Dingir, Praha 1998


NAŠE SOUČASNÁ NÁBOŽENSKÁ SCÉNA


 

KRESŤANSTVO

Monoteistické náboženstvo, vzniklo na začiatku nášho letopočtu. Pre svoje náboženské skupiny má názov cirkvi (z gréckeho kyriaké ekklésia – zhromaždenia Pána).

Katolícká cirkev sa podľa druhu bohoslužieb delí na:

 • rímsko-katolickú
 • grécko-katolickú

 

 • Reformné snahy o katolickú cirkev:
 • Starokatolická cirkev – v 19 st. z odporu proti rímskokatolickému dogmatu a neomylnosti pápeža
 • Cirkev československá husitská bola založená po vzniku ČSR.
 • Pravoslávne kresťanstvo sa datuje od udalostí rozdelenia cirkvi na východnú a západnú časť r. 1054. Pravoslávni nemajú žiadne ústredie ale tvoria ich samostatné (autokefálne) cirkvi – Pravoslávna cirkev v českých zemiach a na Slovensku s dvomi metropolitnými radami.

 

Protestantské cirkvi nadväzujú na reformáciu katolíckej cirkvi v 16 storočí:

 • Českobratská cirkev evanjelická – spája reformy Luthera aj Kalvína. Posledným biskupom pred núteným odchodom do zahraničia bol Komenský.
 • Jednota bratská Cirkev bratská
 • Slezská církev evangelická a.v. (augsburského vyznání) Luterská evangelická církev a.v. v ČR
 • Evangelická církev a.v. v ČR
 • Bratská jednota baptistov – vznikla na podklade anglického protestantizmu v 17. storočí s dô-razom na plné uvedomenie si krstu (baptizma).
 • Evanjelická cirkev metodistická – 18 stor. s dôrazom na metodické štúdium biblie s tradíciou misijnej aktivity a sociálej práce (Armáda spásy).
 • Kresťanské zbory – počiatky v reformovanej cirkvi v Anglii – snaha nepodľahnúť církevníctvu a redukovanie cirkevných inštitúcií na minimum. Fundamentalizmus a pocit výlučnosti vytvá-rajú niekedy až sektársku atmosféru.
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa – zakladateľka Ellen Whitová v USA v polovici 19.storočia nekriticky ulpievajú na vieroučných zvláštnostiach (učenie o sobote, jedálne predpisy).

Podobné historické korene má aj

 • Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, ktorá má sektársky charakter a popiera Kristove božstvo, preto nebýva zaraďovaná do kresťanských cirkví.
 • Novoapoštolská cirkev – vznik v 19.storočí na európskom kontinente so snahou o obnovu prvokresťanskej cirkvi.

Letničné hnutie – podľa letníc – sviatok zoslania Ducha svätého na prvých kresťanov. Dôraz na citové prežívanie viery a na nadprirodzené dary ducha – uzdravovanie, proroctvo, hovore-nie jazykmi – vytvorili samostatnú Apoštolskú cirkev a laickú organizáciu Medzinárodé združenie podnikateľov zvestujúcich plné evangelium (odhad 10 000 prívržencov letničného hnutia).

Charizmatické hnutie (charizma – dar milosti) vytvorili na zač. 90 rokov Kresťanské spoločen-stvo ako združenie charizmatických zborov vo väščích mestách kde majú svoje špecifické názvy – Aglow – ženská charizmatická organizácia, Harves international Ministries – chariz-mat. škola, Centrum obrody – zahraničná misia.

Ekumenické hnutie – vytváranie spoločných cirkevných organizácií misijného a charitatívneho charakteru.

 • Trans World Radio – TWR (česká redakcia je v Brně) Brněnská tisková misie
  Operace mobilizace
 • Mezinárodní svaz gedeonů – zadarmo biblie do škôl, nemocníc, ap. Armáda spásy
 • Diakonia
 • Teen Challenge – boj s drogovou závislosťou
 • Hnutie viery a Učednické hnutie – vierouka na pomedzí kresťanstva, vnútorná dynamika týchto skupín často prináša neagtívne dôsledky do života svo-jich členov, nie je ľahké ich odlíšiť od charizmatického a letničného hnutia.
 • Slovo života R.O.F.C Nový život
  Holy Ghost end Time Ministries
 • Dómata, Victory Christian Center – biblické školy pre verejnosť Učednické hnutie
 • Cirev Kristova – vo svete Pražské společenství Kristovo Církev Pánova
  Kristova obec
 • Místní cirkev – (Local Curch) – zahraničná misia Modrý kříž
  Hnutie Unitárov – 16 storočie – odchylka od trojičnej vierouky Náboženská společnost československých unitářů
  Cirkev Nového Jeruzalema (Nová cirkev) – založená na učení švédskeho mysliteľa Emanuela Swedenborga.

 

JUDAIZMUS

židovské monoteistické náboženstvo 2 tisícročie p.n.l. Základnou náboženskou skúsenosťou je vyvedenie (exodus) židovského národa z egyptského zajatia Bohom – Hospodinom (hebrej-sky JHVH – Jahve). Základné učenie tvorí:

 • Tóra – 5 kníh Mojžišových
 • Biblia – tvorí Starý zákon v kresťanskej biblii
 • Talmud – Mišna (opakovanie, štúdium výuka) + Gemaru (komentár)
 • Situácia v ČR:
 • Federácia židovských obcí v ČR – 3000 členov + 10 náboženských obcí.

 

ISLÁM

Najmladšie monoteistické náboženstvo (islam – podrobenie, odovzdanie sa Bohu). Zakladateľ Muhammad (570-632), ktorý na základe zjavenia sformoval učenie čerpajúce z judaizmu aj kresťanstva – korán. Muslimovia (tí ktorí sú odovzdaní) veria v jedného Boha Alláha a jeho
proroka Muhammada. Nadace pro zřízení a provoz islámskeho centra (Praha, Brno) Ústředí muslimských náboženských obcí (odhad 20 000). Viera bahá’í, ktorá vychádza z tradícií islamu je prísne zavrhovaná ako aj spoločenstvo ah-madíja založené Mízra Ghulám Ahmadom (1835-1908).

 

HINDUIZMUS

Hinduizmus označuje celú indickú civilizáciu. Polyteistické náboženstvá veriace v reinkarnáciu, náboženské obrady a asketizmus čerpajú z posvätných indických spisov – véd (chválo-spevy) a upanišad (filozoficko-náboženské úvahy). Najznámejší spis Mahábharáta so Spevom vznešeného – Bhagavadgíta.

Bez pevnej organizácie, výrazná osobnosť – guru, duchovný uči-teľ prednáša, tvorí meditačné krúžky a kurzy. Najznámejší bohovia – Brahma, Višnu (vstupuje do iných bytostí – avatarov – najznámejší je Krišna) a Šiva.

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny – Hare Krišna Mise čaitanji Siddhaswarupanandy Paramahamsy – Jagad guru Sathya Sai Baba – najznámejší súčasný duchovný vodca

Prispôsobenie hinduizmu západnej kultúre:

 • Bhagwan Sri Rajnees – Osho
 • Sri Chinmoy
 • Sri Mataji Nirmala Devi- Sahaja joga
 • Transcendentálna meditácia – Maharesi Mahesh Yogi
 • Ananda Márga – Česká neohumanistická společnost – Benešovsko
 • Jóga v dením životě

 

BUDDHIZMUS

Svetové náboženstvo vo východnej Ázii, založil Gotama (563-483) s čestným titulo Buddha (Prebudený). Najstarší kanonický text – Tipitaka (Tri koše). Theravadový – južný budhizmus, tibetský, b. dimantovej cesty, zenovým b. sú inšpirované bojové umenia kung-fu, karate, aikido.
Duchovný sa volá láma.

 • Přátelé Dhammy, Bodhi
 • Karma Dubgji ling Praha
 • Společnost diamantové cesty
 • Přátelé tibetského budhizmu a učení Šambhala
 • Kwan Um
 • Středoevropská zenová asociace (Sózan-Tózan)
 • Deshimarova škola japonského stylu sóto
 • Budhistická společnost

 

EZOTERIZMUS

Ezoterný – vnútorný. Jeden z hlavných zdrojov Hnutia nového veku. Prepracovaný systém výkladu sveta antropozorfizmus vložil do ezoterizmu Rudolf Steiner – zakladateľ wal-dorfských škôl.

časopisy: Horus, Logos, Psyché, časopis přátel duchovních nauk; Česká křesťanská mystická škola (Karel Weinfurt)
Společnost přátel (nasledovníci G.I.Gurdžieva)

 • Nová Akropolis – medzinárodná organizácia s vlastnou ezoterickou školou Hnutí grálu – zakladateľ Oskar Bernardt (Abd-ru-shin)
 • Jan Dvorský – skupina imanuelitů
 • Most ke svobodě – celosvetová org, v ČR komunita na Brněnsku Řád ochranců Boží vůle na Zemi
  Okultizmus – ezoterizmus zbavený duchovného základu, magické praktiky (occulta-skryté veci)- spiritizmus, veštenie,mágia.

 


II. OTÁZKA TZV. SIEKT


 

Charakteristické znaky sekty:

 1. Nevládne atmosféra slobodného myslenia a rozhodovania.
 2. Silná autorita – výroky zakladateľa, vodcu, výboru sú záväzné a nespochybniteľné.
 3. Koncentrácia moci – literatúra býva šírená z jedného centra, neodporúča sa TV, rozhlas, iné knihy.
 4. Poslušnosť autorite je chápaná ako odňatie bremena rozhodovania.
 5. Učenie je podávané ako jednoduché pravdy odpovedajúce na všetky nevyjasnené otázky.
 6. Základné prvky viery môžu byť fixované v exaktických či hypnotických stavoch.
 7. Podceňovanie rozumu – uprednosťnované sú pocity, zážitky, znižuje sa hodnota poznania a vzdelania. Kritické posudzovanie “pravdy” je vylúčené.
 8. Hlásaná výlučnosť organizácie umožňuje zažiť pocit “moci a dôležitosti”. Opustiť skupinu znamená stratiť spoločenské prostredie sebarealizácie a vystaviť sa nebezpečiu straty vyvolenosti
 9. Rozhodujúcim motívom vstupu do skupiny je uspokojenie emočných a sociálnych potrieb (bombardovanie láskou) – postupne vzniká emočná závislosť.
 10. Pri nábore je využívaná psychická manipulácia.
 11. Prevláda obviňovanie za akýkoľvek neúspech – násobí pocit viny, ktorý je hlavným motí-vom vysokého nasadenia pre prácu v skupine.
 12. Utajovanie informácií pred verejnosťou a pred menej pokročilými členmi.
 13. Cieľavedomé budovanie predstavy nepriateľa a strachu pred vonkajším svetom so snahou izolovať člena a uzavrieť spolok.
 14. Fundamentalizmus.
 15. Zákonický spôsob života s množstvom predpisov ako sa správať.

 

SEKTY A JEJICH OKOLÍ

“Neuvážené a unáhlené označení některé skupiny za sektu může pomoci z ní sektu vytvořit”. “…je daleko vhodnější mluvit o znacích sekty, sektářském chování o tendencích k sektě než nekompromisně nálepkovat výrazem sekta”.

“Nevhodnější je ovšem poukázat na to, v čem se skupina chová nesolidně, manipulativně, lži-vě..”.
“…je třeba tímto označením šetřit a používat ho tam, kde jsou doloženy nespochybnitelné sektářské praktiky”.

“…je třeba hovořit o celé škále různě kvalitních organizací a žádná by neměla být považována ani za navždy beznadějně sektářskou ani za zcela bezchybnou”.

Subjektívne predsudky pri posudzovaní náboženských skupín:

 1. Obava, že nám nové náboženské spoločenstvo blízkeho “ukradne”.
 2. Malá skúsenosť s náboženstvom a rôznosťou jeho prejavov.
 3. Mnohé konverzie – obrátenie na vieru sú sprevádzané v prvej fáze duchovného života ne-kritickým obdivom k novej spoločnosti, nadšením, pocitom výlučnosti, horlivosťou čo je výrazom duchovnej nevyzretosti jedinca a nie sektárským správaním skupiny.
 4. Kvalitná náboženská spol. vedie svojich členov k postupnému vývoju k rozšíreniu obzoru, k neuzatváraniu sa, k sebareflexii, tolerancii, videniu súvislostí a autenticite nového člena.
 5. Väčšina náboženských spoločností nesie na začiatku svojho pôsobenia rysy, pre ktoré môže byť považovaná za sektu, pretože je založená silnou osobnosťou, musí byť do istej miery fundamentalistická so zvýšenou misijnou aktivitou a výlučnosťou – inak by stratila dôvod svojej existencie. Za zdravý vývoj takejto spoločnosti je považované oslabovanie emócií, zvnútornenie viery a neobmedzovanie rozumu. Stráca sa fundamentalizmus a zvyšuje sa vzájomná spolupráca s inými skupinami aj k nečlenom kde sa rešpektuje ich sloboda.
 6. Aj v rámci širších nesektárskych náboženských spoločností sa môžu vyskytnúť spoločen-stvá, ktoré majú charakter sekty. Záleží na tom, či im širšia spoločnosť poskytne spätnú väzbu a dané spoločenstvo ju prijme a prehodnotí svoje praktiky.
  Zaujímavou reakciou siekt na kritiku bolo vytvorenie krycieho Združenia na ochranu náboženskej slobody (APRL) v USA r.1977, ktorú tvorili Scientologická cirkev, Cirkev zjednotenia a Rodina.
  V Čechách 1993 Sdružení za náboženskou svobodu.

 

NEBEZPEČIE SIEKT

 1. Vznik psychickej závislosti na vodcovi alebo skupine, ktorú si závislý neuvedomuje (na rozdiel od drogovej) a necíti potrebu pomoci. Pre určitú časť ľudí závislosť na sekte nie je najhorším riešením, pretože bez nej by pravdepodobne podľahli inému typu závislosti.
 2. Prípady substitúcie drogovej závislosti za závislosť na sekte to potvrdzuje.
 3. Spoločenská izolácia členov siekt, odcudzenie, narušenie vzťahov v rodine, komunikačná bariéra. Ľudia zo zlého rodinného prostredia, z príliš milujúceho alebo obmedzujúceho prostredia sa v snahe oslobodiť práve o takúto izoláciu usilujú v domnení, že sa tak eman-cipujú.Sekta vytvára aj sieť, ktorá zachytáva problémových a neprispôsobyvých ľudí a poskytuje im tak aspoň do istej miery kvalitné sociálne zázemie (Jehovisti a Rómovia, alkoholici).
 4. Deti vyrastajúce v prostredí siekt v komunitách odmietajú rodičia posielať do školy (Hare Krišna, Poselství grálu – Imanueliti), deti žijú vo veľkej spoločnej rodine bez poznania klasického modelu rodiny (Most ke svobodě).
 5. Ohrozenie zdravia a života
 6. Hospodársky a politický vplyv – priemyselné kulty.
 7. Kriminálne činy – satanisti vo svete rituálne vraždy.
 8. Hromadné vraždy a samovraždy.

 


NIEKTORÉ NETRADIČNÉ NÁBOŽENSKÉ SMERY


 

ANTROPOZOFIA

Helena Blavatská
Helena Blavatská

Helena Blavatská (1831-1891) založila Teozofickú spoločnosť 1875 v New Yorku. Theozofia – skúmanie možností ako dospieť k vnútornému uzretiu Boha a ku poznaniu všetkých súvislostí. Po presťahovaní spoločnosti do Indie sa kládol dôraz na buddhizmus a hinduizmus, špiritizmus, kabalu a iné ezoterické náuky.

Rudolf Steiner (1861-1925 – 300 publikácií, 6000 prednášok) od r. 1902 generálny sekretár Teozofickej spoločnosti nesúhlasil s dôrazom na hinduizmus a založil 1913 vlastnú Antropozofickú spoločnosť s kresťanským základom a cieľom poznávať neviditeľné svety “meditatívnou cestou”.

 

Rozlišuje 7 súčastí človeka:

 1. fyzické telo, ktoré sa po smrti rozpadá;
 2. éterické telo, ktoré má človek spoločné s rastlinou ríšou a kadiaľ prúdi do človeka čakrami životná sila (prána);
  astrálne telo s citmi a vášňami spojené so zvieratmi;
 3. človekovo Ja, ktoré ho odlišuje od prírody a spája s božským svetom a keď sa Ja otvorí božskému svetu môže rozvinúť ešte 3 stupne svojho bytia.
  Telo 2+3+4 môže byť jasnovidecky videné ako aura človeka. Ľudským údelom je evolúcia prostredníctvom stále nových inkarnácií, kedy Ja zostúpi z duchovnej oblasti do troch niž-ších tiel. v luciferskej udalosti prepadol človek tak hlboko do hmoty, že skoro nebol schopný inkarnovať sa do fyzického tela až zo Slnka zasiahol impulz Krista a udalsti Gol-goty zachránili človeka pre ďalší vývoj.

 

Praktické aplikácie antropozofie:

 • od 1919 Waldorfské školy;
 • nový umelecký smer eurytmia – pohybové umenia na pomedzí tanca, gymnastiky a pantomímy gestami a pohybmi vyjadruje kozmické duchovné zákonitosti využíva sa ako výchovná a liečebná metóda;
 • biologicko-dynamické hospodárstvo v poľnohospodárstve;
 • dôraz na starostlivosť o mentálne postuhnuté deti (MR je oddych duše po minulom živote génia).;
 • vytvárajú náboženské spoločenstvá od r. 1922 Obec kresťanov aj keď Steiner nepovažuje antropozofiu za náboženstvo (aj v ČR založená roku 1925);
 • antropozofické lieky vyrába Welleda, lekári v ČR sú združení v Českej společnosti antropozofických lékařů;

 

Časopisy:

 • Antropozofické rozhledy
 • Člověk, výchova, dítě

 

BHAGWAN SRI RAJNEESH – Osho

Osho
Osho

Mohan Chandra Rajneesh (1931-1990) – indický profesor filozofie.

Túžil po duchovnej obrode ľudstva – kázal na verejnosti, venoval sa výchove duchovných žiakov až 1971 prijal titul Bhagwan Sri, ktorý vykladal ako “požehnaný, ktorý došiel k poznaniu a je božský”. 1974 založil duchovné stredisko – ašram v indickej Poone

 

Poskytoval ľahký a rýchly postup k osvieteniu a do stavu sannjasina aj bez odriekania. Stačilo opustiť väzenie svojho myslenia, prijať božského učiteľa za najvyššiu autoritu, prežívať skupinové stavy zmeneného vedomia. Učil, že svoju božskú prirodzenost si môže človek uvedomiť len keď sa zbaví potlačovaných pudov a emócií, uvoľní ich a sexuálne sa uspokojí.

(Stať sa v indickej tradícii sannjásinom je dlhá cesta náboženského úsilia a asketizmu, ktorý vyvrcholí osvietením. Je to štvrtý a najvyšší stupeň života a človek sa pripravuje bez domova na nové zrodenie).

Získal tisíce nasledovníkov, vyrábal, predával suveníry so svojou podobizňou, na ktorých dobre zarábal, ale kôli problémom s indickými daňovými úradmi r. 1981 Poonu náhle opustil. v Oregone pri Antelope začal budovať nový ašram so svojou oddanou duchovnou žiačkou Sheilou Silvermanovou, ktorá pre neho nakúpila pozemky.

Členovia pracovali 7 dní v týždni 12 hodín denne, kým guru sa nachádzal v “období ticha” a nikto ho nesmel vyrušovať. Za odmenu ho smeli občas vidieť v bielom Rolls-Royci (mal ich 93). Ašram mal cez slávnosti až 15 tisíc obyvateľov, vlastné ozbrojené sily, potravinársku výrobu, nemocnicu, hotely, letisko. priehradu, vlastnú leteckú a dopravnú spoločnosť.

Mestečko Antelope premenovali na Rajneespuram, pokúsili sa sfalšovať voľby – dostali sa do súdnych sporov a Bha-gwana vyhostili. 1985 sa vrátil do Poony a pod menom Osho vymyslel dynamickú meditáciu (5 fází, trvá hodinu). Napísal veľa kníh ( Od sexu k nevedomiu, Oranžová kniha)

Centrá v ČR:

 • Shangri-La v Lažanoch na Karlovarsku Osho Suguma Meditation Center v Lažánkách

 

CIRKEV JEŽIŠA KRISTA SVÄTÝCH POSLEDNÝCH DNÍ

Jozef Smith
Jozef Smith

The Church of Jezus Christ of Latter-day Saints

Obdobie Spojených štátov v prvej pol. 19. stor. – vznik nezávislosti, demokracia, absencia histórie a národných tradícií. Jozef Smith (1805-1844) mal zjavenia anjela Moroniho r.1820, že sa nemá pridať ku žiadnej cirkvi, lebo všetky sú odpadlícke a on obnoví pravú cirkev. R.1827 oznámil nález zlatých dosiek s egyptskými hieroglyfmi. Prekladal tieto dosky so svojim spoločníkom Oliverom Cowderym, ktorý ich nevidel len za plentou zapisoval, čo mu diktoval – kniha Mormon. Potom dosky anjel odniesol do neba. v roku 1830 ustanovil mormonskú cirkev.

 

Prvky učenia:

Kristus sa zjavil v Amerike, Indiáni sú potomci izraelských kmeňov, o budúcnosti planéty sa v nebi rozhodovalo hlasovaním, kto zostal neutrálny sa stal černochom, všetci mužskí členovia sú aj kňazmi, Boh má telo z mäsa a kostí. Mormónom sa môže stať aj po smrti – obrady krstu a zasvätenia majú aj mŕtvi, ale niekto žijúci sa za neho musí nechať pokrstiť len musí poznať dátum narodenia a smrti – preto majú najväčší genealogický archív na svete.

Nosia garmenty – zvláštne spodné prádlo, ktoré chráni pred chorobou a zlom, ktoré obdrží každý mormón keď dosiahne zasvätenia v niektorom chráme (51 na celom svete). Večné manželstvo je nutné pre vstup do tretieho najvyššieho neba. Manželská vernosť a rodinný život sa veľmi cenia. Do r. 1890 bolo praktikované mnohoženstvo ako podmienka vstupu do neba – až v súvislosti s prijatím mormonského štátu Utah do únie Spojených štátov to odvolali. Robia misiu z domu do domu mladými ľuďmi- Američania (ČR 100), majú Ústredie českej misie v Prahe, ponúkajú sériu 6 osobných rozhovorov potom je záujemca pozvaný na mormonskú bohoslužbu a krst.

Základné vieroučné knihy:

 • Drahocenná perla,
 • Kniha náuk a zmlúv

Počet členov: 10 miliónov (ČR 5000)

 

CIRKEV ZJEDNOTENIA

Sun Myung Moon
Sun Myung Moon

Spoločenstvo Ducha svätého pre zjednotenie svetového kresťanstva The Holy Spirit Association of World Christiany Sun Myung Moon (*1920) v Kóreji v roku 1936 mal videnie kde hovoril s Mohamedom, Buddhom a Ježišom. Vyhlásil sa za Mesiáša r.1954 a založil cirkv s ústredím vo Washingtone.

Základné učenie je v knihe Božský princíp (1957):

Boh je neotrasiteľnou autoritou a túži po naplnení ideálu pravej rodiny, ale hriech Adama a Evy a ukrižovanie Ježiša ktorý sa nestihol oženiť a vytvoriť pravú rodinu mu prekazili plány – musel hľadať dvetisíc rokov novú ideálnu rodinu a našiel ju v Moonovi a jeho druhej manželke Hak Ja Han. Oni sú Praví rodičia ku ktorým sa členovia modlia.

Učenie sa šíri cez Štúdijné centrá, kde sú prednášky, semináre, videoprojekcie s vysvetľovaním celo-svetových problémov s využitím bombardovania láskou. Vytvárajú desiatky zdanlivo nezávis-lých organizácií – hovoria o Hnutí zjednotenia, ktoré tvorí množstvo organizácií, výrobných podnikov, vedecké, politické, kultúrne združenia aj médiá:

 • Federácia žien za mier vo svete
 • Federácia rodín za mier vo svete
 • Akademia profesorov za svetový mier
 • CARP – študentská organizácia

 

HNUTIE GRÁLU

Oskar Ernest Bernhardt
Oskar Ernest Bernhardt

Oskar Ernest Bernhardt (1875-1941) – Abd-ru-shin napísal 168 prednášok (1926-1937), ktoré zostavil do ústredného diela Vo svetle pravdy s podtitulom Posolstvo Grálu.

v roku 1929 oznámil svoj božský pôvod a vyhlásil sa za Mesiáša, Syna človeka, ktorý bude toto ľudstvo súdiť a nastolí tisícročnú ríšu – údajne už tu na zemi bol ako arabský knieža. Za svoje sídlo zvolil Vomperberg v Rakúsku. v r. 1938 bol zatknutý gestapom a väznený v Kruš-ných Horách.

 

 

Základy učenia:

 • ezoterické tradície
 • rôzne úrovne hmotnosti (súčasné ľudstvo sa nachádza na úrovni hrubohmotnosti, postupne vystúpime až do duchovnej úrovne na hranici božstva, kde sa nachádza hrad Grálu s miskou krvi Ježiša – grál
 • platia 3 základné zákony o spätosti myšlienok a činov

Počet členov: odhad niekoľko desiatok tisíc (ČR 1000)

Ústredie v ČR: Nadace Hnutí Grálu, Pekárenská 10, Brno

Z pochybnosti, prečo tento Mesiáš nevytvoril sľúbenú ríšu profituje Jan Ditrich Dvorský – Parsifal Imanuele, ktorý roku 1991 napísal knihu Vo svetle pravdy, Syn člověka kde sa vyhlásil za nového Syna človeka a zložil skupinu IMANUELITOV, ktorá patrí medzi najnebezpečnejšie sekty českej histórie.

R. 1993 vznikla izolovaná komunita pomocníkov na Hořovicku s niekoľkými desiatkami členov, ktorí sa vzdali svojho majetku. Predpovedal prírodnú katastrofu a vznik tisícročnej ríše 1994. T.č komunita zanikla a Dvorský aj so svojou družkou sú obvinení z ohrozovania mravnej výchovy svojich 4 dcér, ktoré nechodia do školy.

 

HNUTIE HARE KRIŠNA

Čaitanja Máhaprabhu
Čaitanja Máhaprabhu

Mezdinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKON)

Čaitanja Máhaprabhu (*1486) bengálsky brahman. Kázal o tom, že k božstvu je možné dôjsť len cestou oddanosti (bhakti) a najlepšou metódou je spev mahámantry “Hare Krišna…” – oslava boha Krišnu a jeho druhej inkarnácie princa Ráma.

Uctieva indického boha Višnu v jednom z jeho prevtelení (tzv.avatára) v Krišnovi, ktorý po-stupne prevýšil ústu k Višnovi.

Abhaj Čaran De (1896-1977) – rozšírenie hnutia na Západ v 20.st., preložil do angličtiny Bha-gavadgítu – epos o Krišnovi a komentár k eposu Bhaktivédánta taká, aká je. v roku 1965 odišiel do USA, kde ako Bhaktivédánta Svámi Prabhupáda získal obdiv medzi hippies a založil medzinárodnú spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKON – 1966). Vybudovali ašrami (kláštory), chrámy, školy a farmy.

4 zásady správania:

 • vegetariánstvo,
 • zákaz drogy,
 • hazardné hry a sex mimo manželstva a
 • mimo zámer splodiť potomka.

Po jeho smrti je v čele riadiaci orgán GBC s 11 následovníkmi s ústredím v Los Angeles v Kalifornii.

Počet členov: odhad niekoľko desiatok tisíc (v ČR 200)

Oranizácie v ČR:

 • Centrum pro védská studia, Jílova 290, Praha Kršnův dvůr v Chotýšanech – ekologická farma
 • Góvinda v Prahe – 2 vegetariánske jedálne
 • Hari ból – vegetariánsky klub v Brne

R.1996 zamietlo MŠ ČR pokus o založenie vlastnej základnej školy.

 

HNUTIE VIERY – Faith Movement

Kenneth E. Hagin
Kenneth E. Hagin

Vznik – 70.roky v USA, nemá pevnú štruktúru ale centrá slúžiace ako školy, snaha o preniknutie do súčasných kresťanských denominácií.

Nazýva sa teológiou prosperity (Healt & Wealth Theology). Základnou vieroučnou knihou je Biblia. Kenneth E. Hagin (*1917) – zakladateľ biblickej školy Rhema, základom je viera v ľudský potenciál, ktorý je limitovaný jedine vierou – máme len to, čomu veríme, považujeme vopred za splnené a požadujeme to na Bohovi.

Všetky problémy sa dajú riešiť veľkou vierou, ktorá sa prejaví absolutným nasadením a zbavením sa všetkého čo vieru obmedzuje. Robia veľké, búrlivé uzdravujúce zhromaždenia. Medzinárodná organizácia Slovo života – vedúci Ulf Ekman.

 • Ústredie v ČR: Křesťanská společnost Slovo života
  Ružinovská 1159/4, Praha 4 predseda: Martin Janda
 • v Brně je biblická škola

v ČR pôsobil austrálsky misionár Steve Ryder – vzniklo niekoľko zborov R.O.F.C. (Reach out for Christ – Kampaň pre Krista) – pastor je Todd Levin.
Zbory:

 • Nový život
 • Holy Ghost End Time Ministries
 • Pánova cesta – Olomouc – John Podmolik Biblické školy: Dómata; Victory Christian Center

 

JÓGA V DENNOM ŽIVOTE

Paramhansa svámí Mahéšvaránanda
Paramhansa svámí Mahéšvaránanda

Paramhansa svámí Mahéšvaránanda (*1946) – vypracoval systém pre fyzické, mentálne, sociálne a duchovné zdravie na zákalde indického náboženstva pre západného človeka. 1972 vo Viedni zakladá prvú komunitu.

 • Učenie – 8 stupňov k dokonalosti (začiatok klasická hahthajóga):
 • 2 etické – neubližovať živým tvorom, pravdivosť, telesná a duševná čistota,
 • telesné cvičenia – ásana
 • ovládanie dychu – pránájama
 • schopnosť odpútať myseľ od rušivých vplyvov
 • schopnosť koncentrácie na jediný predmet
 • systém meditácie
 • 8. stupeň – pohrúženie – samádhi – jogín dospeje k blaženosti

V Čechách spolupracujú so Spoločnosťou rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny, s PF Jihočeské univerzity. Organizujú rôzne kurzy od zdravotných – bolesti chrbtice, cez varenie vegetarián-skej stravy, keramiky, hinuiština a hra na sitár.

 

RODINA – Deti boží – Rodina lásky – Rodina

David Berg
David Berg

David Berg (1919-1994) – Mojžiš – Mo vyhlásil r.1968 medzi hippies “vojnu systému” vzdelávacím, cirkevným a rodinným tradíciám a odišiel na púť do Arizony s 50 následovníkmi. Revolúciu hlásil a praktikoval aj v sexuálnej oblasti – všetky slová z biblie týkajúce sa lásky interpretuje ako sex. Praktikovali sharing (zdieľanie sa) tj. sex podľa rozpisu, zaviedol flirty fishing (FFing), tvrdí, že sexuálne zážitky môžu mať už 6 ročné deti – dôkazy detská pornografia na videu.

Pokiaľ majú manželia výhrady proti sexu s inými partnermi považujú sa za sobeckých a nekresťanských. Zo strachu pred prenasledovaním prešiel do ilegality, zmenil názov komunity Rodina lásky, neskôr Rodina a komunikoval prostredníctvom dopisov vo forme komiksov tzv. Mo – Letters. Po jeho smrti je v čele Maria (Karen Zerbyová) spolu s “Královskou rodinou tj. Bergova rodina a najvernejší.

 

ROSIKRUCIÁNI

Johan Valentin Andreo
Johan Valentin Andreo

Odvodzujú svoj pôvod od bratstva na dvore faraóna Thutmosa II. (15 stor. p.n.l.) ale pravdepodobne vznikli na zač. 17.stor. kedy v Nemecku vyšla základná rosekruciánska kniha Johan Valentin Andreo (1586-1684)

Fama Fraternalis o myšlienkovom odkaze Christiana Rosenkreutza zo 14.stor. o jeho ceste do Egypta pri ktorej objavil “tajomstvo ruže a kríža”. medzery vo svojej histórii vysvetľijú periódami 108 rokov tzv. aktívnych a neaktívnych cyk-lov (učene musí byť zachované v úplnej tajnosti). Rozpadli sa na niekoľko organizácií.

H. Spencer Lewis – Američan založil r.1909 Antiqua Mysticus Ordo Rosae Crucis – Starý mystický řád růže a Kříže – A.M.O.R.C
v čele stojí imperátor spolu s radou veľmajstrov jednotlivých lóží.

Náuky sú tajné, neophyt – nováčik dostáva 2x mesačne monografie, ktoré má študovať, ale po opustení rádu ich musí vrátiť, zariadiť si vlastný oltár (santuaria), páliť kadidlo, sám si urobí iniciačný obrad o ktorom nesmie nikomu nič prezradiť a potom sa môže zúčastňovať rituálnej činnosti v pronaos – sakrálne priestory.
Ústredie v Čechách: Judr. Mudr. Manuelo Brtník Vršovická 3, Praha 10

počet členov asi 1500

 

SAHAJA JOGA

Sri Mataji Nirmala Devi
Sri Mataji Nirmala Devi

(Sahaja – spontánny, prirodzený, joga – spojenie t.j.s božstvom)

Sri Mataji Nirmala Devi (1923) v r. 1970 prehlásila, že sa stala najväčšia udalosť v duchovnom dianí vesmíru. Stálou evolúciou sa postupne ľudstu podarilo otvoriť už všetky čakry. Predposledná ádžná čakra bola otvorená pôsobením Ježiša – jej sa podarilo otvoriť poslednú sahasrára čakru umiestnenú nad temenou kosťou hlavy a sprístupnila ju všetkým ľuďom.

Učenie:

Sila, ktorá stvorila svet – kundalini je prítomná v človeku a spí stočená v oblasti medzi pohlavnými orgánmi. Personifikovaná je táto najvyššia prírodná sila v indickej bohyni Šakti. Správnymi technikami – sabarealizáciou sa dá táto sila prebudiť a vyviesť reťazcom siedmych čakier (sušuma) cez hlavu von a tam dôjde ku zjednoteniu Šakti s božským Šivom a človek prežije stav samádhí – oslobodenie duše a zjednotenie s božstvom. Obnoví sa energetická rovnováha v čakrách, upevní zdravie, vyriešia životné problémy.

Na čakrách človek musí pracovať očisťovacími obradmi, meditáciami a opakovaním mantry 2x denne po hodine pred fotkou Veľkej Matky, ktorá vysiela silné vybrácie, ktoré umožnia kundalini stúpať. Počet členov asi 20 tisíc v 56 zemiach sveta.

V Čechách:

 • Společnost Sahaja jóga, Lublaňská 1, Praha 2 Nadace pro seberealizaci a harmonii člověka

 

SATANIZMUS

Satanisti nemajú jednotnú posvätnú knihu ani vodcu. Spája ich jedine prostest a vzdor proti niektorému aspektu židovsko-kresťanskej spoločnosti vyjadrovaný symbolom Satana.

Typy satanizmu:

1. Náboženskí satanisti rozkvet v staroveku za vlády Ludvíka XIV. prejavovalo sa v ľudovom čarodejníctve, uctievajú satana ako reálne existujúcu duchovnú bytosť, ktorá im dáva silu. Robia rituály aj s krvavými obeťami. Satanisti tohoto typu mávajú psychopatologické sklony, sú neschopní čeliť zlu inak než identifikáciou so zlom. Niekdy majú negatívne skúsenosti s kresťanstvom.

2. Antimorálni satanisti protestujúci proti kresťanskej morálke ako pokryteckej bez viery v sa-tana ako duchovnej bytosti. Hlásajú vieru v život človeka bez akéhokoľvek obmedzenia a pokiaľ neškodí je mu všetko dovolené. Satan je symbolom voľnosti, prirodzenosti a boja
o prežitie.

3. Antikultúrni satanisti ani o satanaovi neuvažujú ale spoločenstvo iných satanistov im dáva pocit sily a bezpečia. Vo výtvarných a literár-nych dielach ako aj v metalovej hudbe vyjadrujú tému hnusu, krvi, smrti. Chcú najmä šokovať a dráždiť svoje okolie nosením čiernych odevov a satanských symbolov.

Predstavitelia:

 • Gerald Gardner (1884-1964) – hnutie WICCA
 • Aleister Crowley (1875-1947) – okultný spisovateľ, prehlasoval sa za Antikrista a Velkú šelmu 666.
 • Anton Szandor La Vey (1930-1997) – napísal Satanskú bibliu, r. 1966 založil Prvú cirkev sata-novu v San Francisku v Kalifornii.
 • Charles Manson – 1969 hromadná rituálna vražda 7 ľudí

Gerald Gardner
Gerald Gardner

Aleister Crowley
Aleister Crowley

Anton Szandor La Vey
Anton Szandor La Vey

Charles Manson
Charles Manson

Satanizmus je často náplňou hermetických rádov a lôží:

 • Rád zlatého úsvitu,
 • Rád červenej ruže a zlatého kríža,
 • Rád východného chrámu (ordo Templi Orienti – O.T.O.)
 • Rád Chrámu slnka

Čechy:

 • pobočka Cirkvi satanovej v Brně – vedie Jiří Valtr muzikant

 

SCIENTOLOGICKÁ CIRKEV – Dianetické Centrá

Lafayette Ronald Hubbard
Lafayette Ronald Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986) spisovateľ sci-fi, bez uceleného vzdelania, od r. 1946 bol členom satanskej lóže O.T.O.
R.1955 napísal knihu Dianetika-moderná veda o duševnom zdraví, (pod inými pojmami prezentuje niektoré Freudove teórie, ktoré odborná veda odmietla. Vytvára proti nim Občiansku komisiu za ľudské práva (CCHR), kde dokumentujú svedectvá o zločinoch psychiatrie. R. 1955 zakladá Dianetické centrá s psychoterapeutickým pôsobením na základe jeho teórií.

Zrejme na základe odbornej kritiky a snahy po daňových úľavách pretvára centrá na Scientologickú cirkev bez zmeny názvu – vydáva pokyny na krstenie, svatby a pohreby, symbolom sa stáva kríž s 8 koncami, ktorý symbolizuje osem dynamík života.

Učenie:

Viera v duchovné bytosti mimozemského pôvodu – thetani, ktorí zostúpili do hmoty a nabalili na seba tak množstvo problémov. Thetana má v sebe každý človek – to je jeho nekonečný božský potenciál, ktorý si potrebuje vhodnými metódami uvedomiť a zbaviť sa negatívnych nánosov na auditingoch. Tak sa stane clearom – čistým a nastupuje dráhu “operujúceho theta-na” čo mu umožňuje zvládať všetky problémy.

Purif je očisťovací program – saunovanie, jogging užívanie niacinu a B-vitamínu (purification rundown) zbavujúci jedov nahromadených v tele človeka, ktoré spôsobujú únavu.

Organizácie a firmy:

 • Bussines Success,
 • Bernhard Schmidt – ponúkajú administratívne technológie, komunikačné kurzy
 • WISE – Svetový ústav scientologických podnikov – medzinárodná org. združujúca podniky v ktorých sú scientológovia

Ústredie v ČR – Dianetické centrum v Prahe (Špalek, Voráček) Kariéra – zameriava sa na vyhľadávnie pracovných príležitostí

 

TRANSCENDENTÁLNA MEDITÁCIA – TM

Mahes Prasad Warma
Mahes Prasad Warma

Mahes Prasad Warma (1911) – fyzik, vzdelaný v indickej filozofii pod vedením Guru Dév – Božský učiteľ. v r. 1956 presídlil do USA a začal propagovať transcendentálnu meditáciu ako Hnutie duchovnej regenerácieuž ako Maharisi Mahes Yogi (Veľký mudrc v jóge). Vytvoril zjednodušenú jógovú techniku pre západný svet bez úspechu. v r. 1967 sa stretol s Beatles, Roling Stoenes, Beach Boys ktorých učil svoje techniky a preslávil sa až do sedemdesiatych rokov.

Potom sa s ním Beatles rozišli tvrdiac, že ho viac zaujíma sexuálny ako duchovný život. Prestal teda TM propagovať ako náboženskú techniku a novou vedeckou terminológiou a krycími organizáciami získal prístup do škôl v USA až do 1977, kedy ho súd prehlásil za náboženské hnutie.

Učenie:

Tvrdí, že ľudská duša prirodzene hľadá šťastie ale pravý mier možno dosiahnuť len keď myseľ presiahne (transcenduje) tri bežne prežívané stavy vedomia – spánok, snenie a bdenie a dosiahne štvrtý stav blaženosti a čistého vedomia v ktorom sa uvoľní tvorivá inteligencia. Údajne v deň jeho narodenín r. 1975 začal vek osvietenia, v ktorom sa presadí Maharisi so svojou svetovou vládou. Siddhi projekt – pre pokročilých drahý kurz levitácie, ktorá spočíva v skákaní v tureckom sede. Maharishi efekt – praktikovanie TM 1% obyvateľstva môže znížiť kriminalitu, agresivitu, dopravné nehody o 20-30%. Centrá TM sú v 140 zemiach sveta, svetové centrum v Indii.

Krycie organizácie:

 • Maharishiho svetový plán pre perfektné zdravie
 • M. program pre vytvorenie svetového mieru
 • M. védska univerzita

ČR:

 • Společnost Maharishiho védskej univerzity v Liberci Strana přírodního zákona

 

HNUTIE NOVÉHO VEKU – NEW AGE

Nejedná sa o organizáciu ale skôr o mohutné rôznorodé až nesúrodé hnutie a nový životný štýl ľudí rôzneho zamerania a názorov spojené s očakávaním kvalitatívne vyššej epochy.

Príčiny zmeny:

 1. Obavy z budúcnosti zapádnej civilizácie, ktorá vyčerpáva svoje ekonomické možnosti a stáva sa ekologickou hrozbou, kríza rodiny, autority, kriminalita, závislosti vedú k obráteniu sa dovnútra k subjektívnemu prežívaniu. Východisko nehľadajú v novom spoločenskom zriadení ale v zmene vedomia, ktorá jediná môže priviesť ľudstvo k novej kvalitatívne vyššej epoche.
 2. Frustrácia z nesplnených nádejí vkladaných do vedy a ľudského rozumu – limity vedy, ktorú chápu ako možnosť vojnovej a ekologickej katastrofy. Nová éra má byť nadvládou citu.
 3. Limity materializmu a konzumného spôsobu života. Súčasná generácia netrpí vojnami ako predošlá, ktorej ideálom bolo budovať nanovo zničený svet a nemusí sa orientovať na naplnenie materiálnych potrieb a obracia sa k duchovnu.
 4. Informačná revolúcia spôsobuje zmenšenie sveta a rýchlu výmenu informáciií vo všetkých oblastach, ktoré svet rýchlo menia. Človek opúšťa svoje úzko vymedzené hranice a stáva sa svetoobčanom s novým vedomím a môže odvrátiť súčasné hrozby.

 

Priebeh zmeny vo všetkých oblastiach života:

 1. Postmodernizmus – v modernizme išlo o prekonanie tradícií 19.storočia a prebojovanie moderného pohľadu na svet. V postmodernizme je typický pluralitný obzor do ktorého sa vojde nové aj staré, tradičné aj al-ternatívne, domáce aj cudzie.
 2. Globalizmus – (planetarizmus) postmoderný svet má byť globalizovaný obohacovaný o nové cudzorodé prvky ale nemá viesť k uniformite ale k rozmanitým individuálnym život-ným štýlom.
 3. Vedecké myslenie je obmedzené a dielčie, chýba mu nová paradigma (model chápania sveta). Presadzujú holistický – celostný model, ktorý je viac ako súhrn častí zahrnujúci aj ob-lasti doposiaľ vedou zavrhované (parapsychológia, alternatívna medicína, ap.). Evolúcia nie je spájaná s bojom o prežitie druhu. Chápu ju prostredníctvom prevteľovania živých tvorov k vyšším formám vedomia. Aj človek má transcendovať (prekročiť svoje Ja) do vedomia kozmickej jednoty.
 4. v náboženstve koniec sekularizácie (oddelenie náboženstva od iných činností), čo znamená, že náboženstvo sa stáva prirodzenou súčasťou všetkých oblastí spoločenského života aj tých , ktoré doposiaľ stáli mimo náboženstva (veda, zdravotníctvo, výchova). Pre túto latentnú prítomnosť náboženstva (typická je viera v posmrtný život a prevteľovanie) je chápané hnutie Nového veku ako náboženské aj keď oni sami ho ako Náboženský prúd nechápu.
 5. v každodennom živote vyhľadáva súčasný západný človek alternatívy (alter – iný, výber z dvoch) ku všetkému čo môže byť chápané ako tradičné.
 6. Zmena myslenia – Idea Nového veku je spojená s očakávaním kvalitativne vyššej epochy a je spojená s astrológiou – nastáva vek Vodnára, pretože Zem sa posunie v priebehu periódy asi o 2100 rokov o jedno znamenie zverokruhu a končí sa vek Rýb a sním aj kresťanstvo. Začína obdobie blaženosti, tolerancie, duchovného rastu, intuície a citu.
 7. Evolučný optimizmus – človek je schopný prekonať súčasné globálne hrozby evolúciou na vyššiu úroveň vedomia a tak vytvoria nový vek. Prekonanie protikladu západného racionalizmu a východnej náboženskej skúsenosti bude znamenať nové planetárne vedomie – monizmus pretože všetko je tvorené jedným základným princípom ktorý spája zdánlivé protiklady. Všet-ky náboženstvá podľa toho sú v podstate správne a zhodné a vedú k jednej pravde kozmickej jednoty a harmónie rôznymi cestami. Rozum je kritizovaný ako orgán, ktorý analizuje rozdeľuje a vytvára chaos zatiaľ čo cit vedie k harmónii a jednote. Kritické myslenie vyvoláva pocity viny.
 8. Hnutie New age verí v prevteľovanie, pretože naše Ja je v podstate božské a tým aj nesmr-teľné a vzhľadom k tomu, že v skutočnosti nič nezaniká ale iba sa premieňa veria v reinkar-náciu. Presadzuje etickú autonómiu človeka – človek nemá byť závislý na žiadnom mravnom kódexe ale naopak má byť slobodný a zodpovedný. Zlo je len zdánlivé a je prejavom nevedomosti a nedostatočného poznania. Žiadny čin nemôže v kozmickom priestore zostať izolovaný a bez karmického dopadu na jeho pôvodcu. Povinnosťou je žiť v súlade s kozmickou harmóniou.
 9. Synkretizmus – zmiešanie rôznych aj vzájome si odporujúcich náuk a názorov, čím má byť prekonaný dualizmus.

 

Základ hnutia New Age

1. Teoretici hnutia:

a) prírodné vedy

 • Fritjof Capra: Tao fyziky, Bod obratu – hľadá paralely medzi východnou mystikou a modernou fyzikou
 • James Lovelock: hypotéza o Zemi ako o planetárnom systéme (Gaia) s vlasnou inteligenciou
 • John C. Lilly autor metódy floatácie t.j. nadnášanie v slanej teplej vode ktorú odporúča pri psychických aj somatických problémoch
 • Rupert Shedrake – teória morfických polí a rezonancií – podľa nej existuje kolektívna pamäť, neviditeľné informačné pole kam sa zapisujú všetky zvyky a vzorce chovania každého účastníka systému a on je spätne nimi ovplyvňovaný

b) spoločenské vedy

 • Lewis Mumford sociológ
 • Marshal McLuhan – toeretik médií s poňatím ako organizmus
 • Carlos Castaneda: Učení Dona Juana, Oddělená skutečnost, cesta do Ixtlanu – antropológ, skúmal dôsledky používania prírodných drog medzi indiánmi v Mexiku, absolvoval niekoľkoročnú prípravu zasvätenia čarodejom Donom Juanom v Mexiku a vyskúšal rôzne druhy zmeneného stavu vedomia

 

experimenty so zmenenými stavmi vedomia a ich skúmanie:

 • Wiliam James zakladateľ psychológie náboženstva, Freud, Jung, Maslow, Leary, Stanislav Grof – zakladateľ transpersonálnej psychológie, objavil, že porovnateľné výsledky zmeneného stavu vedomia s LSD možno dosiahnuť holotropným dýchaním – silné prekysličenie mozgu spôsobí stav tranzu a zmení vedomia

 

spisovatelia a novinári

 • Marylin Fergasonová: Spiknutí Vodnáře
 • Shirley MacLaineová: Tančit ve světle,
 • Jesse Stern: Spící prorok – životopis jasnovidca Edga-ra Cayca – propagátora Channelingu t.j.prijímanie informácií od nefyzickej bytosti proster-dníctvom ľudského média tzv. kanálu

 

2. Inšpirácia menej známymi etnikami a východnou kultúrou

a) náboženstvá mexických indiánov Keltov a Germánov – kult Boha Odina, šamanizmus, ktorý dokáže vrátiť svojich vyznavačov k ku koreňom ľudstva a k prírode a doviesť ich do tranzu (V ČR: Děti slunce, Centrum duchovného rozvoje)

b) afro-karibské náboženstvo ktoré vzniklo prelínaním pôvodného náb. Afričanov privezených ako otrokov do karibskej oblasti a kresťanstva (božstvo má africkú podobu a mená katolických svätých:

 • Woodo (vudu) – magické náboženstvo Haiťanov – účelom je tranz cez ktorý vojdú do priamej komunikácie s božstvom
 • Rastafariáni – veria, že Černosi sú Božím národom a potomkami izraelských kmeňov a Etiópi je zasľúbená zem. Etiópsky vládca Ras Tafari (Haile Selassie) je považovaný za Mesiáša, ktorý zvoláva Černochov späť do Afriky aby obnovil ich silu a politickú moc.

c) východné náboženstvá : šíritelia ideý spojenia východnej a západnej duchovnej tradície

 • Šrí Rámakrišna,
 • Šrí Ramana Mahariši,
 • Šrí Gurudev,
 • Ram Dass (am)

 

3. Ezoterická inšpirácia

a) Hermetizmus – západný ezoterizmus, ktorý čerpá z nepravoverných a utajovaných prúdov na okraji židovskej a kresťanskej tradície (alchýmia, astrológia, mágia, kabala- židovská mys-tická tradícia). Nemôže byť počítaný do hnutia New Age ale poskytuje rôzne zdroje inšpirácie. v ČR společnost – Univerzalia predstaviteľ docent FF UK Milan Nakonečný, vydáva časopis pre ezoterné chápanie života Logos, Herold – bulletin, vydavateľstvo Trigon.

b) praktický ezoterizmus v ČR:

 • astrológia: Centrum duchovního rozvoje Jakuba Sotony, Esotera- astrologické liečiteľstvo,
 • dr. Marta Foučková astrológia v súvislosti s minulými životmi, hlbinná psychoterapeutka týždenník Astro, Astrologická společnost,
  MAVO – súkromné vzdelávacie zariadenia s akreditáciou MŠ ČR prevádzkuje astrologickú školu

c) channeling – prijímanie informácií od nefyzickej bytosti duchovia zomretých, bytosti z UFO, vesmírna inteligencia, kozmický majstri prosterdníctvom ľudského média tzv. kanálu (channel) Veria, že ku každému človeku na zemi prísluší bytosť z vyššieho sveta, ktorá ho učí a vedie. Pomocou channelingu je možné čerpať aj z tzv. kroniky Akáša, ktorá je kolektívnou pamäťou ľudstva. Prejavom môže byť automatické písanie a kresby.

d) UFO – Unidentified Flying Objects – neidentifikované lietajúce objekty. Vo svete ufologické kulty typu Nebeská brána , skupina Heidi Fittkau Gartheová.

v SR – realisti

 

4. Alternatívna psychológia a psychoterapia

a) Transpersonálna psychológia

 • Stanislav Grof – holotropné dýchanie – hyperventilácia + emočne provokujúca hudba + uvoľňujúce telesné pohyby + vyškolený facilitátor (Mgr.M. Vančura, dr.Z.Kubíčková, dr. L. Chrášťanská)

b) zážitky blízko smrti (NDE, near-death expirience)

 • Raymond A. Moody,
 • Elizabeth Kůbler-Rossová

c) hypnoterapie

 • dr. Jiří Zíka – Hypnóza není spánek

d) regresná terapia – zážitky vybavené v hypnotickom tranze sa interpretujú ako prenatálne, z minulého života (reinkarnačná terapia)

 • dr. Marta Foučková, Jozef Rudolf,
 •  dr. Marie Říhová – psychológia vlastného obrazu – klient sa musí najprv zbaviť negatívnych predstáv o sebe a potom pomocou vizualizácie a pozitívneho myslenia preprogramovať svoj sebaobraz
 • Ing. Andrej Dragomireckij hlbinná abreaktívna psychoterapia: napísal Informační teorie psychiky, stúpenec L.R. Hubbarda zakladateľa scientologickej cirkvi
  medzinárodné Centrum pre štúdium metafyziky
 • riaditeľka Clara Bo – Whitman usporidala r. 1997 3 denný kurz v Karlových Varoch

e) metóda vizualizácie – intenzívne predstavovanie si chcenej skutočnosti spôsobí realitu, pretože čokoľvek vyšlete do vesmíru sa odrazí späť k vám –

 • prepracovala Šakti Gawain: Tvůrčí představivost

f) hnutie ľudského potenciálu, tvrdí, že je v ľudskom potenciále byť zdravým, šťastným bohatým a v podstate tvoriť celú realitu v ktorej človek žije. Mozog človeka pripodobňuje k počítaču, kedy sa dá preprogramovať nevyhovujúci vnútorný program pozitívnym myslením a vizualizáciou.

 • Napoleon Hill,
 • Louise L. Hayová,
 • Silvova metóda,
 • Neurolingvistické programovanie (NLP) – študuje vnútorné procesy (programy človeka a snaží sa proostredníctvom meditácií a vizualizácií naprogramovať vlastnú mapu sveta ako realitu.

V náboženskej podobe Hnutie viery

g) metóda Jednotného mozgu – One brain – kineziológia – príčinou mnohých problémov je nespoluptáca medzi pravou a ľavou hemisférou

 • Am. Carol
 • A. Hontzová
 • školiteľka pre východnú Európu – psychologička Tamara Cenková, Ing. Lhotáková

h) superlerning – sugestopedia učenie na princípe audiovizuálnej stimulácie cez psychowalk-man so špeciálnymi okuliarmi, podprahové (sublimálne) podnety a stav relaxácie.

 • J.M. Valuch: Neurotechnologie, mozek a souvislosti Společnost Aureus, centrum globálního rozvoje

Spracovala: Ivan Škodová, august 2000