betesda

(približná poloha centra Betesda)

 

Na požiadanie CPPPaP v Rimavskej Sobote sme preskúmali ponuku besied v rámci prevencie proti drogám a kriminalite pre základné a stredné školy od betesda.sk. Citujeme ponuku: „.. s pánom zo Švédska Korneliusom Novakom“. Témy besied: „Moment keď strácaš kontrolu (závislosti), Osobné skúsenosti vyhadzovača na diskotéke, Zmysel života, Morálne hodnoty-Čo je v živote skutočne dôležité?“ Forma: „Najideálnejšie je mať dvojhodinovku pre spojené ročníky 45 min.+prestávka+45 min. takže obsiahne 2 témy. Ale nechám to na vaše uváženie, aké a koľko.“ Skúmali sme stránku www.betesda.sk, kde sú uvedené ďalšie témy pre verejnosť, napr.: Božie zázraky-moje vlastné skúsenosti,  Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky na zlých ľudí?  Z ponuky je zrejmé, že ide o evanjelizáciu misionára, čo pán Novak aj verejne deklaruje.

 

Kto je Kornelius Novak?

Narodil sa v roku 1975 v Rumunsku v kresťanskej rodine nemeckých misionárov. Po vojne sa vysťahovali ako nežiaduci z komunistickej krajiny do Nemecka. Rovesníci ho odmietali, preto cvičil kulturistiku, venoval sa skautingu. Neplnoletý spôsobil dopravnú nehodu, búril sa proti spoločnosti, pohyboval sa medzi motorkárskymi gangmi a robil vyhadzovača na diskotékach. Po stretnutí s Cirkou adventistov siedmeho dňa (tzv. Sobotisti) konvertoval, vyštudoval teológiu a stal sa kazateľom.

Žije na samote vo Švédsku, je ženatý, bezdetný. Píše knihy s príbehmi o svojich priateľoch a vplyve viery na ich životy. Je zamestnaný ako pastor a pouličný misionár – evanjelizuje na pozvanie zborov v Nórsku, Čechách aj na Slovensku. Evanjelizačné turné trvá 1-2 mesiace, predáva knihy s kresťanskou tematikou, pozýva na zhromaždenia v zbore, kde má vlastné kázne s prekladom. U nás bol od roku 2012 na misionárskom prednáškovom turné každý rok. Skúmali sme viac videí s kázňami Kornelia Novaka, napríklad Žiť v harmónii s Bohom a nenachádzali sme emočne preexponované prejavy viery, psychickú manipuláciu, ani biblický fundamentalizmus, ktorý sa prejavuje v niektorých kresťanských spoločenstvách aj charizmatických cirkvách.

Evanjelizácie robí na pozvanie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD). Cirkev založila v USA v roku 1844 Ellen Gould Whiteová (sabatizmus – slávenie soboty, kladú dôraz na zdravý spôsob života a stravovanie podľa Starého zákona). V ČR aj SR sú štátom uznanou legálnou cirkvou. Zapájajú sa do ekumenickej spolupráce s niektorými legálnymi cirkvami (napr. Apoštolská cirkev).

 

CASD je celosvetová cirkev, vedenie tvorí Generálna konferencia, ktorá spravuje pätnásť svetových divízií. Jednou z nich je Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa rozdelená na tri združenia: Slovenské, Moravsko-SliezskeČeské. Každé zastrešuje jednotlivé zbory na svojom území. Majú vlastný teologický seminár, odbornú školu pre lektorov, klub pre deti Pathfinder, medzinárodnú humanitárnu organizáciu ADRA, vydavateľstvo Advent Orion zamerané na zdravú stravu, výchovu aj detskú kresťanskú literatúru. Presadzujú zdravý životný štýl s dôrazom na vedecké výskumy a poznatky z oblasti zdravej výživy. Prevenciu organizujú cez občianske združenie Život a zdraví ČR, Život a zdravie SR – lektorsky sú prepojené na Loma Linda University v USA pri CASD v USA. Realizujú projekt Klubov zdravia s cieľom šíriť zdravý životný štýl a zdravia Newstart.

Chceme oceniť, že organizácie patriace pod Cirkev adventistov siedmeho dňa šíria zdravý životný štýl na základe poznatkov vedy, spolupracujú s odborníkmi a dbajú na vzdelávanie svojich lektorov. Našli sme však aj spornú tému ponúkanú školám vo forme prednášok s obsahom pseudovedeckého biblického kreacionizmu, čo tiež do škôl jednoznačne nepatrí.

 

Máme výhrady aj voči aktuálne ponúkanej prevencii. Najdôležitejším argumentom posudzovania je to, že štátne školy majú byť z princípu nestranné, politicky a nábožensky neutrálne. V tomto prípade však ide jednoznačne o kresťanskú misijnú činnosť (misionár to aj verejne deklaruje), a preto uvedené besedy z princípu do školstva nepatria.

Naše výhrady sa týkajú aj odborných argumentov. Ponúkané besedy sú jednorazové hromadné akcie, ktoré sú podľa výskumov aj praktických skúseností najmenej efektívnou stratégiou primárnej prevencie. V tomto prípade treba brať do úvahy navyše aj to, že beseda je v nemčine s prekladom. Prakticky to znamená, že počas 45 minútovej vyučovacej hodiny, by sa etickej téme plne venovala zhruba polovica času. Nie je možné také vážne témy zvládnuť jednorazovo, za 25 minút, a preto aj z týchto dôvodov besedy na školách neodporúčame.

 

Záver a odporúčanie

Ponúkané akcie majú kresťanské pozadie, misijné zameranie, sú hromadné, jednorazové, v rozsahu vyučovacej hodiny, čo odporuje náboženskej neutralite štátnych škôl aj zásadám kvalitnej efektívnej prevencie. Ďalšou zásadou je odborné vzdelanie a zručnosti pri zvládaní špecifík práce so skupinou detí. Tieto besedy vedie človek s teologickým vzdelaním a misionár, čo ho predurčuje na pôsobenie v cirkvi, ale nie v školskom nábožensky neutrálnom prostredí, kde sú deti z rôzneho rodinného prostredia, s rôznou vierou aj rôznymi hodnotami (teistickými aj ateistickými).

Okrem toho, registrované cirkvi u nás (18), môžu podľa našej legislatívy po splnení podmienok vyučovať náboženstvo na školách a zriaďovať vlastné cirkevné školy, kde majú priestor na výchovu, vzdelávanie aj prevenciu v náboženskom duchu podľa svojej viery. Sú financované štátom a majú právne aj praktické možnosti robiť misijnú činnosť v cirkevných aj verejných priestoroch.

Ministerstvo školstva doposiaľ nevydalo oficiálne stanovisko k ponúkaným programom, preto je potrebné riadiť sa odporučením uvedenom v pedagogicko-organizačných pokynoch (2011/2012) a využívať len vopred overené odborne garantované preventívne programy s využitím služieb CPPPaP a pri prevencii uprednostňovať ich odborné služby.

Z uvedených dôvodov neodporúčame realizovať ponúkanú prevenciu na školách.

 

Spracovala:

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt,

v Banskej Bystrici, apríl 2019, november 2023, neprešlo jazykovou úpravou