Názov projektu: Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy.

Podklady k analýze:

  1. www.forumživota.sk
  2. Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji.
  3. Stanovisko odborníkov ku vplyvu rodovej výchovy na duševné zdravie detí www.rodovescitlivovanie.sk
  4. Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.

 

 

 

 

Fórum života, občianske združenie vzniklo v decembri 2003 a bolo založené skupinou občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve od roku 2001. Víziou je vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru, no sú otvorení pre každého, kto sa zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Združuje niekoľko desiatok jednotlivcov a 46 členských organizácií, z ktorých väčšina stojí na kresťanských základoch alebo sú priamo zriadené katolíckou cirkvou.  

Áno pre život, o.z., Centrum pre rodinu (Trnava, Pezinok, Žilina, Poprad …) ktoré sú zriadené pri katolíckych diecézach, Deti sv. Alžbety, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, DOM Božieho Milosrdenstva, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Felix Familia o.z., Prešov, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Katolícka jednota Slovenska, SÚS SČK Prešov – Sabinov, Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej….

Názory prezentované na www stránke vychádzajú z medzinárodných dokumentov, no aj dokumentov Konferencie biskupov Slovenska. Hlbšie sme skúmali len názory na antikoncepciu a homosexualitu – kresťanský pohľad prezentovaný katolíckou cirkvou je podľa nášho názoru evidentný:

Antikoncepcia: Biologické zákony oplodnenia okrem zachovania ľudského rodu majú aj regulačný a etický rozmer: sú určitým regulátorom sexuálneho správania. Možnosť otehotnenia je signálom, že tu ide o čosi závažné a záväzné, s čím nie je možné beztrestne sa zahrávať. Ak pomocou antikoncepcie „vypneme“ možnosť oplodnenia, a tým aj jeho regulačnú funkciu, nič nebráni šíreniu konzumného sexu a sexuálnej neviazanosti. V dôsledku toho sa zo sexu vytráca osobný rozmer, úcta, vernosť a dramaticky klesá pôrodnosť. Antikoncepcia oddeľuje pohlavný styk od možnosti oplodnenia, čím narúša prirodzený poriadok a otvára dvere nezodpovednému a svojvoľnému zaobchádzaniu so sexualitou, čo vedie k ignorovaniu osobného rozmeru a záväzného charakteru ľudskej sexuality.

Homosexualita: Pôvod homosexuality z medicínskeho hľadiska nie je dodnes objasnený. Podstatnú úlohu však zohrávajú rodinné vplyvy, sklamanie v láske alebo zneužitie napríklad v detstve alebo puberte – teda psychologické, psychosociálne faktory. Taktiež tu môže zohrať úlohu zvedenie do homosexuálnej skúsenosti. Je veľmi potrebné rozlišovať medzi homosexuálnymi skutkami – aktivitou  a samotným homosexuálnym cítením. Je totiž rozdiel medzi samotným vnútorným prežívaním človeka a jeho postojom k tomu, čo prežíva.

  1. a) homosexuálne skutky – čiže homosexuálna aktivita, sú jednoznačne hriechom
  2. b) homosexuálne cítenie – bez prechodu k aktívnym homosexuálnym skutkom nie je hriešne a nevylučuje u človeka možnosť praktizovania kresťanského života.

Naše vyjadrenie: Pokiaľ medicínsky pohľad na homosexualitu nie je objasnený, tak podľa nášho názoru je žiaduce viesť otvorenú diskusiu a prizvať k nej všetky strany a hľadať konsenzus čo najprijateľnejší pre všetky zúčastnené strany. Tvrdenie Fóra života vyvracia napríklad odborná organizácia Americká psychiatrická asociácia v publikácii Problémy gejov, lesieb a bisexuálnov z roku 2000, ktorá uvádza, že sa nepodarilo ako príčinu homosexuality identifikovať žiadnu konkrétnu psychosociálnu alebo rodinnú dynamiku.  

V kapitole http://www.forumzivota.sk/category/aktuality/ v sekcii Správy z 12. októbra 2015  pod názvom Gender ideológia už aj na Slovensku je uvedené nasledovné:

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou. Vláda SR prijala 18. februára 2015 Celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Na jej základe sa vypracoval spomínaný Akčný plán.

Náš názor a diskusia: Domnievame sa, že Fórum života, ako zástancovia názoru nepodporujúceho gender politiku, majú dostatok otvoreného priestoru na presadzovanie svojich názorov a politiky v prípravnom legislatívnom procese, v školách zriadených registrovanými cirkvami založenými na kresťanskom náboženstve, prípadne aj vo svojich cirkevných priestoroch.  Pokiaľ však je škola zriadená štátom respektíve samosprávou, tak z podstaty svojho vzniku a pôsobenia je apolitická, nenáboženská a založená na štátnom školskom systéme a riadi sa štátnym vzdelávacím programom.

 

 

  • Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji.

 

 

Brožúrku vydalo Fórum života a je v nej uvedených 43 krátkych správ ilustrujúcich negatívny dopad gender politiky v rôznych oblastiach výhradne z internetových zahraničných zdrojov z rôznych štátov.

 

Náš názor a diskusia: Z princípu hodnotíme celú brožúrku ako manipulatívnu, nakoľko internetové zdroje ako jediný zdroj považujeme za nedostatočný zdroj informácií, kde je možné publikovať akékoľvek neoverené informácie, ktoré nekriticky preberajú reťazovo ďalšie zdroje. Ako argumenty a podklad proti gender politike a šírenie projektu v školách sú absolútne nedostatočné. Výber správ je z nášho pohľadu tendenčný, ilustrujú len výrazne negatívne skúsenosti, čo je manipulatívne. V brožúrke nie je daný žiadny priestor iným skúsenostiam a názorom tak, aby si pedagógovia, žiaci aj rodičia vedeli urobiť vlastný názor na základe svojho kritického posúdenia aj z viacerých zdrojov. Nič na svete nie je len čierne alebo biele, a keby sme takto pristupovali ku vývoju spoločnosti, tak ženy dodnes nemajú právo pracovať, právo vzdelávať sa ani voliť.  

 

 

  • Stanovisko odborníkov ku vplyvu rodovej výchovy na duševné zdravie detí

 

 

Je uvedené aj na stránke www.rodovescitlivovanie.sk a tvorí tlačenú odbornú prílohu k projektu Škola patrí deťom a podpísalo ho 346 odborníkov – psychiatri, psychológovia, pedagógovia, biologici. Opiera sa o medzinárodné dokumenty aj dokumenty vydaných Konferenciou biskupov Slovenska.

Koncipované je ako Výzva vláde s navrhovanými opatreniami aby sa „zabránilo vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu“.

Náš názor a diskusia: Nevieme sa vyjadriť k odborným argumentom pretože ich nedokážeme overiť nakoľko nemáme v tíme prislúchajúce profesie. Domnievame sa, že toto stanovisko by mohlo byť veľmi vhodným podnetom pre medzirezortnú odbornú diskusiu na odborných fórach ale aj v širokej verejnosti tak, aby sme spoločne dospeli ku konsenzu, ktorý pozitívne posunie vývoj v našej spoločnosti.

 

 

  • Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.

 

 

Natočený v roku 2010 trvanie 40 minút. Venuje sa napríklad paradoxom v rovnosti pohlaví, polemizuje, čo spôsobuje a ovplyvňuje rozdiely medzi mužmi a ženami, ilustruje rôzne prístupy a rôzne názory rôznych vedcov, poukazuje na slabé miesta vedeckej argumentácie, ktoré však jednoznačne niektoré fakty nepotvrdzujú a ktoré prezentujú ako overené.

Zhrnutie:

Podľa nášho názoru o.z. Fórum života má priestor na predkladanie svojich odborných argumentov v legislatívnom procese, ktorým môžu ovplyvniť počas tvorby zámery vlády aj zákony. Pokiaľ však vláda nejaké opatrenia prijme tak sa domnievame, že je potrebné ich rešpektovať, prípadne sa pokúsiť ich zmeniť novými argumentmi a tlakom na vládu. Pokiaľ však je škola zriadená štátom respektíve samosprávou, tak z podstaty svojho vzniku a pôsobenia je založená na štátnom školskom systéme a mala by sa riadiť štátnym vzdelávacím programom.

 

Na základe našich predošlých vyjadrení uvedených v texte preto neodporúčame šíriť projekt Škola patrí deťom.  Cieľovou skupinou sú síce riaditelia škôl, takže preštudovať materiál a pozrieť film je ich osobné rozhodnutie, avšak treba mať na mysli, že je to jednostranný pohľad, výber informácií je manipulatívny, a preto je potrebné pre vytvorenie vlastného kritického názoru brať do úvahy aj iné pohľady a názory a diskutovať o téme.  

 

Okrem toho, každý rodič má v SR možnosť vybrať pre svoje dieťa typ školy (cirkevnú, súkromnú), ktorý konvenuje ich hodnotovému systému, prípadne vzdelávať dieťa v domácom prostredí, čo súčasná legislatíva umožňuje. Pokiaľ by sa však škola rozhodla akýkoľvek projekt z ponuky mimoškolských organizácií realizovať, tak si myslíme, že rodičia by mali byť informovaní o všetkých projektoch využitých vo vyučovcom procese aj mimo neho.

Spracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt

Banská Bystrica , 15.11.2015

 

Poznámka: Neprešlo jazykovou úpravou