oz bez drog

(časť výpisu oz Bez drog z Registra mimovládnych neziskových organizácií)

Zo škôl aj poradní stále dostávame požiadavky na posúdenie bezplatných ponúk z oblasti drogovej prevencie, ľudských práv aj etickej výchovy, kde v pozadí nachádzame Scientologickú cirkev (SC) a Dianetiku. V praxi sa však stretávame s tým, že niektorí pedagógovia nevidia dôvody na odmietanie takýchto ponúk, pretože nepoznajú podrobnejšie učenie, správanie ani negatívne dôsledky pôsobenia SC. Zamerali sme sa preto na kritické informácie a zdroje ilustrujúce nevhodnosť využívania ponúk prepojených na SC v systéme školstva.

Drogová prevencia

V poslednom čase sa objavuje častejšie otázka, či má občianske združenie BEZ DROG (vznik 2019), niečo spoločné s občianskym združením Slovensko bez drog (2010), pretože obe ponúkajú školám bezplatné prednášky o škodlivosti drog. Porovnanie verejne dostupných informácií jednoznačne preukazuje vzájomné prepojenie združení aj na Scientológiu. Podľa výpisov z registra MV SR síce nemajú rovnaké sídlo, ani štatutára, majú však rovnaké logo, využívajú rovnaké brožúrky, obsah prednášok je podobný a lektorom v oboch bol Peter Remper. Obidve používajú také isté logo aj materiály ako Foundation for a Drug-Free World (FDFW, 2006), a tá patrí do divízie Scientologickej cirkvi, ktorú založil Lafayette. Ron Hubbard (LRH, 1911-1986).

Prepojenie dokazuje aj aktuálna meilová ponuka pre školu: … „Kompetentnosť a skúsenosti: Od septembra 2009 do 30. 6. 2019 sme urobili 6 270 protidrog. prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 201 938 žiakov“ Podpis: skupina www.bezdrog.sk. Bez drog (štatutár P. Remper). však bolo založené až v roku 2019. Počty sa na rôznych stránkach rôznia, prelínajú cez rovnakého lektora, nevedno kto, čo, aké skúsenosti získal. Okrem toho, považovať kvantitu za potvrdenie kompetencie je ďalší dôvod na odmietnutie kvôli nekompetentnosti.

Prednášky sú jednorazové a hromadné, lektori bez odborného vzdelania, a to sa považuje za najmenej efektívnu formu prevencie. Vo fotodokumentácii z prednášok Slovensko bez drog (I.,II./2020) nachádzame zábery žiakov s 10 rôznymi lektormi, nenašli sme však žiadne informácie o ich menách, vzdelaní, praxi, a pritom na záberoch nie sú viditeľní pedagógovia. Považujeme za neprijateľné umožňovať prácu so žiakmi neznámym ľuďom, navyše s otáznym vzdelaním. Prítomnosť pedagóga na prevenčných akciách počas vyučovania je podľa nás nevyhnutná. Ďalšou otázkou je, či sú rodičia informovaní o prevenčných prednáškach scientológov v škole a či by s takýmito spornými akciami a účasťou svojich detí súhlasili.

Negatívny dôsledok tejto prevencie vidíme aj v tom, že scientológovia majú veľmi negatívny postoj k psychológom, psychiatrom, psychoterapii aj liečbe psychofarmakami. Príčinou je to, že Hubbardova teória Dianetika – Moderná veda o duševnom zdraví (1950), bola v čase vzniku odborníkmi kritizovaná a jednoznačne odmietnutá. Dodnes ju ani nikto vedecky neoveril, a preto je „moderná veda“ nevedecká, nepotvrdená, a teda všetky informácie a postupy sú sporné a pochybné. Negatívny postoj sa odráža aj v neúplných a zavádzajúcich informáciách o psychofarmakách, ktoré ukazujú ako škodlivé drogy a popierajú všetky liečebné účinky. Celkovo odmietajú psychologickú aj psychiatrickú starostlivosť neberúc do úvahy pozitívny vývoj v medicíne.

Na svojej neoverenej teórii vymyslel LRH vlastné „liečebné“ programy: Purifikačný program na očistu organizmu a „liečebné“ centrá NARCONON. Zážitok z tejto „liečby“ opisuje mladistvá narkomanka v knihe My deti zo stanice ZOO (str. 186-191). „Terapeuti“, členovia SC bez odborného vzdelania (aj bývalí narkomani), ju nútili aj 12 hodín plniť nezmyselné príkazy (behanie od steny k stene, revanie, zízanie na iného) a úspech každej „terapie“ si overovali E-metrom (SC prístroj podobný detektoru lži). Zlá strava aj hygiena, vysoká platba vopred na celý pobyt bez lekárskej starostlivosti. Podľa vyjadrenia špecialistov majú tieto neodborné postupy bez medicínskych zásahov vysoké riziko poškodenia fyzického aj psychického zdravia aj úmrtia.

Ľudské práva

Občianske združenie Mládež za ľudské práva (2009) posiela do škôl informáciu, že rozbieha celoplošnú on-line kampaň, plánuje vzdelávanie a potrebuje na činnosť podporu: podpísaný je Miro Lopušný a Mirka Čillíková. Rôzne zdroje potvrdzujú prepojenie združenia na Scientologickú cirkev cez Medzinárodnú organizáciu YHRI, ktorá sa zameriava na vzdelávanie mládeže o ľudských právach. Založila ju scientologička Mary Shuttleworth (2001) v spolupráci s Úradom pre ľudské práva medzinárodnej organizácie Scientologickej cirkvi.

Zaujímalo nás preto, či dodržiavajú v SC práva detí, keď ich propagujú. Našli sme svedectvo netere vodcu SC: Jenny Miscavige Hillovej v knihe „Za hranicami viery – skutočný príbeh“, kde píše o svojom detstve oddelená od 6 rokov od rodičov (členov SC) vo výchovných organizáciách SC, až po tajný útek v dospelosti. Podrobne hodnoverne opisuje citové strádanie, hlad, zimu, tvrdú prácu, choroby, tresty, zanedbávanie vzdelávania aj zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ je svedectvo pravdivé, dokazuje masívne porušovanie práv detí v SC. Majú morálne právo vzdelávať o právach detí a žiadať od škôl podporu? Podľa nášho názoru nemajú, minimálne dovtedy, kým správanie k deťom aj dospelým členom a bývalým členom radikálne nezmenia. V mene viery odlučujú detí od rodičov, izolujú členov od rodín tvrdiac, že sú to nepriateľské osoby, trestajú tvrdou prácou bez dostatku jedla, spánku, hygieny, ponižujú ľudskú dôstojnosť, a to nie je s ľudskými právami zlučiteľné.

Z uvedených dôvodov jednoznačne neodporúčame podporovať a využívať akcie o. z. Mládež za ľudské práva. Máte možnosť využívať iné programy overených slovenských organizácii, ktoré sa venujú etike, obhajobe aj šíreniu ľudských práv odborne, systematicky a ponúkajú materiály na stiahnutie zdarma.

„Program Cesta ku šťastiu – Sprievodca k lepšiemu životu založený na zdravom rozume“

Autorom nenáboženského morálneho kódexu je Hubbard, a preto o spojení so SC niet pochybností. Ponúkajú zdarma seminár pre pedagógov, ktorí dostanú súbor pomôcok (DVD, program, metodickú príručku, brožúrky pre žiakov). Ide o 21 etických pravidiel, proti ktorým sa na prvý dojem nedá namietať. Podobné poznáme aj z rodiny (dbajte o svoj zovňajšok), z Biblie (ctite rodičov, nevraždite) aj „Morálneho kódexu budovateľa komunizmu“. Morálka je určite dôležitá, problém nastáva, keď slová nie sú v súlade s činmi, či ide o kresťanov, komunistov, alebo scientológov. Nesúlad morálneho kódexu Hubbarda s jeho celoživotným správaním opisuje Lawrence Wright v knihe Víra ve víru aj dokument Going Clear- Scientology and the Prison of Belief.

Keď Hubbard odporúča „Nebuďte promiskuitný“, tak by sa nemal znova oženiť, kým nie je rozvedený. Vyzýva Dávajte lásku deťom a pomáhajte im“, ale sám uniesol dcéru od matky v čase rozvodu kvôli jeho krutosti a vydedil ju. Máme sa snažiť žiť v pravde, no sám nehovorí pravdu o svojom štúdiu, ani hrdinskom zranení, lebo žiadne úradné dokumenty jeho tvrdenia nedokladujú. Máme podporovať vládu, no SC účelovo infiltrovala 136 vlád sveta. Nemáme robiť nič nezákonné, ale sám zákony nedodržiaval, dlhé roky odmietal platiť dane a ukrýval sa, aby ho nemohli súdiť. Okrem toho scientológovia v USA získali nezákonným spôsobom (1973) podvodmi a krádežou spravodajské dokumenty Interpolu aj finančnej správy. A to snáď na ilustráciu stačí.

Firmy prepojené na SC ponúkajú do škôl aj Hubbardove knihy, napr. Učenie ako sa učiť, tvrdiac, že ich písal na základe svojho dlhoročného výskumu. Opis a výsledky „výskumu s prevratným objavom“ však nikde nepublikoval, a nikto ich doteraz nevidel ani neoveril. Nejde teda o žiadny klasický vedecký objav, a preto považujeme scientologické knihy, program aj semináre pre pedagógov za nevhodné a neprijateľné. Máte k dispozícii iné odborné vzdelávacie akcie a nápady spracované pedagógmi z praxe.

Na základe uvedených argumentov a dôkazov odporúčame v celom školskom systéme odmietať a nevyužívať ponuky prepojené so Scientologickou cirkvou a Dianetikou.

Podrobnejšie zdôvodnenie nájdete na https://oz-integra.sk/otazky-o-scientologii/.

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, jún 2020, neprešlo jazykovou úpravou