Preskúmanie prevenčných besied na požiadanie CPPPaP Rimavská Sobota zo dňa 12.3.2019

Ponuka prevencie prišla meilom na školy v Rimavskej Sobote aj s návrhom následnej osobnej návštevy: Subject: Beseda so žiakmi v rámci protidrogovej prevencie  „… Dominika Hlivková, koordinátorka projektu betesda.sk, ktoré poriada osvetové prednášky rôzneho zamerania pre verejnosť. Tentoraz je tu možnosť, mať besedu so žiakmi základných či stredných škôl v rámci protidrogovej prevencie a prevencie kriminality. Budúci týždeň tu bude pán zo Švédska, Kornelius Novak…“

Ponúkané témy: „Moment keď strácaš kontrolu (závislosti), Osobné skúsenosti vyhadzovača na diskotéke, Zmysel života – o miestach, ktoré ich o zmysel pripravia. Ako tomu predísť? Morálne hodnoty – Čo je v živote skutočne dôležité?“

Ponúkaná forma: „Najideálnejšie je mať dvojhodinovku pre spojené ročníky 45 min. + prestávka+ 45 min. takže obsiahne 2 témy. Ale nechám to na vaše uváženie, aké a koľko.“

Takáto organizačná forma hromadnej akcie je dokázateľne najmenej efektívnou stratégiou primárnej prevencie. Okrem toho, berme v tomto prípade do úvahy to, že beseda je v nemčine, a preto je nutný preklad pri výklade, kladení otázok aj odpovediach. To znamená, že za 45 minút sa preberie zhruba „polovica“ témy, a tak nie je možné prebrať ani základ takých vážnych tém. Už len z tohto dôvodu by sme neodporúčali v škole takúto formu prevencie.   

Na webovej stránke www.betesda.sk, ktorá prevenciu ponúka, nachádzame konkrétne tieto témy Kornelia Novaka pre verejnosť v Rimavskej Sobote (v reštaurácii):  Dôkaz o Bohu pre moderných, logicky zmýšľajúcich ľudí, Božie zázraky dnes-moje vlastné skúsenosti,  Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky na zlých ľudí? Prečo nikto nenachádza spokojnosť? Cesta k naplnenému životu, Cieľ a zmysel života. Vidíme, že ide o evanjelizáciu misionára, čo pán Novak verejne priznáva.  

Kto je Korenelius Novak?  http://www.korneliusnovak.sk/

Narodil v roku 1975 v Rumunsku v kresťanskej rodine nemeckých misionárov. Po vojne sa vysťahovali z komunistickej krajiny ako nežiaduci do Nemecka. Komunita rovesníkov ho všade odmietala, tak sa zapojil do skautingu, cvičil kulturistiku a búril sa proti spoločnosti. Neplnoletý bez vodičáka spôsobil dopravnú nehodu, robil vyhadzovača na diskotékach, pohyboval sa medzi motorkárskymi gangmi. Po stretnutí s adventistami siedmeho dňa (tzv. sobotisti) vyštudoval teológiu a stal sa kazateľom.

Žije vo Švédsku, na samote, je ženatý, bezdetný. Píše knihy s dramatickými príbehmi o svojich priateľoch a vplyve viery na ich osudy, je zamestnaný ako pastor a pouličný misionár – evanjelizuje s karavanom na pozvanie zborov v Nórsku, Čechách aj po celom Slovensku. Evanjelizačné turné trvá 1-2 mesiace, žije v karavane, predáva knihy s kresťanskou tematikou, pozýva na zhromaždenia v zbore, v ktorom má vlastné kázne s prekladom – u nás bol každý rok od 2012 – 2019 (čerpali sme z jeho prednášky o vlastnom živote https://www.youtube.com/watch?v=e0fCfRXelEk).

Pozreli a vypočuli sme si aj viaceré videá s kázňami napr. Žiť v harmónii s Bohom a konštatujeme, že sme nenachádzali manipulácie, emočne vypäté a prehnané prejavy, ani biblický fundamentalizmus tak, ako sa prejavuje v niektorých kresťanských spoločenstvách a charizmatických cirkvách https://www.youtube.com/watch?v=10CLb3zulrQ.

Svoje evanjelizácie robí pán Novak na pozvanie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD). Založila ju v USA r. 1844 Ellen Gould Whiteová (sabatizmus – slávenie soboty, dôraz na zdravý spôsob života a stravovacích predpisoch podľa Starého zákona). V ČR aj SR sú štátom uznanou legálnou cirkvou a tvoria Česko-Slovenskú úniu so sídlom v Prahe. Zapájajú sa do ekumenickej spolupráce s niektorými legálnymi cirkvami (napr. Apoštolská cirkev a jej organizácia ACET – prevencia AIDS).

CASD je dobre organizovaná celosvetová cirkev www.casd.sk. Vedenie svetovej cirkvi zabezpečuje Generálna konferencia, so sídlom v meste Silver Spring, v americkom štáte Maryland. Spravuje pätnásť svetových divízií, nižších organizačných jednotiek CASD. Jednou z troch európskych divízií je aj Euro-Africká divízia, ktorej súčasťou je Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V tejto únii sú združené tri združenia: Slovenské, Moravsko-SliezskeČeské. Každé z nich zastrešuje chod jednotlivých zborov, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Majú svoj vlastný  teologický seminár, odbornú školu pre vzdelávanie lektorov, klub pre deti Pathfinder http://www.pathfinder.sk/, humanitárnu medzinárodnú organizáciu ADRA, vlastné vydavateľstvo Advent Orion zamerané na zdravú stravu, výchovu aj detskú kresťanskú literatúru.

Presadzujú zdravý životný štýl s veľkým dôrazom na najnovšie vedecké výskumy a poznatky z oblasti zdravej výživy.  Prevenciu organizujú cez občianske združenie Život a zdraví ČR, Život a zdravie SR – lektorsky sú prepojené na Loma Linda University v USA patriacu pod Cirkev adventistov siedmeho dňa v USA. Realizujú u nás projekt Klubov zdravia v rôznych mestách s cieľom šírenia zdravého životného štýlu a zdravia nazvaného Newstart http://zivotazdravie.sk/o-zaz/.  

Zhrnutie a odporúčanie:

Chceme oceniť, že organizácie patriace pod Cirkev adventistov siedmeho dňa šíria zdravý životný štýl aj zdravie na základe najnovších poznatkov vedy, spolupracujú pritom s odborníkmi a dbajú na vzdelávanie svojich lektorov. Z nášho odborného pedagogického hľadiska však sú tieto prevenčné prednášky hromadné a jednorazové akcie v rozsahu 1 vyučovacie hodiny, čo odporuje zásadám efektívnej prevencie. Okrem toho tieto témy vedie človek s teologickým vzdelaním (aj keď zrejme s bohatými životnými skúsenosťami), čo odporuje ďalšej zásade kvalitnej a efektívnej prevencie – odborné vzdelanie a zručnosti pri zvládaní špecifík práce so skupinou detí.

Ďalším argumentom je to, že štátne školy majú byť z princípu apolitické aj nenáboženské. Legálne registrované cirkvi môžu vyučovať náboženstvo na školách podľa zákona a zriaďovať si vlastné cirkevné školy, kde majú priestor na prevenciu v kresťanskom duchu, evanjelizáciu aj misiu. Domnievame sa že cirkev má na dosiahnutie svojich cieľov dostatok legislatívnych možností aj na pôsobenie vo svojich cirkevných priestoroch, alebo na verejne prístupných miestach.

Podľa našich informácií Ministerstvo školstva ani VÚDPaP nevydali zatiaľ žiadne oficiálne stanovisko k ponúkaným programom. Podľa nášho názoru, kým programy ponúkané do škôl neprejdú odborným posúdením menovaných inštitúcií je potrebné stále sa riadiť podľa odporučenia uvedeného  „v pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2011/2012 využívať len vopred overené odborne garantované preventívne programy s využitím služieb CPPPaP….“ a pri prevencii uprednostňovať služby príslušných CPPPaP.

Spracovala:

Mgr. Ivana Škodová, o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici, apríl 2019

Poznámka: Neprešlo jazykovou úpravou