Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových
Autor: Mgr. Martin Štofan,  Marec 2009


1.JEHOVOVI SVEDKOVI A (JS) – HISTORICKÝ PREHĽAD

Problematike Jehovových svedkov je venovaná značná publicita, záujem i obavy verejnosti. Vplyv tejto náboženskej organizácie na jednotlivca i rodinu je nesporný. Na Slovensku sa stretávame najmä s apológiami voči nim v podobe prekladov zo zahraničia, no sprostredkujúcich nepresné alebo archaické informácie.

Táto literatúra je však užitočná ako zdroj odkazov na ďalšie informácie. Výpovede bývalých členov a seriózne a aktuálne informácie možno nájsť v slovensko m časopise Rozmer1 a českom Dingir 2 a na pravidelne aktualizovanej internetovej stránke http://www.straznavěž.cz.

Na Slovensku sa doposiaľ Jehovovým svedkom nevenovali kvalifikačné práce, pričom v Českej Republike sme zaznamenali niekoľko odborných prác z rôznych aspektov vedy.

Medzi najhodnotnejšie patria:

  • Náboženská společnost a stát.
  • Historie svědků Jehovových v Československu3 ,
  • Svědkové Jehovovi v České republice – prožívání a postoje bývalých členu 4  a
  • Život je svatý Svědkové Jehovovi a otázka krve 5

Podrobný zoznam literatúry o tejto náboženskej organizácii publikovaný v Čechách a na Slovensku vrátane literatúry vydanej Jehovovými svedkami uvádzame v závere článku. Najnovšou publikáciou je kniha Raymonda Franza, bývalého člena Vedúceho zboru Jehovových Svedkov Hledání křesťanské svobody 6

Monografia však prekračuje rámec jednej náboženskej konfesie a tým sa stáva univerzálnou i proti rizikám vplyvu ďalších sporných spoločenstiev alebo negatívnych tendencií v etablovaných organizáciách. Franz zároveň ponúka introspektický pohľad pre každého hľadajúceho, poukazuje na osídla psychickej manipulácie a povzbudzuje ku osobnej zodpovednosti.

Jedinou pôvodnou monografiou o Jehovových svedkoch vydanou na Slovensku je kniha od Kolomana Kahana s rovnomenným názvom Jehovovi Svedkovia7  , ktorá sa síce nesie v duchu socialistickej ideológie, no objektívne popisuje organizáciu NSJS a opiera sa o množstvo prameňov. Ako jediná (v socialistickom Československu) prináša sociologický výskum a porovnanie vtedajších okresov Prievidza a Humenné.

1.1 Zaradenie Jehovových svedkov

Pri zaraďovaní akejkoľvek skupiny, organizácie alebo cirkvi sa stretávame s rôznymi neraz až p rotichodnými názormi. U Jehovových svedkov v intervale, kde Pavel Procházka hovorí o NSJS že,:

„ju nepovažuje za kresťanskú cirkev, ale náboženskú spoločnosť, pretože nevyznávajú Trojjediného Boha a iné tradičné pravdy kresťanského pravoveria“

až po názor, že

„patria medzi najznámejšie súčasné sekty, ktoré vznikli odštiepením od katolíckej cirkvi (na základe svojského výkladu Biblie), patrí sekta Svedkovia Jehovovi, ktorá postupne nadobúda čoraz viac znakov cirkvi.“

Podľa nášho názoru ani jedna s týchto definícii nevystihuje NSJS pravdivo. Našou úlohou nie je posudzovať pravdivosť učenia Jehovových svedkov.

Z tohoto pohľadu zaradenie akejkoľvek skupiny nezahŕňa to, čomu kto verí, ale to, čo a ako robí. Práve z tohoto aspektu sa javia ako sporné a manipulatívne spoločenstvo s dopadom na indoktrináciu jedinca a kvalitu rodinných vzťahov. Pri začlenení náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov sa prikláňame k zaradeniu medzi sporné spoločenstvá, i keď navonok sa snažia interpretovať ako seriózna a etablovan á cirkev.

Lukáš Humpl hovorí o domnienke, že nepatria medzi vyslovene extrémne a nebezpečné skupiny, ale vzhľadom na ich početnosť a aktívnosť by mali byť odborníci sociálnych inštitúcii schopní pomôcť im ako potencionálnym sociálnym klientom. Jehovovi svedkovia sa sami o sebe vyjadrujú:

„že sa v žiadnom prípade nestali nejakou sektou vybudovanou na osobnosti ktoréhokoľvek z (týchto) mužov“ 11

ako Charles T. Russell, Joseph F. Rutherford, Nathan H. Knorr a Frederick W . Franz a rovnako iní, ktorí slúžili a slúžia ako členovia Vedúceho zboru. Uvádzajú že,

„majú naopak len jedného vodcu, Krista.12

Na druhej strane, z histórie pôsobnosti Strážnej veže13 vidno, že mala neobmedzenú moc nad životmi a rozhodovaním svojich členov. Postupne sa tvrdý kurz politiky zjemnil a nepôsobia tak dogmaticky. Formy psychickej manipulácie však nadobúdajú sofistikovanejšie atribúty, ktoré sú charakteristické i pre iné zoskupenia.

U NSJS je to zrejmé aj z opatrnosti predpovedí, ktoré už nie sú zamerané na konkrétne predpovede rokov, ako to bolo v minulosti. Väčšina členov však považuje Vedúci zbor za rozhodujúcu autoritu. Súvisí to aj s druhou otázkou pri krste, na ktorej bezvýhradne trvajú, a uchádzač o krst musí povedať jednoznačné „áno“. Otázka znie:

„veríš že si v spojení s organizáciou, ktorá je vedená Božím duchom?“.

Preto sa počas rokov organizácia 14 označovala aj ako ,matka’ a výklady organizácie ako ,súčasná pravda’, ktorá bola záväzná pre jej členov. Podľa prepisu a odpovede Frederika Franza, ktorý bol zastupujúcim prezidentom spoločnosti Strážna veža pred škótskym, súdom odpovedal na otázku záväznosti prijatia všetkých náuk spoločnosťou15: otázka:

Je přijetí těchto nauk pro vaše členy dobrovolné, nebo je jejich přijetí nutností pro ty, kdo chtějí z ůstat členy vaší společnosti?

odpoveď:

Je to nutností. O nutnosti prijatia výkladov spoločnosti môžeme hovoriť ako o norme záväznosti pre jej členov.

1.2 Genéza Jehovových svedkov

Vznikli v druhej polovici 19-teho storočia ako samostatné skupiny bádateľov Biblie v Spojených štátoch amerických a postupne rozširujú svoju činnosť do ostatných svetadielov. V roku 2008 dosahujú 7 miliónov aktívnych členov.

Charles Taze Russell
Charles Taze Russell

Začiatok činnosti Jehovových svedkov spájame s menom Charles Taze Russell (1852 –1916). Tento muž bol ovplyvnený, v poslednej fáze rozhodova nia, najmä Villiamom Mullerom – americkým priekopníkom v adventistickom hnutí a adventistom Nelsonom H. Barborom vydavateľom časopisu posol rána (Herald of the morning)16

V roku 1877 Russell a Barber vydávajú spoločne knihu „Three Worlds, and the harvest of this world“ (Tri svety a žatva tohoto sveta), táto kniha sa zaoberá aj chronológiou predpovedí obdobia času konca. V roku 1879, v mesiaci júl začína Russell (27 ročný) vydávať Strážnu vežu (ZION’S W ATCH TOW ER AND HERALD OF CHRIST’S PRESENCE), ktorá je dod nes hlavným časopisom Jehovových svedkov.

V roku 1914 vychádza každé číslo v náklade asi 15  6 000 výtlačkov17. V roku 2004 dosahuje tento časopis priemerný náklad 26 600 000 výtlačkov v 148 jazykoch, čo predstavuje štvornásobok aktívnych členov.

Od roku 2008 dochádza k zmene v štruktúre časopisu Strážna veža, pričom jedno vydanie z prvého dňa v mesiaci je určené širokej verejnosti, vychádza v priemernom náklade 37 100 000 kusov a druhé z 15-teho dňa mesiaca je používané na interné štúdium členov.

1.2.1 Ruská forma Jehovizmu

Pre zakladateľov nových náboženstiev je charakteristické, že preberajú učenie iných. Nie je nič neobvyklé, keď nové učenie vzniká ako kompilát názorov a spisov. O Russellovi, zakladateľovi Jehovových svedkov hovorí kniha Svědkové Jehovovi hlasatelé božího království18, že:

Bol druhým synem Josepha L. Russella a jeho manželky Anny Elizy, rozené Birneyové, kteří byli presbyteriáni skotsko – irského původu. (…) Přestože byl Charles vychován jako presbyterián, vstoupil časem do kongregacionalistické církve. (…)  Mladý Russel však nebyl ateista; nemohl prostě přijmout bežně chápané nauky církví. Vysvětlil:

„Postupně jsem byl doveden k náhledu, že každé vyznání sice obsahuje nějaké pravdivé prvky, ale celkově jsou všechna vyznání scestná a odporují Božímu slovu.“ (…)

Russel se tedy odvrátil od církevních vyznání a při hledání pravdy prozkoumal některá přední východní náboženství; shledal však, že ho ne uspokojují. Ruský bádateľ Moskalenko 19 poukazuje na vznik tzv. Iljinského Jehovizmu na Urale už v 40-tych rokoch 19 -teho storočia (zkladateľ Iljin – rusky: H. С. Илъин 1809 -1890), ktorého učenie korešponduje s učením tejto americkej náboženskej spoločnosti, objavujúcej sa koncom 19 -teho storočia. Angličan Dixon zozbieral o Iljinovi i jeho sekte veľa materiálov.

Jeho kniha vyšla v Londýne v roku 1870 pod  7 názvom Slobodné Rusko (Free Russia) a bola dostupná okrem Británie v USA, Kanade a Rusku. Pri porovnaní o boch (iljinského uralského jehovizmu a amerického russellovského) Moskalenko hovorí že,:

„nie je veľa odlišnosti v teologickom obsahu vierouky (symboloch viery)“ 20 .

Vplyv Ruského Uralského Iljinského jehovizmu na americký nie je bližším predmetom nášho záujmu. Jeho vplyv na zakladateľa Charlesa Taze Russella zakladateľa Jehovových svedkov sa javí reálny.

1.2.2 Vývoj v počte členov

V roku 1914 má organizácia asi 5 100 aktívnych členov. 29. júla 1931 prijali meno Jehovovi svedkovia, dovtedy boli známi ako bádatel ia biblie 21. V roku 1935 je aktívnych 56 153 členov, a na celom svete pôsobia 149 krajinách a ostrovoch.

V roku 1975 dosahujú 2 179 256 aktívnych členov. Rok 1992 – Ich činnosť zaznamenávame v 229 štátoch a územiach s celkovým počtom aktívnych členov 4 472 787. V roku 2004 počet aktívnych členov dosahuje 6,5 milióna.

1.2.3 Zákonné korporácie

WATCH TOWER
WATCH TOWER

Zákonné korporácie (akciové spoločnosti), ktoré zastrešujú ich činnosť. Zion’s watch tower tract society vytvorená v roku 1871 a potom v zákone zaregistrovaná v štáte Pensylvánia 15.decembra 1884.

V roku 1896 bolo jej meno zmenené na WATCH TOW ER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENSYLVANIA. PEOPLES PULPIT ASSOCIATION – utvorená v roku 1909 v spojitosti s hlavným presťahovaním kancelárií spoločnosti do Brooklynu v New Yorku.

V roku 1939 bolo meno spoločnosti zmenené na W ATCHTOW ER BIBLE AND TRACT SOCIETY, Inc. Od roku 1956 je známa ako WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK Inc..

 

 

1.2.4 Menia učenie

Jehovovi svedkovia sú známi tým, že veľakrát menili svoje učenie vrátane chronológie. Neraz tieto zmeny označovali ako „súčastná pravda“, ako príklad uvádzame: „veľmi málo (zo súčasných svedkov) si uvedomuje, že po dobu takmer päťdesiat rokov spoločnosť Strážna veža vo svojej role proroka oznamovala a hlásala, že takáto neviditeľná prítomnosť (čas konca) začala v roku 1874.

Jehovovi svedkovia to učili ešte v roku 1929, pätnásť rokov po roku 1914. Jehovovi svedkovia dnes veria, že Kristus svoju kráľovskú vládu oficiálne započal v roku 1914. Strážna veža po desiatky rokov učila, že sa to udialo v roku 1878. Jehovovi svedkovia dnes veria, že ,posledné dni‘, a ,čas konca‘, tiež začali v roku 1914.

Časopis Strážna veža učil takmer pol storočia, že ‘posledné dni‘ začali v roku 179922. Zároveň uvádzame, že ako oficiálne stanovisko spoločnosti a Jehovových svedkov, je to najstarší dátum spájaný s časom konca. Tento výklad bol prijatý od Georga Bella, ktorý ho publikoval v roku 1796. Udalosti času konca boli spájané s revolučnými ud alosťami vo Francúzsku.

Aj dnes, v roku 2008, 7 miliónov činných Jehovových svedkov verí a učí, že Kristova neviditeľná prítomnosť začala v roku 1914. Zároveň s týmto dátumom spájajú aj posledne dni tohoto sveta.

1.3 Genéza Jehovových svedkov v Čechách a na Slovensku

Pri číselných údajoch sa môžeme stretnúť s rozpormi medzi rôznymi zdrojmi informácií. Pri číselných údajoch vychádzame zo štatistík publikácii spoločnosti Strážna veža, ktorá zastrešuje činnosť Jehovových svedkov a zároveň vedie dôsledne štatistiky.

Prvý kontakt Jehovových svedkov, v tom čase boli známy ako bádatelia biblie (medzinárodné združenie bádateľov biblie), bol ešte v období Rakúsko–Uhorskej monarchie, keď vtedajší prezident a majoritný akcionár spoločnosti Charles Taze Russell v roku 1891 navštívil Prahu. V roku 1907, po krátkej návšteve vtedajšieho prezidenta spoločnosti Watch Tower Russella začal navštevovať raz mesačne Severné Čechy pán Erler, pochádzajúci z Drážďan v Nemecku.

Oficiálne dejiny s aktívnymi domácimi hlásateľmi sú spojené s rokom 1912, keď na územie Slovenska prišli z Maďarska Károly Szabó a József Kiss. Kniha Svědkové Jehovovi – hlásatelé Božího království na str. 431 uvádza:

„Pred prvou svetovou vojnou boli rozosiate semená biblickej pravdy i vo východnej Európe a niektoré sa ujali. V roku 1908 sa jedna pokorná Maďarka, Andrásné Benedeková, vrátila do Rakúsko–Uhorska, aby sa delila s inými o dobré veci, ktoré sa dozvedela. Dva roky po tom, sa do tejto krajiny vrátili i Károly Szabó a József Kiss a šírili biblickú pravdu hlavne na územiach, ktoré boli neskôr známe ako Rumunsko a Československo.

1.3.1 Historický prehlad

Ďalej uvádzame iba veľmi stručný prehľad o Jehovových svedkoch z kvantitatívneho aspektu v Čechách a na Slovensku:

1912

Oficiálny začiatok aktívnych svedkov n a území dnešného Slovenska.

1918

Koniec prvej svetovej vojny, rozpad Rakúsko – Uhorskej monarchie a na území Československa pôsobili v jazykoch maďarskom, ruskom, rumunskom a nemeckom.

1922

Zo Spojených štátov amerických sa vrátilo niekoľko bádateľov biblie, aby venovali pozornosť slovensky hovoriacemu obyvateľstvu. V tom istom roku bola vydaná kniha od Rutherforda v češtine s názvom „Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú“.

1923 

„Najneskôr od roku 1923 bolo každý mesiac dostupné 16 stranové vydanie Strážnej veže v českom jazyku“23. V tomto období začala pôsobiť dvojica aktivistov na území dnešného Česka.

1928

V Československu pôsobí 25 skupiniek a 112 aktívnych členov.

1932

 14.-16. máj – medzinárodný zjazd v Prahe, kde počet návštevníkov dosiahol účasť 1500. V Čechách sa objavuje časopis Zlatý vek , dnes známy ako Prebuďte sa!.

1935

Počet aktívnych členov bol 1198. Pre porovnanie uvádzame aj iné krajiny. V tomto roku bolo na celom svete činných 56 153 členov pôsobiacich v 115 štátoch. Iba dva štáty mali viac ako 10 000 členov (USA, Nemecko). Československo patrilo k ďalším siedmym krajinám, ktoré mali viac ako tisíc aktívnych členov a menej ako šesťtisíc (Austrália, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Poľsko a Rumunsko). Pre porovnanie Maďarsko malo 384 aktívnych členov.

V rokoch 1948-1950

dochádza v Československu ku vzrastu o 52% z 1581 na 2403. Pre povojnové obdobie je charakteristický vysoký nárast.

1951

 Na území Československa pôsobí 3705 aktívnych členov.

1959

Nastáva pokles na 2105 aktívnych členov. V tomto období dochádza k schizme24 – rozdeleniu organizácie v Československu vzhľadom na výklad organizácie ohľadne pojmu „nadriadené vrchnosti“ 25, a spolupôsobenia štátnej bezpečnosti. V tomto období sa oddelilo viac ako 1000 členov26

1975

Tento rok bol spojený s viacerými očakávaniami. Všeobecne sa očakával Boží zásah, ako príklad uvádzame následovný text: „podľa spoľahlivej biblickej chronológie skončí 6000 rokov od stvorenia človeka v roku 1975 a siedme tisícročné obdobie ľudských dejín začne v jeseni 1975“ 27,

„Pre ľudstvo by to bolo nanajvýš časové. Bolo by to vhodné aj od Boha… Nebola (by) 28 to ani náhoda alebo zhoda okolnosti, ale bolo by to podľa láskyplného zámeru Jehovu Boha, aby panstvo Ježiša Krista, Pána sabatu, prebiehalo súbežne so siedmim tisícročím ľudskej existencie.“ 29 Po nesplnení očakávaní spojených s týmto rokom dochádza k stagnácií a poklesu členov.

1982

Od tohoto roku Poľská vláda povolila Jehovovým svedkom konať jednodňové zjazdy v prenajatých priestoroch. Neoficiálne sa ich sporadicky účastnia aj svedkovia z Československa.

1985

 V Poľsku sa konajú 4 veľké zjazdy v mesiaci august s celkovou účasťou 94 134 delegátov.

1987

Na území Českej socialist ickej republiky pôsobí 9870 aktívnych členov, najviac v Prahe a na Ostravsku, vrátane veľkého počtu zo Slovenska. Na Slovensku je najviac členov v Bratislave a v niektorých častiach Východného Slovenska.

1989

V Čechách je 11 394 aktívnych členov. Československé úrady povoľujú 10 000 členom vycestovať na medzinárodne zjazdy do Poľska. Zjazdy sa konali v lete v mestách Chorzowe, Poznani a Varšave s celkovou účasťou 166 518 delegátov vrátane veľkého počtu účastníkov z vtedajšieho Sovietskeho Zväzu.

1990

Okrem miestnych (krajských zjazdov) sa koná v Prahe na Štadióne E. Rošického celoštátny zjazd s účasťou 23 876, z toho je 1824 pokrstených.

1991

 9.-11.augusta sa koná medzinárodný zjazd v Prahe na Strahovskom štadióne z účasťou 74 587 prítomných, z toho 29 119 z Československa, 26 716 z Nemecka, 12 891 z Poľska a 5 857 z ďalších 36 štátov. Celkovo je pokrstených 2337 nových členov, z toho 1760 z Československa.

1993

 1. januára vznikajú dva suverénne štáty Česká republika a Slovenská republika. Činnosť org anizácie je koordinovaná samostatne v každom štáte najprv pod správou rakúskej odbočky a miestnymi zemskými výbormi a neskôr samostatnými odbočkami.

Zákonná registrácia

NSJS bola na Slovensku dosiahnutá 22. marca 1993 ministerstvom kultúry a v Českej republike 1. septembra 1993.

 Na územi Čiech a Slovenska

bola činnosť Jehovových svedkov úplne zakázaná 46 rokov.

Pre obdobie tesne pred rozpadom totalitného systému je charakteristický značný prílev nových členov. Je to spôsobené uvoľnením napätia medzi štátom a organizáciou Jehovových Svedkov. Počiatočné roky náboženskej slobody charakterizuje eufória a nadšenie, no v ďalších rokoch dochádza v Českej republike aj na Slovensku ku stagnácii a k poklesu ako možno vidieť z nasledujúcej tabuľky a grafu:

1.3.2 Vysvetlenie základných pojmov v tabuľke:

– Zvestovateľ(kazateľ) – aktívny člen, ktorý sa podieľa na rozširovaní literatúry medzi nečlenov alebo pôsobí verbálne medzi nečlenmi. Nemusí byť pokrstený. Medzi zvestovateľov sa v štatistikách neuvádzajú ani tí členovia, ktorí sú pokrstení a nechcú a neodovzdávajú správu o svojej činnosti (interne sa označujú ako nepravidelní alebo nečinní).

– Rok – tzv. služobný rok – začína 1.septembra a konči 31. augusta.

– Zbor – relatívne samostatná jednotka podliehajúca vedeniu v danej krajine alebo oblasti, riadiaca sa pokynmi vedúceho zboru. Priemerne má 70 aktívnych členov (10 -200)

– Vzrast – (prípadne pokles) – určuje rozdiel oproti priemeru minulého služobného roku vyjadrený v percentách. 13

– Pokrstená osoba – je tá, ktorá sa pre tento kr ok rozhodne a spĺňa podmienky organizácie, krstom sa stáva plnohodnotným členom.

– Pamätná slávnosť – je to jediná udalosť, ktorou si pripomínajú Jehovovi Svedkovia pamiatku na smrť Ježiša Krista, a ktorá korešponduje s obdobím Veľkej noci. Medzi prítomnými sú zahrnutí zúčastnení aktívni a pasívni členovia, tiež pozorovatelia a pozvaní. Účasť je dobrovoľná a vstup voľný.

– CS – Súhrnné údaje za Českú republiku a Slovenskú republiku

– CZ – Česká republika

– SK – Slovenská republika

Tabuľka a graf – spracované autorom práce na základe interných materiálov JS, Ročeniek 1991 až 2009, knihy JS hlasatelé božího království, Strážnych veží s 1. januára a februára príslušných ročníkov.

Vývin v počte JS v Čechách a na Slovensku
ROKŠTÁTVRCHOL
AKTÍVNYCH
ČLENOV V
DANOM ROKU
POMER KU
POČTU
OBYVATEĽOV
PRIEMER
AKTÍVNYCH
KAZATEĽOV
VZRAST (POKLES)
OPROTI PRIEMERU
PREDCHÁDZAJÚCEH
O ROKA V %
POČET
POKRST
ENÝCH
POČET
ZBOROV
OČET
BIBLICKÝCH
ŠTÚDIÍ
ÚČASŤ NA
PAMäTNEJ
SLÁVNOSTI
1935 Cs  1 198 – – –
1990 Cs – – 20 625 –
1991 Cs 23 767 655 23 035  12%
1992 Cs 25 435 612 24 884   8%
1993 Cz 15 713 656 15 275 ↑  6%
 svk Sk 11 100 479 10 874 ↑  4%
1994 Cz 16 268 635 ↑  5%
svk Sk 11 714 456 ↑  5%
1995 Cz 16 777 616 ↑  1%
svk Sk 12 272 437   4%
1996 Cz 16 659 619 0
svk Sk 12 443 432   3%
1997 Cz 16 537 623   1%
svk Sk 12 587 428   1%
1998 Cz 17 061 603  -1%
svk Sk 12 880 419 0
1999 Cz 16 301 631  -1%
svk Sk 12 416 435  -1%
2000 Cz 16 418 625  -2%
svk Sk 12 596 429 0
2001 Cz 15 822 651  -1%
svk Sk 12 263 441  -1%
2002 Cz 15 901 641  0
svk Sk 12 422 434  0
2003 Cz 15 833 645  0
svk Sk 12 288 438  0
2004 Cz 15 779 647  0
svk Sk 12 100 445  -1%
2005 Cz 15 617 655  -1%
svk Sk 11 785 457  -2%
2006 Cz 15 488 662  -1%
svk Sk 11 489 469  -2%
2007 Cz 15 662 658   1%
svk Sk 11 469 470  -1%
2008 Cz 15 492 673  -1%
svk Sk 11 217 482  -2%

 

[1] Rozmer – časopis pre kresťanskú a duchovnú orientáciu vydávaný ako štvrťročník, vydávaný od roku 1998, vydavateľ: Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt a Ekumenická rada cirkvi v SR. Bližšie informácie o NSJS v Rozmere č. 1 -3/2007, internet: http://www.rozmer.sk
[2] Dingir – Časopis Dingir vznikol roku 1998 ako populárne odborný časopis, ktorý sa z hľadiska religionistiky zaoberá súčasným nábožensk ým životom, pričom náboženstvo ani jeho jednotlivé formy nepropaguje ani neodsudzuje a snaží sa pristupovať nepredpojato. Redakčnú radu zastrešujú české religionistické pracoviská univerzít v Prahe, Pardubiciach a v Ostrave. Vychádza štvrťročne, , internet : http://www.dingir.cz
[3] MARTINEK, B.: Náboženská společnost a stát. Historie svědků Jehovových v Československu. Praha 2000, 64 s.
[4] HUMPL, L.: Svědkové Jehovovi v České republice – prožívání a postoje bývalých členů. (rigorózna práca), Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2002, s. 207.
[5] MALÝ, M. a kol.: Život je svatý Svědkové Jehovovi a otázka krve. nakl. L. Marek, Pekařská 18, Brno 2006, ISBN 80 -86263-86-X, s. 306.
[6] FRANZ, R.: Hledání křesťanské svobody. Praha 2007 , ISBN 978-80-87168-03-5, s. 616.
[7] KAHAN, K.: Jehovovi svedkovia. Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1988, 1.vyd. s. 261.
[8] PROCHÁZKA, P.: Cirkev a sekty. Pdf. UMB v Banskej Bystrici. 2004, ISBN 80 -8055-919-8, s. 37. 18
[9] SOPÓCI Ján a kol.: Základ y sociológie. SPN Bratislava 1995, s. 106.
[10] Spracované podľa: HUMPL, L.: Svědkové Jehovovi v České republice – prožívání a postoje bývalých členů.s.7.
[11] S. J. – Hlasatelé Božího Království: W atch tower 1993, s. 117
[12] tamtiež
[13] Vedúci zbor je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje o celej činnosti organizácie. Skladá sa z neurčitého počtu členov. Strážna veža – je právny nástroj Vedúceho zboru a vydavateľ časopisov Strážna veža a Prebuďte sa! a ostatnej literatúry.
[14] myslené tým vedúci zbor a lebo prezident spoločnosti
[15] FRANZ, R.: Hledání křesťanské svobody. Praha 2007, ISBN 978-80-87168-03-5, s. 27.
[16] Raymond Franz: Krize svědomí. Návrat domů: 1998, s. 137
[17] S. J. – Hlasatelé Božího Království: W atch tower 1993, s. 48
[18] S. J. – Hlasatelé Božího Království: W atch tower 1993, s. 42-43
[19] MOSKALENKO: Súčasný jehovizmus. Novosibirsk 1971 s. 31-33
[20] MOSKALENKO:Súčasný jehovizmus. Novosibirsk 1971 s.6. 19
[21] S. J. – Hlasatelé Božího Království: W atch tower 1993, s. 433.
[22] Raymond Franz: Krize svědomí. Návrat domů: 1998, s. 138
[23] ročenka Jehovových svedkov 2000 s. 154
[24] schizma – rozštiepenie, rozkol cirkevnej jednoty
[25] či sú týmito vrchnosťami Boh a Ježiš alebo vládne autority – uvádzame že tento výklad sa viac krát menil, no bližšie sa tejto problematike nevenujeme
[26] ročenka Jehovových svedkov 2000 s. 190
[27] Večný život v slobode Božích synov, s.28 ods.41
[28] doplnené pre zmysel textu
[29] Večný život v slobode Božích synov, s.29 ods.43