hodina_stastia_happyschool

 

Vyjadrenie sme vypracovali na podnet rodičov detí, ktoré chodili do školy, kde sa program Hodina šťastia (HŠ) realizoval v rámci vyučovania. Žiadali o posúdenie projektu Šťastná škola (SŠ), nakoľko naše občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt odporučilo Ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2019/2020 na preskúmavanie preventívnych aj vzdelávacích programov ponúkaných školám.

Informácie sme čerpali z otvorených zdrojov na internete, konzultácií s kolegami v Centre pozitívnej psychológie, školskou psychologičkou, rodičmi žiakov, aj vlastných analýz videí a webových stránok. Postupne v nás systém Šťastná škola vyvolával stále viac pochybností.

Prvý problém je samotný maďarský systém Šťastná škola so vzdelávacím programom Hodina šťastia, ktorý vytvorili a vedecky overovali pozitívni psychológovia v Maďarsku, no nepodarilo sa nám dohľadať kompletný obsah programu ani relevantné výsledky psychologického overovania.

Otázne sú už základné podmienky hodnotenia škôl zapojených do programu. Na získanie titulu Šťastná škola” je potrebné učiť iba 1 školský rok, 1 vyučovaciu Hodinu šťastia, 1 skupinu detí. Titul „Trvale šťastná škola” získa škola keď učí Hodiny šťastia 1 školský rok v 3 skupinách žiakov a vedúci absolvujú Kurz vyučovania šťastia pre učiteľov (Happiness lessons course for teachers). Logicky z toho vyplýva, že keď napr. 50 žiakov absolvuje Hodiny šťastia, tak celá škola s 500 deťmi je po roku automaticky „navždy šťastná“. Také jednoduché je stať sa a byť (trvale) šťastným? Podľa nás sú také zjednodušené podmienky pre taký komplikovaný psychologický jav minimálne zavádzajúce, mätúce a vytvárajú falošnú ilúziu ľahko dosiahnuteľného pocitu šťastia.

Okrem toho, školy sa musia najprv zaregistrovať, až potom získajú bezplatne prístup k obsahu, lenže lekcie s témami aj aktivitami sa sprístupňujú iba postupne, a preto si nemôžu pedagógovia urobiť vopred ucelený obraz ohľadom programu pre svoju vekovú skupinu a triedu.

Druhý problém je otázne pozadie realizácie projektu v Maďarsku, kde ambasádorkou je motivačná speváčka (self-improvement singer) Bella Bagdi využívajúca prvky ezoteriky, podporujúca nevedecké alternatívy, pôsobiaca v piatich vlastných neprehľadne prepojených organizáciách.

I. Vznik a vedecké overovanie programu Hodina šťastia v Maďarsku

Hodina šťastia schéma

(schéma v plnom rozlíšení tu)

Tvorba programu vychádzala z výskumov pozitívnej psychológie profesorky Sonji Lyubomirskej a jej knihy „Ako byť šťastnými“, kde uvádza 12 cvičení, ktoré vedú podľa jej výskumov k šťastiu: učenie sa robiť dobré skutky, vyjadrovať vďačnosť, cvičenie optimizmu a odolnosti proti stresu, pestovanie dobrých vzťahov, odpustenie, radosť z maličkostí, dosahovanie cieľov, viera a spiritualita, starostlivosť o telo a meditácie. Niektoré okruhy tvoria základ programu Hodina šťastia.

Odborní garanti Systému Šťastná škola sú: Prof. Dr. Attila Oláh, vedúci Laboratória pozitívnej psychológie Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti, vedecký garant IWEN Happiness Lessons a Prof. Dr. Bagdy Emőke, emeritná univerzitná profesorka, klinická psychologička a výcviková terapeutka. Program Hodina šťastia sa učí v Maďarsku od roku 2014 a jeho účinnosť overovala „Inštitúcia šťastia“ Bella Bagdi a výskumný tím pozitívnej psychológie prof. Attilu Oláha. Použili 8 psychotestov a vedecky dokázali, že vyučovanie šťastia prispieva k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa, rozvíja tvorivosť a vnútorný blahobyt. Relevantné výsledky sa však nepodarilo vyhľadať nám ani Centru pozitívnej psychológie v Bratislave, a to v nás tiež vyvolalo ďalšie otázky.

Pochybnosti nám napadali aj pri zistení, že odborní garanti ako vedecké kapacity opakovane prednášajú na komerčných konferenciách s ezoterickým a alternatívnym programom (kineziológia, antropozofická medicína, Bachova terapia, irisdiagnostika, atp.). Nevieme, či chcú vnášať vedu do ezoteriky a alternatívnych smerov, alebo ezoteriku a alternatívne postupy do vedy. Svojou aktívnou účasťou však potvrdzujú ich hodnovernosť a prejavujú verejne súhlas s takýmito neoverenými postupmi, čo je podľa nášho názoru kontraproduktívne a v rozpore s pozitívnou psychológiou ako vedeckým odborom. Stiera sa tým rozdiel medzi vedeckými metódami a nevedeckými alternatívami a vytvárajú pozitívny obraz ezoteriky aj sporných alternatívnych metód.

II. Kto je Bella Bagdi a čo je IWEN?

Hodina šťastia

Bella Bagdi je psychologička a ambasádorka Šťastných škôl. Založila aj vedie 5 organizácií s jediným cieľom well-being education (mentálne vzdelávanie psychickej pohody) dospelých aj detí.

Založila a je prezidentkou nadácie zameranej na mentálne vzdelávanie The World is Better With You Foundation (Svet je s tebou lepší, Jobb Veled a Világ Alapítvány). Vytvorila medzinárodnú vzdelávaciu sieť programu Hodina šťastia International Well-being Education Network (IWEN) podľa slovenskej webovej stránky, ktorá vzniká postupne prekladom kapitol z maďarčiny. Je zároveň riaditeľkou Mental Focus Kft. v Maďarsku (preklad Inštitút šťastia), aj výkonnou riaditeľkou e-shopu a nahrávacieho štúdia Mental Focus.Zorientovať sa v činnosti a prepojení všetkých organizácii bolo náročné (napr. nadácia Svet je s tebou lepší a IWEN uvádza tri rôzne sídla v Budapešti aj v Rumunsku a rôzne facebookové aj bankové účty).

Bella Bagdi ako velvyslankyňa systému Šťastná škola s programom Hodina šťastia propaguje projekt vo svete. Organizuje verejné vzdelávacie konferencie o šťastí (napr. lístok za 188 € tvorí 6 prednášok, DVD a večerný koncert Bella Bagdi s hudobnou liečbou sebaúcty). Vydáva knihy s cvičeniami pre šťastný život, motivačné CD, natáča meditačné videá, na koncertoch vyzýva ľudí na spoločné opakovanie vlastných textov a nazýva to modlitba šťastia. Organizuje metodické dni pre pedagógov s cieľom šíriť skúsenosti z realizácie programu a prepájať ich do medzinárodnej siete. V roku 2020 tvorilo sieť Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovensko, Ukrajina, viac ako 100 000 žiakov, 7000 pedagógov a 1300 inštitúcií (počty sa aktuálne menia). Zdá sa, že práve jej zásluhou celý svet speje nezadržateľne k trvalému šťastiu.

Poslaním Bella Bagdi je podľa jej vyjadrení: „Učiť ako sa zlepšiť a byť šťastný cez pesničky s meditatívnou, orientálnou aj dynamickou hudbou s jednoduchými textami s krátkymi stále sa opakujúcimi sloganmi. Melódia pomáha, aby sa text ľahko integroval do nášho vedomia, takže ľudia ju môžu stále počúvať alebo opakovať si ju aj keď ju nepočujú. Duša, ktorá sa stane vnútornou liečivou silou, nevedome spieva a čím si to viac opakuje, tým je to efektívnejšie. Živé koncerty sú najúčinnejšie, pretože sa tam spája vysoká koncentrácia, hudobné zvuky ovplyvňujúce celé telo priamo a kolektívne emócie…“.

Videá zo vzdelávacích akcií aj koncertov ilustrujú, ako sa jej darí napĺňať poslanie v praxi. Opakovane vidíme prvky ezoteriky, náboženské rituály (modlitby šťastia, opakovanie „mantry“ šťastia, meditácie šťastia), sugesciu, cielene vyvolávanú autosugesciu, čo je vlastne ovplyvňovanie podvedomia bez vedomia účastníkov. Jeden z (veľmi sporných) výsledkov vzdelávania Bella Bagdi vidíme na ukážke video prezentácii, kde „šťastné“ deti hromadne freneticky kričia v „šťastných“ školách v Maďarsku počas Svetového dňa šťastia. Vidíme 10 miest, desiatky škôl, stovky detí kde na hromadných akciách diriguje speváčka Bagdi deti pri davovom speve, ktoré krikom opakujú slogany Bella Bagdi „Všetko je možné. Všetky sny sa splnia. Všetko dokážem…“. Všetky deti vo videu sú „šťastné“. A to je práve sporné. Podľa nášho názoru je neetické a neprijateľné využívať deti na takéto cieľavedomé zámerné hromadné vyvolávanie excitovaných emócií s cieľom verejne prezentovať kvantitu ako kvalitu takého komplikovaného psychologického fenoménu ako šťastie človeka, dieťaťa nevynímajúc.

III. Šťastné školy na Slovensku

Pilotnou školou sa u nás stala vlastným aktívnym prístupom (2017) Základná škola v Lučenci, na ktorej sa realizovali Hodiny šťastia (preložené z maďarčiny) ako inovovaný školský vzdelávací program. Podpísali zmluvu o spolupráci s Bella Bagdi, jeden pedagóg absolvoval vzdelávanie v Maďarsku, natočili so žiakmi CD s prevzatými pesničkami s textami preloženými do slovenčiny. Následne vypísali výzvu, ku ktorej sa prihlásili 3 materské a 4 základné školy, ktoré získali certifikát „Šťastná škola“. Postupne sa k výzve pripájajú ďalšie školy, no súčasný aktuálny stav nepoznáme.

Vedenie školy urobilo pri zavádzaní Hodín šťastia viac legislatívnych aj etických pochybení:

  • Nepožiadali MŠ SR o písomný súhlas s realizáciou medzinárodného programu, ktorý vyžaduje Školský zákon č. 245/2008, podľa & 6,7.
  • Do inovovaného vzdelávacieho plánu školy nezačlenili Hodiny šťastia a doplnili ich až dodatočne po kontrole a upozornení školskej inšpekcie.
  • Nezvládli školský manažment zmeny, a preto podali 3 učitelia s kritickými názormi výpoveď a zo školy odišlo aj niekoľko žiakov.
  • Porušili GDPR zverejňovaním videí detí z Hodín šťastia, bez jednoznačného súhlasu rodičov, čím vyvolali ich sťažnosti s následkom pokuty – zanedbali teda aj spoluprácu s komunitou.

Z oficiálneho vyjadrenia Ministerstva školstva vplýva, že program nie je realizovaný ako experiment v zmysle školského zákona, nakoľko na sekciu regionálneho školstva nebol podaný žiadny návrh na experimentálne overovanie pilotného projektu „Šťastná škola“ (2020).

Diskusia

Z pozitívnej psychológie je známe, že pocity šťastia sa dajú do istej miery učením ovplyvňovať. V tom by škola mohla byť deťom nápomocná a my uznávame, že niektoré metódy aj jednotlivé aktivity v programe Hodiny šťastia by mohli byť využiteľné ako inšpirácia alebo pomôcka pre pedagógov. Toto však nie je možné, nakoľko program je licencovaný a viazaný na ambasádorku, a preto nemožno nič meniť ani prispôsobovať aktuálnym podmienkam triedy a školy.

Rozporuplná osobnosť a správanie ambasádorky je tiež dôvod na pochybnosti. Na jednej strane spolupracuje s psychológmi a odvoláva sa na pozitívnu psychológiu a výskumy mozgu, na druhej strane však vidíme na jej hromadných vzdelávacích akciách psychickú manipuláciu, ezoteriku, neoverené alternatívy aj náboženské rituály.

Pochybností je viac. Centrum pozitívnej psychológie v Bratislave tiež vyjadruje odborné námietky a považuje za neetické robiť z multidimenzionálneho psychologického javu a výsostne individuálneho prežívania šťastia každého človeka komerčný „tovar“, ktorý sa ponúka na hromadných akciách pripomínajúcich reality show, alebo zhromaždenia komerčných kultov. Môže to vyvolávať nereálne očakávania, vzbudzovať vieru v ľahko dosiahnuteľné sebazlepšenie, všemocnú lásku a neobmedzené trvalé šťastie. A to je klamlivá ilúzia bez opory v pozitívnej psychológii.

Diskutabilné je aj automatické prenášanie celého systému Šťastné školy z Maďarska na Slovensko bez experimentálneho overovania na našej populácii detí. Taký je štandardný postup v psychológii zohľadňujúci kultúrne, psychologické, sociálne aj historické rozdiely medzi ľuďmi rôznych krajín.

Veľmi dôležité je brať do úvahy aj to, že celý projekt Šťastná škola je viazaný na osobu ambasádorky, je chránený licenciou, preto ho nemožno nijako upravovať, meniť formu, prispôsobiť obsah, upraviť podmienky hodnotenia, ani vzdelávanie pedagógov.

Záver a odporúčanie

Po zvážení všetkých uvedených okolností neodporúčame našim školským zariadeniam zapájať sa do systému Šťastná škola a nevyužívať program Hodina šťastia na vyučovaní, ani mimo neho.

Ide nám o to, aby sme využívali len overené metódy, bez sporného pozadia, s možnosťou zabezpečiť naše vlastné odborné vzdelávanie pedagógov. Ideálne by bolo vytvoriť a overiť vlastný výchovný programu rozvíjania životných zručností smerujúcich k posilneniu životnej spokojnosti, ktorý bude zohľadňovať naše aktuálne potreby: rozvoj tolerancie, spolupráce, empatie aj kritického myslenia. Sú to kľúčové schopnosti nevyhnutné na orientovanie sa v súčasnej postfaktickej, postpravdovej dobe zahltenej informáciami ale aj konšpiráciami, ktoré relativizujú pravdu a lož aj dobro a zlo.

 

 

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt –
Všetky oficiálne žiadosti, odpovede, listinné argumenty sú uložené v našom archíve.
Banská Bystrica, 2/2020, 11/2023, neprešlo jazykovou úpravou