), alebo pozitívne (radosť, spokojnosť).

 

Slovné (verbálne)  vyjadrovanie manipulátora

 • nie je schopný jasne a jednoznačne sa vyjadrovať;
 • neposkytne všetky potrebné informácie naraz;
 • hovorí v neúplných vetách, nedopovie myšlienku;
 • používa neurčité mnohoznačné slová;
 • vyjadruje sa špecifický alebo odborným žargónom, ktorému ľudia z iných profesií nerozumejú;
 • vyžaduje predbežné sľuby bez toho, aby človek poznal celú  skutočnosť vopred – výskumy poukazujú na to, že sľuby považujeme za záväzné aj keď sa podmienky situácie zmenia;
 • sám sa sľubom vyhýba, alebo ich dáva nepriamo a vyhýbavo – pokiaľ takto daný sľub nedodrží nikdy sa neospravedlní;
 • argumentuje polopravdami a neúplnými informáciami;
 • na otázku odpovedá protiotázkou;
 • kladie otázky, ktoré môžu zaskočiť a sám pritom odpovedá vyhýbavo;
 • manipulátor nehovorí, čo robí a nerobí to, čo hovorí
 • často sa v komunikácii uchyľuje k dvojitej väzbe (double bind).

 

DVOJITÁ VÄZBA (DOUBLE BIND)

Pocity viny sa vzbudzujú aj dvojitou väzbou (double bind) kedy manipulátor vyšle súčasne dve správy, ktoré si navzájom odporujú. Ak budeme rešpektovať jednu časť, porušíme druhú a naopak – je to rozporná situácia, ktorá nás vyvedie z miery. Musíme tento paradox čím skôr odhaliť a okamžite ho autorovi správy povedať (on sám si to nemusí uvedomovať) a spýtať sa ho čo vlastne chce a nech sa vyjadrí jednoznačne. Pretože je manipulátor, bude sa snažiť vyhnúť jednoznačnej odpovedi. To však neznamená, že keď sa jednoznačne vyjadrí musíme jeho prianie splniť – len sa nenecháme vtiahnuť do dvojitej väzby. Takýto racionálny prístup je jediné východisko z tohto začarovaného kruhu komunikácie.

Celkove sa manipulátor často sa vyhýba jasnej a jednoznačnej komunikácii s ľuďmi aj konfrontácii a riešeniu problémov – neodpovedá na otázky, odkladá rozhovor „nemá čas“ alebo mení tému, nepríde na stretnutie, ponáhľa sa a zostane na porade len  niekoľko minút alebo  príde neskoro, nepočúva pozorne čo hovoríte. Odmietnutie komunikácie je vlastne tiež určitý druh komunikácie, ktorý vyjadruje neschopnosť niesť zodpovednosť za svoje vlastné vyjadrenie.

 

DÔSLEDKY PSYCHICKEJ MANIPULÁCIA PRE OBEŤ

Dlhodobý kontakt s manipulátorom a psychická manipulácia je veľmi silný stresor. Čím je kontakt častejší, tým sú prejavy stresu silnejšie. Stres je nešpecifická (tzn., že nezáleží na tom, čo nás stresuje) reakcia adaptácie organizmu na novú situáciu. Proces začína vylučovaním hormónov hypotalamu, hypofýzy a nadľadviniek – adrenalínu. Tieto hormóny vyvolávajú fyziologickú reakciu organizmu a pôsobia na psychiku aj zdravie človeka:

 

 

Fyziologické – telesné príznaky stresu

 • Poruchy spánku – prebúdzanie uprostred noci, neschopnosť zaspať.
 • Ťažkosti s trávením – „hrča“ v hrdle, bolesti brucha, hnačky, žalúdočné
 • Zvýši sa svalové napätie čo spôsobí bolesti chrbta, čeľusti,
 • Kožné poruchy – svrbenie, opary, vypadávanie
 • Sexuálne problémy – zníženie potencie aj
 • Gynekologické problémy – nepravidelná menštruácia, znížená plodnosť.
 • Kardiovaskulárne príznaky – sťažené dýchanie, zvýšený krvný tlak, búšenie

 

Psychické príznaky stresu

 • Môžeme pociťovať úzkosť, únavu, depresiu , stratu sebadôvery,   podráždenosť.
 • Zníži sa výkonnosť človeka – ťažšie sa sústredí, výpadky pamäte, spomalená činnosť, neschopnosť nadchnúť sa pre niečo.
 • V správaní sa prejaví podráždenosť, agresivita alebo útlm, poruchy príjmu potravy, nekľud,

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED PSYCHICKOU MANIPULÁCIOU? AKO ROZPOZNÁME, ŽE SME MANIPULOVANÍ? 

Prvým krokom k znovunadobudnutiu 50% slobody je odhalenie manipulátora a zmena nášho vnímania tohto človeka. Druhým krokom musíme znížiť vlastné pocity viny a zraniteľnosť, dosiahnuť postupnú zmenu svojich vlastných postojov a správania voči manipulátorovi. Počítajte s tým, že je to dlhodobý  proces  v trvaní  od  3  mesiace  až  3  roky  podľa  citového  puta,  ktoré  nás  púta     k manipulátorovi.

V rozpoznaní psychickej manipulácie nám bráni schopnosť priznať si, že niekto s nami hrá takúto hru a zneužíva nás. Samotné obete pričítajú svoju ochotu podriadiť sa manipulátorovi radšej svojej dobrej vôli než zámeru maniplátora, ktorý ich využíva. Sociálna psychológia vysvetľuje tento jav ako túžbu po koherencii.

Ťažko rozpoznávajú  psychickú  manipuláciu  aj  ľudia,  ktorí  sú  v emočnej  rovine  ľahostajní k manipulácii nie sú schopní rozlíšiť typické rysy manipulatívneho správania, pretože nie sú na tieto prejavy citliví.

Po prehliadnutí, že váš partner, kolega, nadriadený je manipulátor budete cítiť smútok, že     s ním nie je možné normálne existovať a komunikovať. Neočakávajte však, že sa manipulátor „uzdraví“. Nesnažte sa tiež zmeniť manipulátorovu osobnosť, pretože premeny manipulatívnych osobností sú veľmi ťažké a vzácne aj po absolvovaní dlhodobej psychoterapie. Musíte toto poznanie prijať ako realitu aj keď smútok a prijatie tejto skutočnosti potrvá možno aj niekoľko mesiacov podľa hĺbky vzťahu.

 

AKO SA MÔŽEME BRÁNIŤ?

 

Technika kontramanipulácie

Odohráva sa prevažne vo verbálnej rovine a cieľom je hovoriť s manipulátorom tak, ako keby sa vás jeho manipulatívne spávanie vôbec nedotýkalo napriek intenzívnym emóciám, ktoré budete spočiatku pociťovať. Dôsledkom by malo byť, že po nejakej dobe dôsledného uplatňovania   tejto   techniky  vás   manipulátor   bude   považovať   za   pasívne  rezistentného  a podvedome sa od vás začne odpútavať.

 

Zásady kontramanipulácie

 1. Hovoriť v krátkych vetách.
 2. Vyjadrovať sa neurčito.
 3. Používať ustálené frázy, príslovia, všeobecné zásady.
 4. Používať všeobecnú rovinu vyjadrovania typu „sa“, človek“, ľudia …
 5. Žartovať, akonáhle to situácia dovolí.
 6. Usmievať
 7. Hovoriť stále
 8. Nezaplietať sa do diskusie, pokiaľ k ničomu
 9. Vyhýbať sa
 10. K irónii sa uchyľovať len vtedy, keď chceme manipulátora odbiť.
 11. Krátko vysvetliť ale neospravedlňovať

 

Príklady dialógu pri využití kontramanipulácie :

 • Keď na vašu otázku „Čo si o tom myslíte?“ odpovie manipulátor protiotázkou : „A čo si o tom myslíte vy?“ odpovedzte výzvou aby odpovedal on na pôvodnú otázku.
 • Pokiaľ vo vás chce niekto vzbudiť pocit viny za chybu, ktorú ste neurobili pozrite mu priamo do očí a kľudne sa spýtajte či ste mu niečo dlžný.

 

Šoková metóda

Pri využití tohoto spôsobu obrany sa musíte,venovať kolegovi, priateľovi, blízkemu, ktorý je pravdepodobne tiež manipulovaný aspoň 2-3 hodiny mimo domáceho alebo pracovného prostredia niekde na neutrálnej pôde.

Najprv požiadajte blízkeho aby si prečítal len zoznam charakteristických znakov (manipulátora) bez presného označenia o aký typ človeka sa jedná. Keď si zoznam prečíta spýtajte  sa  ho,  či  pozná  niekoho  vo  svojom  okolí,  kto  mu  pripomína  aspoň  10  znakov   z uvedeného zoznamu. Pokiaľ dospeje k nejakému menu konfrontujte si či ide o tú istú osobu ktorú myslíte aj vy a potom mu presne špecifikujte, že ide o manipulátora.

Tento  spôsob  privedie  vášho  blízkeho  k prehliadnutiu  na  základe  vlastného  rozlíšenia   a dospeje sám k poznaniu, že je manipulovaný. Takto bude ľahšie prehliadnutie akceptovať ako keby ste ho presviedčali vy na základe svojich sprostredkovaných zážitkov.

 

Postupná metóda

Pokiaľ sa v charakteristike s blízkou osobou nezhodnete, alebo máte pochybnosti, či niekomu  neublížite,     pokúste  sa  postupne  odhaľovať  využívané  manipulatívne  spôsoby     a poukazujte na konkrétne manipulatívne prejavy v správaní dotyčnej osoby. Bráňte sa kľudne, dôsledne a dôstojne pri prejavoch psychickej manipulácie a nadajte sa vtiahnuť do agresívnych protireakcií. Príklady reakcií:

 • Keď manipulátor vysloví nejasnú žiadosť trvajte na jej upresnení otázkami typu: Kde? Kto? Koľko? Ako ? – podľa toho, čo potrebujete upresniť.
 • Robte si záznamy na poradách pri zadávaní úloh a povinností a preformulujte nahlas pred manipulátorom, na čom ste sa dohodli a nechajte si správnosť od neho aspoň slovne potvrdiť.
 • Nenechajte zo seba robiť prostredníka vybavovania jeho žiadostí a odkazov – odmietnite zdvorilo ale jednoznačne. Pokiaľ to nedokážete použite formulku „Keď X,Y, uvidím, poviem mu že s ním chceš hovoriť:“

 

TRIDSAŤ CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKOV OSOBNOSTI

 

 1. Vzbudzuje u ostatných pocity viny odvolávajúc sa pritom na rodinné vzťahy, priateľstvo, lásku, profesionálnu zodpovednosť atď.
 2. Prenáša zodpovednosť na iných alebo sa zo svojej zodpovednosti snaží vykrútiť.
 3. Nevyjadruje jasne a jednoznačne svoje žiadosti, potreby, city a názory.
 4. Obyčajne odpovedá neurčito a vyhýbavo.
 5. Mení svoje názory, správanie a city podľa situácie alebo osoby, s ktorou je v
 6. Svoje žiadosti zakrýva logickými dôvodmi.
 7. Dáva druhým najavo, že nesmú nikdy meniť svoj názor, musia byť dokonalí, všetko vedieť a reagovať okamžite na žiadosť aj otázku.
 8. Spochybňuje kvality, schopnosti a osobnosť druhých, nenápadne iných kritizuje a posudzuje, hovorí o nich s dešpektom (opovrhnutím).
 9. Necháva svoje odkazy vybavovať inými ľuďmi alebo sa uchyľuje k nepriamemu vyjadreniu (namiesto osobného rozhovoru telefonuje, necháva písomné odkazy).
 10. Podnecuje podozrievavosť, rozdeľuje ľudí, aby mohol lepšie vládnuť a je schopný rozvrátiť manželstvo.
 11. Dokáže zo seba urobiť obeť, aby ho ostatní ľutovali (preháňa závažnosť choroby, sťažuje sa na neznesiteľných ľudí vo svojom okolí, na pracovné preťaženie a ).
 12. Nedbá na žiadosti iných ľudí (i keď tvrdí pravý opak).
 13. Využíva morálne zásady druhých na naplnenie vlastných potrieb (k jeho obľúbeným pojmom patrí ľudskosť, milosrdenstvo, rasizmus, hodnotenie „dobrá“alebo „zlá“ matka).
 14. Skryto sa vyhráža alebo celkom otvorene
 15. Netaktne mení tému uprostred
 16. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám, uteká z
 17. Zameriava sa na neznalosti druhých a snaží a vyvolať dojem, že „má navrch“.
 18. Klame
 19. Hovorí klamstvá, aby sa dozvedel pravdu, prekrúca a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí trebárs aj partnerovi alebo vlastným deťom.
 22. Neznáša kritiku a dokáže popierať celkom zrejmé
 23. Nedbá na práva, potreby a prianie druhých.
 24. Veľmi často žiada, vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.
 25. Jeho slovný prejav znie logicky a koherentne (súvisle a jednoliato), avšak jeho postoje, činy a spôsob života svedčia o pravom
 26. Používa lichôtky, aby sa zapáčil, dáva darčeky alebo nečakane preukazuje drobné služby.
 27. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a
 28. Ide za svojim cieľom veľmi dôsledne , ale na úkor iných.
 29. Nepriamo nás prinúti robiť veci, ktoré by sme pravdepodobne z vlastnej vôle
 30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria aj keď nie je prítomný.

 

Človeka u ktorého je možné rozpoznať v správaní prinajmenšom osem (8)  charakteristických znakov z tohoto zoznamu označujeme ako manipulátora. Správanie danej osoby sa už nedá považovať za celkom normálne. Manipulátori, ktorých odhalíte však zvyčajne dosiahnu 15 a viac bodov. Človek s 20 charakteristickými znakmi znamená vážne ohrozenie nášho psychického aj fyzického zdravia.


Prameň: Isabelle Nazare-Aga:  Nenechte  sebou manipulovat  (Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit)
Portál, Praha 1999
Voľne spracovala Mgr. Ivana Škodová