Podnet:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Žiar nad Hronom

Pansophia – spoločnosť pre vedu a poznanie n.o. nezisková organizácia poskytujúca verejno-prospešné služby bola založená 3.11.2006 so sídlom: Rybárska 18, Trenčín – www.pansophia.sk .

Názov je odvodený od pojmu pansofia (vševeda) znamená univerzálnu vedu, sústavu všetkého poznania s myšlienkou jednej harmónie a univerzálneho najvyššieho poriadku – napríklad aj pre J.A.Komenského bola pansophia ideálom, ku ktorému sa snažil svojim dielom dopracovať.

Cieľom n.o. Pansophia je spájať vedné odbory – humanitné aj prírodovedné, poskytnúť ucelený pohľad na svet a podporovať vedu a výskum. Medzi zakladajúcich členov patrí profesor RNDr. Július Krempaský DrSc (1931) – významný vedec v oblasti termofyzikálnych vlastností, autor 6 patentov a propagátor vedy. Napísal 85 vedeckých publikácií, knihu Veda versus viera (2006), v ktorej sa snaží na základe súčasného stavu poznania a vedeckých argumentov hľadať súvislosti a presahy do Biblie a kresťanskej viery.

Hlavné aktivity n.o.Pansophia:

  • Prednášky pre základné a stredné školy s témami – vesmír, história, zdravý životný štýl, fyzika, drogy.
  • Metamorfózy – cyklus vedeckých popularizačných besied pre verejnosť v spolupráci so SAV – napr.: prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc., Prof.Ing.Štefan Luby DrSc., Jiří Grygar …

 

Zhrnutie

 

Podľa analýzy webovej stránky www.pansophia.sk podľa nášho názoru vedená organizácia vykonáva záslužnú a zmysluplnú činnosť nielen popularizáciou vedy – najmä prírodovedných vedeckých disciplín, ale aj ich systematickým prepájaním s filozofiou, morálkou a rozvojom kritického myslenia. Podľa nášho názoru je celkovo činnosť združenia Pansophia užitočná, napriek tomu sa domnievame, že otázna je realizácia tém o drogách, ktoré sú v ponuke pre II. stupeň základných a stredných škôl.

 

Otázne sú iba ponúkané prednášky: Drogy cesta nikam, lektor Mgr.Michal Kyjačik (história, politológia, trénerstvo) a Ing. Michal Vodička (člen SAV technika, školy v prírode) a Drogy – dráma závislosti s lektorom Ing. Karolom Herianom PhD. (koučing sebarozvoja). Uvedené témy sú v školách  spojené s primárnou prevenciou a podľa ponuky, ktorú školy dostali, je zrejmé, že sú realizované ako prednášky jednorazové, hromadné, časovo obmedzené (45-90 min.), čo je v priamom rozpore so zmysluplnou a efektívnou primárnou prevenciou.

 

Ďalšia ponuka Divadlo poznania s témou Drogy – dráma závislosti (DP24) je možno zaujímavá forma, ale kvalitu ani odbornosť ponúkaných akcií nevieme posúdiť, pretože sme ich zatiaľ nemali možnosť vidieť. Minimalistickou požiadavkou je debatovať so žiakmi pred predstavením a pripraviť ich tak na tému a po predstavení sa s nimi porozprávať o zážitkoch, ich názore na predstavenie a tému, spracovať emócie, prípadne kriticky zhodnotiť sporné miesta predstavenia a vyzdvihnúť pozitíva. V princípe však platí, že v prevencii sú najmenej účinné a neefektívne jedno rázové a hromadné akcie.

 

Vzhľadom k týmto vážnym argumentom neodporúčame takto koncipovanú  ponuku s drogovou problematikou n.o. Pansophia v školách realizovať pokiaľ nebudú využité v rámci dlhodobej stratégie predchádzajúcich a nadväzujúcich akcií v akčnom pláne drogovej prevencie na škole.  

Navrhujeme preto pracovníkom poradne (prípadne koordinátorom prevencie), aby osobnou návštevou ponúkané akcie najprv posúdili. V prípade, že spĺňajú odborné kritériá (téma aj lektori) myslíme si, že prednášky n.o. Pansophia je možné na školách realizovať v rámci dlhodobého  plánu prevenčných aktivít na školách tak, aby prevencia bola zmysluplná, efektívna s cieleným dopadom na kritický postoj žiakov a študentov ku drogám, šírenie zdravého životného štýlu a zmysluplného trávenia voľného času.

 

Spracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, 3.11.2015