betesda

Analýza prevenčných besied Spoločenského centra Betesda

(približná poloha centra Betesda)   Na požiadanie CPPPaP v Rimavskej Sobote sme preskúmali ponuku besied v rámci prevencie proti drogám a kriminalite pre základné a stredné školy od betesda.sk. Citujeme ponuku: „.. s pánom zo Švédska Korneliusom Novakom“. Témy besied: „Moment keď strácaš kontrolu (závislosti), Osobné skúsenosti vyhadzovača na diskotéke, Zmysel života, Morálne hodnoty-Čo je v živote skutočne dôležité?“ Forma: „Najideálnejšie je mať dvojhodinovku pre spojené ročníky 45 min.+prestávka+45 min. takže obsiahne 2 témy. Ale nechám to na vaše uváženie, aké a koľko.“ Skúmali sme stránku www.betesda.sk, kde sú uvedené ďalšie témy pre verejnosť, napr.: Božie zázraky-moje vlastné skúsenosti,  Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky na zlých ľudí?  Z ponuky je zrejmé, že ide o evanjelizáciu misionára, čo pán Novak aj verejne deklaruje.   Kto… Read More

Continue Reading