Vyjadrenie ku projektu o.z. Fórum života na podnet základnej školy v Kremnici

  Názov projektu: Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy. Podklady k analýze: www.forumživota.sk Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Stanovisko odborníkov ku vplyvu rodovej výchovy na duševné zdravie detí www.rodovescitlivovanie.sk Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.     www.forumživota.sk     Fórum života, občianske združenie vzniklo v decembri 2003 a bolo založené skupinou občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve od roku 2001. Víziou je vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru, no sú otvorení pre každého, kto sa zjednocuje v myšlienke ochrany každého… Read More

Continue Reading

Preskúmanie prevenčných besied na požiadanie CPPPaP Rimavská Sobota zo dňa 12.3.2019

Preskúmanie prevenčných besied na požiadanie CPPPaP Rimavská Sobota zo dňa 12.3.2019 Ponuka prevencie prišla meilom na školy v Rimavskej Sobote aj s návrhom následnej osobnej návštevy: Subject: Beseda so žiakmi v rámci protidrogovej prevencie  „… Dominika Hlivková, koordinátorka projektu betesda.sk, ktoré poriada osvetové prednášky rôzneho zamerania pre verejnosť. Tentoraz je tu možnosť, mať besedu so žiakmi základných či stredných škôl v rámci protidrogovej prevencie a prevencie kriminality. Budúci týždeň tu bude pán zo Švédska, Kornelius Novak…“ Ponúkané témy: „Moment keď strácaš kontrolu (závislosti), Osobné skúsenosti vyhadzovača na diskotéke, Zmysel života – o miestach, ktoré ich o zmysel pripravia. Ako tomu predísť? Morálne hodnoty – Čo je v živote skutočne dôležité?“ Ponúkaná forma: „Najideálnejšie je mať dvojhodinovku… Read More

Continue Reading

Vyjadrenie ku prevenčným akciám, ktoré ponúka na školách nezisková organizácia Pansohpia

Podnet:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Žiar nad Hronom Pansophia – spoločnosť pre vedu a poznanie n.o. nezisková organizácia poskytujúca verejno-prospešné služby bola založená 3.11.2006 so sídlom: Rybárska 18, Trenčín – www.pansophia.sk . Názov je odvodený od pojmu pansofia (vševeda) znamená univerzálnu vedu, sústavu všetkého poznania s myšlienkou jednej harmónie a univerzálneho najvyššieho poriadku – napríklad aj pre J.A.Komenského bola pansophia ideálom, ku ktorému sa snažil svojim dielom dopracovať. Cieľom n.o. Pansophia je spájať vedné odbory – humanitné aj prírodovedné, poskytnúť ucelený pohľad na svet a podporovať vedu a výskum. Medzi zakladajúcich členov patrí profesor RNDr. Július Krempaský DrSc (1931) – významný vedec v oblasti termofyzikálnych vlastností, autor 6 patentov a propagátor vedy. Napísal 85 vedeckých publikácií,… Read More

Continue Reading

Občianske združenie ALOHAWAI – Vzdelávanie Srdcia, n.o. – NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

Občianske združenie ALOHAWAI – Vzdelávanie Srdcia, n.o. – NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o. Analýza z dostupných zdrojov spracovaná na podnet klienta Spracovala: Mgr Ivana Škodová,2016, 2018 Na podnet meilovej otázky klienta sme si preštudovali webové stránky Alohawai n. o. – ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu verejno-prospešné služby podľa zákona. Ďalšou organizáciou pod hlavičkou Alohawai je Vzdelávajme srdcia o.z. , registrované na MV 2015. Pri aktualizácii informácií v roku 2018 zisťujeme, že pribudla ďalšia organizácia na webe pod hlavičkou Alohawai  – NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o. viac informácií sme však o nej nenašli. Iné podklady k Alohawai sme nenašli, okrem súvisiacich www stránok, ktoré odporúčajú ako iné zdroje. Sporné je, že na stránke sa v kontaktoch v roku 2016 neuvádzal… Read More

Continue Reading

Odborné stanovisko ku Škole intuície

Podnet: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine Podklady pre stanovisko tvoria internetové zdroje, odborná literatúra a sprostredkované osobné skúsenosti z priebehu kurzov Školy intuície. Pri skúmaní a hľadaní informácií o Škole Intuície sme narážali aj na intuitívnu pedagogiku, a preto hneď v úvode podotýkame, že podľa našich zistení Škola intuície nie je postavená na Intuitívnej pedagogike, ako by sme mohli predpokladať podľa názvu. Intuitívna pedagogika vychádza z duchovnej vedy antropozofie a pedagogiky Rudolfa Steinera. Zakladateľmi sú autistická psychologička Iris Johansson a Pär Ahlborn, ktorý učil v klasickej waldorfskej škole v nemeckom Wittene, musel však odtiaľ odísť, nakoľko vnášal do vyučovania novátorské metódy. Založili si preto pred 30 rokmi vlastnú školu Solvik (Järna, Švédsko) a svoj prístup… Read More

Continue Reading