forum zivota

(sídlo Fóra života na Heydukovej v Bratislave)

 

Podnet na vyjadrenie sme dostali zo základnej školy, v ktorej ponúkalo o. z. Fórum života projekt Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy (10/2015).

Podklady sme čerpali z verejne dostupných zdrojov a tlačených materiálov k projektu:

  1. Webová stránka občianskeho združenia: Home – Fórum života (forumzivota.sk)
  2. Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú napokoji.
  3. Písomné stanovisko odborníkov ako vplýva rodová výchova na duševné zdravie detí zverejnené aj na www.rodovescitlivovanie.sk
  4. Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.

 

  1. Občianske združenie Fórum života (FŽ)

FŽ založila v decembri 2003 skupina občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve (2001). Víziou je vytvoriť spoločnosť rešpektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru a deklarujú, že sú otvorení každému, kto sa zjednocuje v ich vízii.

Fórum života združuje jednotlivcov aj rôzne členské organizácie, pôsobí v poradných orgánoch vlády a (spolu)založilo vlastné neziskové organizácie: ALEXIS, Gianna, Terezka, LABORE, Tlakový hrniec, Centrum konkrétnej pomoci Femina. Väčšina stojí na kresťanských základoch, alebo sú priamo katolíckou cirkvou aj zriadené a podporované – napríklad:

Áno pre život, o. z., Centrum pre rodinu pri katolíckych diecézach (Trnava, Pezinok, Žilina, Poprad, Banská Bystrica …), Deti sv. Alžbety, DOM Božieho Milosrdenstva, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Felix Familia o. z. Prešov, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Katolícka jednota Slovenska, Modrá armáda rytierov….

Postoje FŽ prezentované na stránke vychádzajú z medzinárodných dokumentov aj dokumentov Konferencie biskupov Slovenska. Hlbšie sme skúmali len názory na antikoncepciu a homosexualitu, blízke verejnosti a kde je kresťanský pohľad prezentovaný katolíckou cirkvou viditeľný – citujeme:

Antikoncepcia: Biologické zákony oplodnenia okrem zachovania ľudského rodu majú aj regulačný a etický rozmer: sú určitým regulátorom sexuálneho správania. Možnosť otehotnenia je signálom, že tu ide o čosi závažné a záväzné, s čím nie je možné beztrestne sa zahrávať. Ak pomocou antikoncepcie „vypneme“ možnosť oplodnenia, a tým aj jeho regulačnú funkciu, nič nebráni šíreniu konzumného sexu a sexuálnej neviazanosti. V dôsledku toho sa zo sexu vytráca osobný rozmer, úcta, vernosť a dramaticky klesá pôrodnosť. Antikoncepcia oddeľuje pohlavný styk od možnosti oplodnenia, čím narúša prirodzený poriadok a otvára dvere nezodpovednému a svojvoľnému zaobchádzaniu so sexualitou, čo vedie k ignorovaniu osobného rozmeru a záväzného charakteru ľudskej sexuality.

Homosexualita: Pôvod homosexuality z medicínskeho hľadiska nie je dodnes objasnený. Podstatnú úlohu však zohrávajú rodinné vplyvy, sklamanie v láske alebo zneužitie napríklad v detstve alebo puberte – teda psychologické a psychosociálne faktory. Taktiež tu môže zohrať úlohu zvedenie do homosexuálnej skúsenosti. Je veľmi potrebné rozlišovať medzi homosexuálnymi skutkami – aktivitou  a samotným homosexuálnym cítením. Je totiž rozdiel medzi samotným vnútorným prežívaním človeka a jeho postojom k tomu, čo prežíva:

a) homosexuálne skutky – čiže homosexuálna aktivita, sú jednoznačne hriechom
b) homosexuálne cítenie – bez prechodu k aktívnym homosexuálnym skutkom nie je hriešne a nevylučuje u človeka možnosť praktizovania kresťanského života.

Niekoľko poznámok do diskusie:

Pokiaľ sa členovia domnievajú, že medicínsky pohľad na homosexualitu nie je objasnený, tak nie je korektné zjednodušene tvrdiť, že príčinou sú psychosociálne faktory a zvedenie do homosexuálneho správania. Tvrdenie FŽ vyvracia napríklad Americká psychiatrická asociácia v publikácii Problémy gejov, lesieb a bisexuálnov z roku 2000, ktorá uvádza, že sa nepodarilo ako príčinu homosexuality identifikovať žiadnu konkrétnu psychosociálnu alebo rodinnú dynamiku.

Tvrdenie FŽ sa nám javí aj ako málo empatické k prežívaniu a identite homosexuálnych ľudí, ktorí si ju  sami nevybrali, musia ju však prijať a v súčasnosti sa už považuje za prirodzenú sexuálnu (aj emocionálnu) orientáciu.

V kapitole http://www.forumzivota.sk/category/aktuality/ z 12. októbra 2015 uvádzajú pod názvom Gender ideológia už aj na Slovensku nasledovné:  Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou. Vláda SR prijala 18. februára 2015 Celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Na jej základe sa vypracoval spomínaný Akčný plán, ktorý má postupne zabezpečiť dodržiavanie základných ľudských práv všetkým občanom SR.

Domnievame sa, že FŽ, ako zástancovia názoru nepodporujúceho politiku rodovej rovnosti a ľudské práva LGBTI+ komunity, mali priestor na presadzovanie svojich postojov v spomínanom medzirezortnom pripomienkovom konaní a prakticky môžu realizovať výchovu a vzdelávanie v tomto duchu cez inovovaný vzdelávací plán v cirkevných školách zriadených registrovanými cirkvami vyznávajúcimi kresťanské náboženstvo.

Pokiaľ je však škola v SR zriadená štátom (samosprávou), tak z podstaty svojho vzniku a pôsobenia je politicky a nábožensky neutrálna, pôsobí v štátnom školskom systéme a riadi sa štátnym vzdelávacím programom (je povinná výhradne len organizačne zabezpečiť vyučovanie náboženstva podľa presne vymedzených legislatívnych podmienok).

 

  1. Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji.

Brožúrku vydalo FŽ a je v nej 43 krátkych správ ilustrujúcich negatívny dopad (gender) politiky rodovej rovnosti v rôznych oblastiach, pričom zdrojom informácií sú výhradne zahraničné internetové zdroje z rôznych štátov.

Po preštudovaní brožúry ju považujeme za veľmi spornú, nakoľko internetové zdroje ako jediný zdroj informácií považujeme za nepostačujúce. Na internete je možné uverejniť akékoľvek neoverené informácie, konšpirácie, pseudoargumenty, ktoré nekriticky preberajú reťazovo ďalšie zdroje a niektoré už nie je možné ani dohľadať a overiť. Takéto zdroje sú otázne a neprijateľné ako argumenty proti rodovej rovnosti v projekte pre školy, kde má byť školský vzdelávací systém postavený na najnovších vedeckých poznatkoch: Školský zákon 245/2008 vyžaduje v princípe (§3/i) „zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja“ . Výber informácií v brožúre tento princíp nenapĺňa a je z nášho pohľadu tendenčný až manipulatívny, nakoľko ilustrujú nevyvážene len výrazne negatívne skúsenostinedávajú žiadny priestor iným skúsenostiam tak, aby si pedagógovia (rodičia, študenti) vedeli urobiť vlastný názor na základe kritického posúdenia viacerých overených aj odborných zdrojov. Keby sme takto analogicky pristupovali k novým trendom a vývoju spoločnosti, tak ženy dodnes nemajú právo pracovať, právo na vzdelanie ani volebné právo (1918).

 

  1. Stanovisko odborníkov z Fóra života kvplyvu rodovej výchovy na duševné zdravie detí

Vyjadrenie odborníkov podporujúcich FŽ je zverejnené na www.rodovescitlivovanie.sk a tvorí tlačenú prílohu k projektu Škola patrí deťom a podpísalo ju 346 odborníkov (psychiatri, psychológovia, pedagógovia, biológovia). Opiera sa o medzinárodné dokumenty aj dokumenty vydané Konferenciou biskupov Slovenska a je koncipované ako Výzva vláde s navrhovanými opatreniami aby sa „zabránilo vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu“.

Nedokážeme sa vyjadriť k všetkým uvádzaným zdrojom, nakoľko nie sme špecialisti na všetky oblasti tejto problematiky. V princípe sa však domnievame, že toto stanovisko by malo byť podnetom na verejnú aj medzirezortnú odbornú diskusiu tak, aby sme spoločne dospeli ku konsenzu, ktorý pozitívne posunie vývoj v našej spoločnosti. Podľa našich informácií však proces vyjasňovania a posudzovania rizík v školách ešte ani nemohol začať, pretože pedagogické osnovy a učebné materiály v súlade s rodovou rovnosťou sa ešte len majú začať tvoriť (2016). Preto sa nám zdá jednostranné, unáhlené aj nevhodné uvedeným projektom zasahovať do činnosti škôl a upozorňovať riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy bez znalosti konkrétnych osnov aj odborne vypracovanej metodiky. Okrem toho, FŽ má zastúpenie v poradných orgánoch vlády aj poslancov v parlamente, kde je stále priestor na vecnú diskusiu a hľadanie konsenzu.

 

  1. Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.

Dokument (2010, 40 min.) ilustruje paradoxy rôzne chápanej problematiky rovnosti pohlaví, polemizuje s tým, čo ovplyvňuje rozdiely medzi mužmi a ženami a prezentuje rôzne prístupy, rôzne názory, rôznych vedcov. Poukazuje na slabé miesta vedeckej argumentácie, ktoré však niektoré fakty jednoznačne nepotvrdzujú, lenže autor ich predkladá ako hodnoverne vedecky overené. A to je podľa nás „slabé“ miesto dokumentu, a preto ho nepovažujeme za argument proti rodovej rovnosti, ale skôr za vhodný podnet do diskusie.

 

Záver a odporúčanie

Podľa nášho názoru o. z. Fórum života, ako združenie prevažne kresťansky (katolícky) zameraných organizácií, má priestor na presadzovanie svojich kresťanských hodnôt v legislatívnom procese, kde sa môžu ovplyvňovať zámery vlády aj zákony. Pokiaľ však vláda alebo parlament prijmú v (sekulárnom) štáte nejaké závery, je potrebné ich demokraticky rešpektovať a dodržiavať a prípadne ďalej diskutovať v snahe o zmenu.

Zdôrazňujeme, že školy zriadené štátom (samosprávami) sú z podstaty politicky aj nábožensky neutrálne a každý rodič má u nás možnosť slobodne si vybrať pre dieťa taký typ školy (cirkevnú, súkromnú, experimentálnu), ktorá konvenuje jeho hodnotám, prípadne vzdelávať dieťa v domácom prostredí, čo legislatíva tiež umožňuje. Pokiaľ by sa však vedenie školy rozhodlo realizovať akýkoľvek projekt z ponuky mimovládnych organizácií, tak by rodičia mali byť o tom vopred informovaní, aby sme predišli nedorozumeniam.

Na základe uvedeného neodporúčame šíriť v rezorte školstva projekt Škola patrí deťom vytvorený Fórom života. Cieľovou skupinou sú síce riaditelia škôl, takže osobné preštudovanie materiálov aj filmu je ich vlastné rozhodnutie, treba však brať do úvahy, že je to pohľad postavený prevažne na kresťanskom základe, výber informácií je teda selektívny, a preto je vhodné vyhľadať si aj iné odborné argumenty na vytvorenie vlastného (objektívneho, kritického) názoru.

Považujeme za zmysluplné viesť stále spoločne diskusiu a prizvať k nej špecialistov rôznych odborov aj hodnotových postojov a hľadať spoločenský konsenzus najprijateľnejší pre nás všetkých.

 

Spracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Banská Bystrica 15.11.2015, 18.11.2023neprešlo jazykovou úpravou