Odborné stanovisko k ponuke prevenčnej aktivity na školách „The dark trip – drogy  sú cesta do tmy“

Ponuka bola adresovaná metodičke školstva na Odbore spoločenských služieb, oddelenie školstva, mládeže a športu MÚ Martin a následne bola informácia poslaná meilom na všetky základné školy v Martine s vloženým linkom krátkej ukážky z predstavenia https://www.youtube.com/watch?v=wJPayBMpNKY :

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ 

Mesto Martin v spolupráci s agentúrou Metamorfozis pripravilo v rámci protidrogovej prevencie pre žiakov martinských škôl divadelné predstavenie The Dark Trip, ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2018 sa v Kine Moskva. Jedná sa o autobiografickú hru – príbeh, ktorý herec Martin Žák prežil, napísal a ktorý odovzdáva ďalej. Hlavnou myšlienkou multimediálnej divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom…..

Upozorňujeme, že pre krátkosť času sme analýzu vypracovali iba na základe dostupných internetových zdrojov, nakoľko sme divadelné predstavenie nevideli, a v tomto čase ho ani nemáme možnosť navštíviť.

Projekt realizuje: Metamorfozis o.z., Hrdličkova 12, Bratislava, www.metamorfozis.sk , štatutárom  a manažérom projektov je Bc.Richard Kráľovič https://www.facebook.com/kralovic.richard

V projekte, určenom najmä pre 8.a 9. ročník ZŠ a stredoškolákom, ide o autobiografický príbeh spracovaný ako multimediálne divadelné predstavenie, v ktorom autorom aj jediným hercom je Martin Žiak vychádzajúci z vlastnej skúsenosti s drogami. K dnešnému dňu odohrali 130 predstavení, v 31 mestách, pre 27758 divákov. Ide vždy o hromadné predstavenia, buď pre celú školu, alebo všetky školy mesta (okresu).

Predpokladáme, že odborné posudzovanie projektu prebehlo na Ministerstve zdravotníctva, kde predstavenie získalo podporu ako pilotný projekt (2015 – 2017) a takisto aj odborníkmi z Drogového informačného portálu kde predstavenie podporujú: http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/6878/the_dark_trip_.html

“THE DARK TRIP, ktoré svojim obsahom, zameraním na cieľovú skupinu a posolstvo ( a v neposlednom rade aj formou) spĺňa mnohé atribúty univerzálnej a selektívnej prevencie. A mimoriadne radi dodávame, že projekt splňa aj veľmi dôležitý  a  v z á c n y  atribút hodnotenia účinnosti tejto formy prevencie, realizovanej v roku 2015 s podporou Ministerstva zdravotníctva SR. …“. “V roku 2015  sa projekt Dark Trip stal finalistom prestížneho oceňovania sociálnych projektov  SOCIAL IMPACT AWARDS 

Chceli sme zistiť viac o medzinárodnej hlasovacej súťaži, v ktorej sa multimediálne divadlo dostalo do finále, aká inštitúcia súťaž vyhlasuje, aké sú kritériá hodnotenia, no pri hľadaní podrobnejších informácií a podkladov k oceneniu bola stránka http://socialimpactaward.sk/ nedostupná zo všetkých prehliadačov, rovnako ako aj iné národné stránky. Našli sme len odkaz na uvedenú stránku s krátkym vysvetlením čo je to Social Impact Award na inej stránke https://www.talenthub.sk/activity/social-impact-awards/:

„Social Impact Award je medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, najmä študentov, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské a ekologické problémy vo svojom okolí. Súťažia najlepšie nápady v oblasti spoločensky prospešného podnikania“.

Viac k súťaži Social impact award uvedené nebolo. Našli sme na danej stránke iba kritéria podobnej súťaže  https://www.leaf.sk/award/o-leaf-award/. Nevieme sa teda jednoznačne vyjadriť, aké sú kritériá posudzovania projektov v súťaži Social impact award, ani čo to presne znamená účasť vo finále.  

Z odborného hľadiska je vždy dôležité pri prevenčných akciách zameraných na drogy (prípadne iné závislosti), na ktorých sa zúčastňujú preliečení závislí ako priami účastníci sprostredkujúci osobnú skúsenosť, v akej fáze resocializácie sa nachádzajú, či a ako spracovali a integrovali svoju minulú skúsenosť do súčasného života a či ich to posunulo v smere k osobnostnej zrelosti.

Podľa informácií z webu sme sa dozvedeli o autorovi Martinovi Žákovi a jeho drogovej minulosti z jeho vlastného svedectva pred Slovákmi v Írsku https://www.youtube.com/watch?v=KiOP5JxpYSc . Motívom pre rozhodnutie skončiť s drogami bola, podľa jeho vyjadrenia v rozhovoroch po predstaveniach, konfrontácia s vlastnou smrťou, v predstavení sa konfrontuje so smrteľnou chorobou matky. Následne vyštudoval VŠ bábkoherectvo a pracuje na viacerých divadelných projektoch. V divadle Agape (Divado lásky) pôsobí ako dramatoterapeut http://merema.sk/divadelny-subor-agape/ a nacvičuje aj realizuje hry s mentálne hendikepovanými.

Martin Žák sa verejne hlási ku kresťanstvu (konvertoval v Apoštolskej cirkvi), spolupracuje so sociálnym zariadením Cirkvi Bratskej Betánia http://betania.besign.sk/o-nas/. Okrem týchto legálnych cirkví spolupracuje aj s občianskym združením Slovo života, ktoré vyvíja činnosť prislúchajúcu cirkvám. Na ich zhromaždení vstupuje do vystúpenia pána Hunčára so scénkami ilustrujúcimi obsah jeho  kázne https://www.youtube.com/watch?v=ANIFSv5sN6 a účinkuje aj vo videu ilustrujúcom život Ježiša, ktoré natočil Čuřík jr. – jeho otec je zakladateľom a kazateľom Slova života v Bratislave https://www.youtube.com/watch?v=lqq9E12EY3A .

O tomto združení sme v minulosti napísali kritickú odpoveď upozorňujúcu aj na možné riziká uvedeného združenia, ktorá bola uverejnená v časopise Rozmer s kresťanskou duchovnou orientáciou www.sekty.sk/sk/content/slovo-zivota . Český recenzovaný časopis Dingir o náboženskej scéne (2008) je celý tematicky venovaný Hnutiu viery z ktorého Slovo života vychádza – 4 články http://dingir.cz/archiv/Dingir208.pdf .

Zhrnutie a diskusia

Odborne je projekt pravdepodobne preskúmaný vyššie zmienenými odborníkmi a pri prehliadaní propagačných videí sme nenarazili na viditeľnú „evanjelizáciu“. Chceme však pedagógov vyzvať, aby pri posudzovaní všetkých ponúk pre školy vždy určili jednoznačné hranice v tejto oblasti. Sme zástancami náboženskej slobody a považujeme náboženskú vieru za osobnú vec každého z nás. Pri prevenčných ponukách pre školy je však, podľa nášho názoru nevyhnutné, aby akcie neslúžili na priamu alebo skrytú evanjelizáciu akéhokoľvek náboženstva (čo sa podľa našich skúseností stáva) – napríklad rozdávanie brožúrok, pozvánok s kontaktom na mládežnícku organizáciu cirkvi, propagácia zhromaždenia združenia alebo cirkvi. Boli sme svedkami takýchto praktík pri podobných akciách v minulosti. Na to majú cirkvi aj združenia svoje priestory, prípadne verejné voľne prístupné priestranstvá. Školy majú byť z princípu apolitické a nenáboženské (samozrejme okrem tých zriadených cirkvami). Náboženstvo v  školách sa má vyučovať podľa príslušnej legislatívy a výhradne registrovanými cirkvami, ktoré pristúpili ku zmluve so štátom.

V efektívnej prevencii je pri ovplyvňovaní postoja vždy dôležité vychádzať z kognitívnej, emocionálnej aj výkonovej zložky osobnosti – čo o tom viem, čo cítim a ako sa správam.  Vzhľadom k tomu, že pri tejto ponuke ide vždy o hromadné až masové (2300 žiakov) podujatia, považujeme za dôležité pripraviť žiakov na predstavenie – informovať o téme, spracovanie, osobný príbeh, zistiť a zosúladiť ich očakávania. Ešte dôležitejšie sa nám javí bezprostredne po emocionálne silnom predstavení pomôcť žiakom spracovať prežívanie v malej skupine triedy v atmosfére bezpečia, kde má každý možnosť vyjadriť svoj názor a pocity: ako na nich pôsobilo, čo pri predstavení prežívali, najsilnejší zážitok, aké city to v nich vyvolalo …

Pri dodržaní týchto podmienok by predstavenie mohlo byť zmysluplné, pokiaľ bude zaradené ako jedna z mnohých predchádzajúcich aj nadväzujúcich aktivít v prevenčnej stratégii školy, mesta, okresu.

Spracovala:  Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, apríl 2018

Poznámka: Neprešlo jazykovou úpravou